Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu Čapajevova 10,12 Prešov - zmena stavby pred dokončením".

Stavebné povolenie

07.03.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
PSČ 080 Ol 
Císla: SU/17332/2017-Sf/304 V Prešove dňa: 14.02.2018 
Vec: žiadosť o vydanie stavebného povolenia M.B.P. Prešov s.r.o., Jarková č. 27, 08001 Prešov, 
pre stavbu: "Obnova bytového domu Čapajevova 10,12 Prešov -zmena stavby pred 
dokončením" 
Stavebné povolenie 
( verejná vyhláška) 
Mesto 
Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa§ 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení jeho noviel na 
základe žiadosti, ktorú podala spoločnosť M.B.P. Prešov s.r.o., Jarková č. 27, 08001 Prešov 
ako splnomocnení zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 
na ul. 
Čapajevova 10,12 v Prešove prerokoval podanú žiadosť stavebníka v stavebnom konaní podľa 
§ 61 ods. 2 s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a rozhodol v zmysle§ 68 
stavebného zákona takto: 
povoľuje 
sa stavba: "Obnova bytového domu Čapajevova 10,12 Prešov -zmena stavby pred 
dokončením" s.č. 4894 na pozemku parc. č. KN-C 3188 katastrálne územie Prešov. Pre stavbu 
bolo Mestom 
Prešov stavebným úradom vydané povolenie pod č. B/3643/2016-Sf/46 zo dňa 
13.04.2016. 
Zmena stavby pred dokončením pozostáva: 
Obnova bytového domu -zmena stavby pred dokončením pozostáva zo zmeny použitého 
materiálu, z 
EPS na minerálnu vatu ( zateplenie obvodového plášťa, zateplenia ostenia okien, 
zateplenia sokla, zateplenia 
pivničných priestorov a zateplenia stropu). 
zateplenie obvodového 
plášťa kontaktným zatepľovacím systémom na báze EPS 
hrúbky 140 mm, 
zateplenie sokla 
l. PP kontaktným zatepľovacím systémom na báze polysterénu XPS 
hrúbky l OO mm. 
zrealizovanie obkladu stropu 
l. PP suterén minerálna vata hrúbky l OOmm, silikónová 
omietka 
úprava komínových telies nad 
úrovňou strechy 
zateplenie strechy z podkrovia minerálnou vatou hrúbky 
2x150 mm, 
montáž nového okapového systému 
vysprávka omietok a hygienická 
maľba schodiskového priestoru 
sanácia lódžii 
so zateplením, výmena zábradlia, 
úprava bleskozvodov, 
úpravy jestvujúceho odkvapového chodníka 
2 
Pre uskutočnenie stavebných prác stavebný úrad sa stanovujú tieto podmienky : 
l. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou overenou 
v stavebnom konaní, ktorú vypracoval 
Olicon s.r.o., Vansovej 12, 08001 Prešov a je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
2. Stavebník je povinný dodržat' podmienky uvedené v stavebnom povolení B/3643/2016 -
Sf/46 zo 
dňa 13.04.2016. 
3. K navrhovanej zmene stavby pred dokončením sa vyjadrilo Okresné riaditeľstvo Hasičského 
aZáchranného zboru vPrešove v záväznom vyjadrení č. ORHZ-POl-1562-001/2017 zo 
14.ll.2017. . 
4. Stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny, v znení neskorších predpisov ( 
§ 35 ods. l ) 
5. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie 
stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., príslušné technické 
normy, 
bezpečnostné predpisy a návody výrobcu stavebných 
1
výrobkov na spôsob ich 
použitia. 
6. Stavbu treba ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
7. Zhotoviteľom stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
stavebník najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu zhotoviteľa 
stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 
8. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle § 66 
ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
9. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
l 
O. Stavebné práce môže uskutočňovať len právnická alebo fyzická osoba oprávnená na 
vykonávanie prác podľa§ 44 ods. l stavebného zákona. 
ll. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do 
ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
12. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný 
na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona. 
13. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť podľa § 43g stavebného zákona. 
