Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov - Úprava ulice Jarkovej - objekty SO 01 Spevnené plochy a SO 04 Odkanalizovanie".

Oznámenie o začatí stavebného konania

28.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
STAVEBNÝ ÚRAD 
sídlom na MsÚ v Prešove, Hlavná č. 73 
Císlo: SU/9661/122207/2018-Mk 
~ H n~ 1. r.IIR 
!. .. <.ll 
PSČ 080 Ol 
V Prešove: 27.06.2018 
Oznámenie o začatí stavebného konania 
verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie Dňa 27.06.2018 podal stavebník, ktorým je MsÚ Prešov -odbor strategického 
rozvoja, oddelenie 
investičnej činnosti, Hlavná 73, 080 68 Prešov na tunajšom stavebnom 
úrade 
žiadosť o stavebné povolenie inžinierskeho dopravného objektu pod označením: 
"Prešov -Úprava ulice Jarkovej -objekty 
SO Ol Spevnené plochy a SO 04 
Odkanalizovanie". Uvedený objekt spadá do objektovej skladby stavby pod pracovným 
názvom: 
Prešov-Úprava ulice Jarkovej, pre ktorú na pozemkoch parc. č. KN-C 112, 114, 
9546/30, 9546/35, 9547, 9550/1, 9551, 9553/1, 9555, 9556, 9573, 9624, 9725, 9728, k.ú. 
Prešov bolo vydané územné rozhodnutie obcou 
Ľubotice pod č. BS/8936/2016-Tu dňa 16. Ol. 
2017. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie 
Mesto Prešov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad 
podľa ustanovenia § 3a ods. 4) 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len "cestný zákon") v 
znení neskorších predpisov v súbehu s 
§ 
120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov podľa 
ustanovenia §61 ods. l staveného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým 
orgánom a známym 
účastníkom konania a súčasne na prerokovanie predloženej žiadosti 
nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 
24.07.2018 o 10:00 hod. 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na 
l. poschodí, miestnost' č. 217. 
Účastníci konania môžu po predchádzajúcom telefonickom dohovore najneskôr do 
24.07.2018 do 10:00 nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na stavebnom úrade 
a svoje 
námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na neskoršie podané 
námietky neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z 
účastnikov konania zastupovať, predloží jeho 
zástupca písomnú plnú moc v zmysle § 
17 ods. 4 správneho poriadku. 
Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 
26 
ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta alebo spôsobom v mieste 
obvyklom a zverejnená na webovom sídle Mesta Prešov. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, 
t.j. ku 
dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
'~ 
Ing. Jozef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Pozvánka bude doručená: 
l. MsÚ Prešov-odbor strategického rozvoja, Hlavná 73, 080 68 Prešov 
2. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
3. SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov, IČO 31718523, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov 
4. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., IČO 31719473, Pionierska 24, 080 05 Prešov 
5. O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18,080 06 Prešov 
6. SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, IČO 17055270, Vazovova 5, 811 04 
Bratislava l. 
7. PRESNET, s.r.o., IČO 36694231, Strojnícka207611, 080 06 Ľubotice, tel.: 051/290 90 91 
8. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 O l Prešov 
9. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova IO, 825 13 Bratislava-Ružinov 
IO. SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
ll. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
12. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35971967, Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava 
13. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
14. Správa nehnuteľného majetku a výstavby MO SR, IČO 30845572, Komenského 39A, 040 Ol Košice 
15. Technické služby mesta Prešov a. s., IČO 317189 I 4, Bajkalská 33, 080 O l Prešov 
16. Slovane! ,a.s., IČO 35954612, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
17. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
18. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
19. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, IČO OO 151866, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 
20. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
21. Krajské 
riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove -krajský dopravný inšpektorát, IČO OO 151866, Pionierska 
33, 
080 05 Prešov 
22. Krajský pamiatkový úrad Prešov, 
IČO 31755194, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
23. 
IL Prešov, spol. s r.o., IČO 36469149, Strojnícka 18,080 06 Prešov 
24. AP-Ateliér, s.r.o., 
IČO 32912278, Dobrianskeho 2157/2, 071 Ol Michalovce 
CO! 
Mesto Prešov-spoločný stavebný úrad 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Prešov -
Úprava ulice Jarkovej -objekty 
SO Ol Spevnené plochy a SO 04 Odkanalizovanie" bola 
yyyesená na úradnej tabuli 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie stavebného konania stavby: "Prešov -
Úprava ulice Jarkovej -objekty 
SO Ol Spevnené plochy a SO 04 Odkanalizovanie" 
bola zvesená z úradnej tabule 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Vybavuje: 
Mgr. Milan Madzik e-mail: milan.madzik@presov.sk 
• 051/3100534 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)