Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Štefan Rychtárik, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 101219790/2018 
Dátum: 25.06.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: štefan Rychtárik 
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101213533/2018 zo dňa 22.06.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov, na 
adrese Hviezdoslavova 
7, 080 O l Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l 01213533/2018 zo dňa 22.06.2018 verejnou vyhláškou 
podJ"a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 
dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Daňovom úrade Prešo\ . na adrese Hviezdoslavova 7, 080 M Prešov. v k~neelárii č. 
214 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podl"a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
:: r~::r:-VY ÚRA:-: PREŠOV 
Hviezdústav0va 7 
080 01 Preäw 
-24-
ME[;Tú f'ftľ~~ŠOV 
McsMrf• iii-ad 
Potvrdenie 
o dobe vyvesenia: Hlavná č. 73 ·· 
Ing. Mária 
Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 3 
080 OJ PRE š o V -
-l-
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
~ ................................ do ............................... . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)