14. Skladovanie stavebného materiálu 
počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 
15. Stavebník 
je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil v zmysle § 66 
ods. 3 písm. 
j) stavebného zákona. 
16. Stavebník 
je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd 
na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 
17. Stavebník zrealizuje celkové farebné riešenie konštrukcií bytového domu 
podľa overenej 
projektovej dokumentácie odsúhlasenej MsÚ 
Prešov-odboru hlavného architekta mesta. 
18. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je stavebník povinný likvidovať 
v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých 
zákonov a 
v súlade so všeobecným záväzným nariadením Mesta Prešov. 
19. Stavebník je povinný požiadať o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácii, resp. 
na osobitné užívanie (záberu) verejného priestranstva na umiestnenie stavebného zariadenia 
( lešenia , 
veľkoobjemového kontajnera, skládky materiálu, eko WC, stavebnej techniky) 
Mesto Prešov -
Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie 
dopravy a životného prostredia ako príslušný 
orgán 
20. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby uvedené do pôvodného stavu, za čo 
zodpovedá stavebník. 
3 
21. Zmenu v projektovej dokumentácií moze stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, 
len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadosť stavebníka. 
22. 
Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
23. 
So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 52 
zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len "správny poriadok"). 
Zároveň Vás stavebný úrad upozorňuje , že v prípade rozhodovania o úvere a o zabezpečení 
pohľadávok vyplývajúcich z poskytnutého úveru na predmetnú stavbu je potrebné dodržať 
§ 14 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 
Stavba sa môže 
užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný 
návrh stavebníka 
podľa§ 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad. Stavebník je povinný ku 
kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých na 
stavbe a normalizované hodnotenie energetickej hospodárnosti budov (energetický certifikát). 
Námietky 
účastníkov konania a dotknutých orgánov k .predmetnej stavbe neboli vznesené. 
Odôvodnenie. 
Stavebný úrad preskúmal žiadosť stavebníka a všetky doklady rozhodnutia podľa § 62 
stavebného zákona v stavebnom konaní. Oznámil 
účastníkom začatie konania o zmene 
stavby pred 
dokončením a pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery na stavenisku 
a 
žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 
2 stavebného zákona 
od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. 
K navrhovanej zmene stavby pred 
dokončením sa kladne vyjadrilo Okresné riaditeľstvo 
hasičského a záchranného zboru v Prešove, v záväznom vyjadrení súhlasilo s vydaním 
stavebného povolenia bez pripomienok. 
Námietky 
účastníkov konania k predmetnej stavbe neboli vznesené. Pripomienky 
účastníkov konania a dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto 
rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch 
v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 60 písm. c) čís. 2 sumou vo 
výške 
50,-€ zaplatenou v pokladni Mestského úradu v Prešove-doklad č. 16/1178/2017 zo 
dňa 21.11.2017. 
Stavebný úrad takto dospel k záveru, že M.B.P. Prešov s.r.o., Jarková č. 27, 08001 
Prešovsplnil všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, 
ako 
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou 
sa doručuje toto rozhodnutie musí byt' spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle 
§ 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 
dní na úradnej tabuli a zverejnená na· elektronickej úradnej. tabuli. Mesta Prešov, ktorá sa 
nachádza na stránke www.presov.sk. Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty 
4 
sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia 
rozhodnutia na úradnú 
tabuľu. 
Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s ustanovením § 54 správneho 
poriadku 
podať na Mesto Prešov-stavebný úrad, Hlavná 73, 08001 Prešov v lehote do 15 
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Úradný záznam Ing. Andrea 
Turčanová 
primátorka mesta 
Verejná vyhláška bola vyvesená 
na úradnej tabuly Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta 
Prešov ( www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule Mesta 
Prešov a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta Prešov 
(www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
L.,. 
Je) 
••••••••••••••••••
••• .r ~ _ ........... "."' •••• ~ ••• ~. 
Pe
iatka a;.podp!s ; · 
/ 
,, .. -, --. 
\ ~. .. :.. ,' 
·:. 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)