Oznámenie o začatí stavebného konania: "Projekt obnovy bytového domu na Ul. Vlada Clementisa 10-14 Prešov".

Oznámenie o začatí stavebného konania

28.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Z 8. 06. Z018 
Vyvesené dňa _________ _ 
7vesené dňa ----------~ 
Hlavná 73, Prešov 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
080 O l Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/9187/2018-Fa V Prešove dňa:25.06.2018 
Vybavuje: Ing. Franková mária, č. tel. 051/3100 535 
e
-mail: maria.frankova@presov.sk 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"Projekt obnovy bytového domu na Ul. Vlada Clementisa 10-14 Prešov" 
Na 
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 117 odst. l) zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov bola 
podaná 
dl1a 31.05.2018 žiadateľom -Bytové družstvo Prešov, so sídlom Bajkalská 30, 
080 O 1 Prešov, na základe splnomocnenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
bytového domu Ul. Vláda Clementisa 10-14 v Prešove žiadosť o vydanie stavebného 
povolen
ia na stavbu pod označením: "Projekt obnovy bytového domu Ul. Vláda 
Clementisa 10-14, Prešov", miesto stavby bytový 
dom Ul. Vláda Clementisa 10-14, 
Prešov, súpisné č. 4774, na parcele číslo 9187, katastrálne územie Prešov. 
Stavebný úrad podľa § 26 odst. l) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a v súlade s 
~ 61 odst. 4) stavebného zákona
, v znení jeho noviel oznamuje začatie stavebného konania 
všetk)m účastníkom konania o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod označením : 
"Projekt obnovy bytového domu na Ul. Vlada Clementisa 10-14, Prešov" 
verejnou vyhláškou. 
Mesto Prešov, príslušn
ý stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 61 odst. l) zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku a bývaní /stavebný zákon/ v znení 
jého noviel, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa bude konať 
dňa 26. 07. 2018 o 10.
00 
hod 
so stretnutím na: 
Mestskom úrade v Prešove, Ul. Jarkovač. 26, 
v 
zasadacej miestnosti na l. poschodí, miestnosť č. 217 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o vydanie stavebného povolenia 
v predmetnej veci je možné nahliadnut' pred stanoveným termínom ústneho jednania na 
2 
MsÚ v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 302, 
na základe vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhonmcj 
stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100 535. 
Tým bude umožnené v súlade § 33 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom zne
ní účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Súčasne stavebný úrad upozonl.uje účastníkov stavebného konania, že svoje né1mictky 
môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadnc. Nél 
pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konélní alebo pri 
prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu claf zaslUJXl\ aľ 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vy
hláseným do zápisnice. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: 
"Projekt obnovy bytového domu na Ul. Vláda Clementisa 10-14 Prešov", musí b. ·t' 
vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom lwnaní a 
podľa § 61 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená na intemetovej stránke mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného 
konania. 
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehotv. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný deň. 
Ing . .Jozef T u k a 
vedúci stavebného úradu 
3 
Úradn)' záznam: 
Verejnú vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: 
"Projekt obnovy bytového domu na Ul. Vlada Clementisa 10-14, Prešov", bola vyvesená 
na 
úradnej tabuli Mesta Prešov 
2 8. 06. 2018 
dľía .................................................... . 
Verejnú vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: "Projekt 
obnovy bytového domu na Ul. Vlada Clementisa 10-14, Prešov", bola zvesená z úradnej 
tabule Mesta Prešov 
dľía .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)