Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Silvia Jankovičová, naposledy bytom 08001 Prešov, Emília Lej ková naposledy bytom Prešov, Metod Sykora naposledy bytom 08001 Prešov, Magurská 2.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PRESOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 1166/20 I 6 
Prešov, 27. 6. 2018 
' ' v 
VEREJN A VYHLA SKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: Silvia Jankovičová 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 1166/2016 zo dňa 22.09.2016 je uložená na Mestskom úrade 
Prešov, Hlavná 73,080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 1166/2016 zo dňa 26.6.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 ods. 
3 písm. 
c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu IS dní. Ak 
si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deľí doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: 008486112018 V Prešove 27. 6. 2018 
Adresát písomností: 
Emília Lej ková 
naposledy bytom 
Prešov 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Písomnosť č. k. 1203/2017 zo dňa 26.6.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, Hlavná 
73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že 
správcovi dane nie je známy pobyt adresáta, 
doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov 
č. k. 1203/2017 zo dňa 26.6.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 35 
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 1663/2018 Prešov, 28. 6. 2018 
VE RE J NÁ VY H LÁ Š K A 
o 
oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Metod Sykora 
naposledy bytom 08001 Prešov, Magurská 2 
---'-·-~-·~--,.._-.. 
Písomnosť č. k. EX 1663/2018 zo dňa 13.06.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 
73, 080 O l Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 1663/2018 zo dňa 13.06.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú 
písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
rhí)/·~ .... 
·Jiv·t.-&J,·/;: i-
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)