Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "Prístavba k budove s.č. 4019 na ul. Pri Toryse č. 4 v meste Prešov".

Oznámenie o začatí konania

03.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hla>·ná nl. č. 73, Prellov 
Číslo: SÚI9591/121717/l018·J 
U' l 
Vyvesene <Ula _________ _ 
Zve:Mnó dň3 ---------
Mesto Prešov 
snwebný Úl"ild 
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 26.06.2~18 
Oznámenie 
o začatí konania o umiestnení stavby v spojenom stavebnom konaní 
verejnou vyhláškou a upustenie 
od ústneho pojednávania 
D''" 14.12.2017 po<lal Martin Kafprllin, Požiarnickli 25, 080 Ol Prešov, na 
stavebný úrad žiadosť na stavebné povolenie na stavbu: "Prístavba k budove s.~. 40J 9 oa 
UL Pri Toryse~-4 '' mc5te Prešov" na pozemku pa1·c. č. KN-C 578:813, kalastrálne územie 
Prešov. 
M .. to 
Prdov, ako príslu~oý stavebný tirad v zmysle §l l 7 ods. l zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len ,~stavebný zákon;') v zne.ní 
jeho zmien a doplnkov oznamuje podľa § 39a ods. 4 a§ 61 ods. l a § 61 o<ls. 4 stavebného 
zákona začatie kona1úa o umieslnení stavby so stavebným kooa.niJn verejnou vyhláškou. 
Preto~e stavebnému úradu sú dobre známe pomery na !ihwenisku a žiadosť poskytuje 
dos1atočuý podklad pre posúdenie navrhovanej j stavby, upúšt'a v zmysle §6 
l o<ls. 2 
stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu S\'Oje námietky k navl'hovnnej pozemoej stavbe uplatniť 
najneskoršie do 7 )Jracovnýf:b dní odo dňa doru~enin tohto O:t:nJiruenia, inak sa na 
neskorlic podané n~mietky v zmysle§ 61 ods. 3 .stavebného zákona neprihJiadne. 
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnen6 v územnom konaní 
alebo pri prerokú.varu uz.emuého plánu ob<:e alebo územného plánu zóny sa neprihliada. 
Podľa §61 ods. 5 stavebného zákona sú dotkn.uté orgány povinllé oznámiť svoje 
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietl..-y t'častoici konania. 
Do podkladov rozhodnutia mož.no nahliadnuť na Mestskom úrade v Prešove, stavebny 
tirad, .Jarková 26. 
Ak sa dá niektorý z účastníkov konarua zastupovať, predloži jeho zástupca písomnú plnú 
moe v zmysle § 17 ods. 4 správneho 
poriadku. Verejná vyhiMka bude vyvesená v zmysle§ 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta a zverejnená na elekti'Onickej ťlradnej tabuli., ktorá sa nachád7.a na 
stránke v.'WW.presov.sk 
............. ~. 
Yú O 
n ~"-O <ll 
~1: 
log . .Jozef 
vedúci stavebnéh 
ľl. 
2 
il 
Vyvesené d!ía .................................. . Zveseué dňa .................................. . 
Pečiatka, podpis 
M F:1'TO PI~ E`~V 
Mesuký ú ned G. 1 
lil.:.vnn ~-";'3 bo; 
080 GI l' R E 'O V 
. l 
Na vedomie: 
Pečiatka, podpis 
MESTO I'Rľi.uft· 
MMtskj· títad t;·/ 
f-liJ\·ná l .,l "'\ / 
080 Ol P J<f: S O V 
• l· 
l. Stavebník: Martin Kašprijin, Požiarnická 25,080 Ol Prešov 
2. Slovensk)• vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14,04151 Košice 
3. ŽSR-OR Bratislava, Odbor expertízy. Klcmcnso''" 8, 813 63 Bratislava 4. 
MsÚ Prešov-OHAM, Jm·ková 24,080 Ol Prešov 
5. Projektant stavby: Ivan Val!, 17. novembra 194, 080 Ol Prešov 
6. ORHaZZ v Prešove, Požiarnická 1, 080 Ol Prešov 
7. Meslo Prešov-~hwebný úrad-pre spis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)