Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejr'lým poskytovatel'om.

Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejr'lým poskytovatel'om

04.07.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                í 
[ 
Podmienky 
poskytnutia finančného príspevku 
neverejr'lým 
poskytovatel'om ·. 
Mesto Prešov moze v súlade so z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych 
službách") poskytnúť finančný príspevok na prevádzku pre neverejného 
poskytovatel'a sociálnych služieb registrovaného v registri poskytovatel'ov sociálnej 
služby 
(ďalej len "FP") na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb 
vo verejnom zaujme alebo v prospech rozvoja územia mesta a v súlade 
s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018-2025 
s prílohami. 
FP možno poskytnúť neverejnému poskytovatel'ovi sociálnych služieb (ďalej aj ako 
"žiadate!'"), poskytujúcemu sociálnu službu občanom s trvalým pobytom v meste 
Prešov 
len na základe písomnej žiadosti doručenej Mestu Prešov na adresu 
Mestského úradu v 
Prešove. 
Žiadate!' žiada o poskytnutie FP na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať: 
a) názov organizácie, sídlo, IČO, 
b) bankové spojenie a číslo účtu žiadatel'a, 
c) 
meno, priezvisko, adresa a kontakt štatutárneho zástupcu žiadatel'a, d) druh poskytovanej sociálnej služby 
e) formu sociálnej služby a kapacitu zariadenia 
f) počet prijímateľov sociálnej služby s trvalým pobytom v Prešove, 
Žiadate!' 
je povinný k žiadosti o poskytnutie 
FP priložiť: 
a) aktuálny výpis z príslušného registra poskytovatel'ov sociálnej služby, b) čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, 
nie je v likvidácii, 
c) čestné vyhlásenie žiadatel'a o tom, že nemá voči mestu alebo voči právnickým 
osobám založeným 
alebo zriadeným mestom záväzky po lehote splatnosti. 
Žiadosť v jednom vyhotovení spolu s predpísanými prílohami sa podáva 
do podatel'ne Mesta Prešov, Mestského úradu v Prešove alebo zasiela poštou 
na adresu Mestský úrad v Prešove, odbor sociálnych služieb. 
Žiadosť musí byť úplná. V prípade formálnych nedostatkov bude žíadatel' o FP vyzvaný, aby do 10 dní svoju žiadosť doplnil. V prípade, že termín nedodrží, jeho 
žiadosť nebude posudzovaná. 
Mesto je oprávnené z vlastnej iniciatívy 
preverovať skutočnosti uvedené v žiadosti, 
ako 
aj ostatné skutočnosti potrebné pre poskytnutie FP. 
L:? 
/ 
FP nie je možné poskytnúť: 
a) subjektu, ktorý má voči mestu alebo voči právnickým osobám založeným 
alebo 
zriadeným mestom záväzky po lehote splatnosti, je voči nemu vedené 
konkurzné konanie, 
je v likvidácii, 
b) nie je registrovaný ako poskytovatel' sociálnej služby, 
c) politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám, 
d) na úhradu nákladov vykonávaných aktivít a podujatí z predchádzajúcich rokov 
alebo 
ich refundáciu, 
e) na finančné dary, investície, bankové operácie, odpisy, leasing, pokuty, 
dotácie 
~nemu subjektu, odmeny funkcionárom a osobám spojeným 
so 
žiadateľom dotácie, na úhradu akejkoľvek dane a preddavku na daň, 
f) na finančné vyčíslenie dobrovol'nef ·práce v prospech predmetu žiadosti 
žiadatel'a, ak neprišlo ku skutočnému vyplateniu finančných prostriedkov, 
g) na úhradu nákladov, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok na prevádzku 
z vecne 
príslušného ministerstva alebo finančný príspevok z rozpočtu mesta 
v 
zmysle platnej legislatívy na zabezpečovanie sociálnej služby. 
FP sa poskytujú na základe písomnej zmluvy o poskytnutí FP, ktorá ·bližšie určí 
vzájomné práva a povinnosti mesta a prijímatel'a FP. 
FP je možné použiť na výdavky vzniknuté v období od 1. januára do 31. decembra 
v 
príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa FP poskytne. 
FP môže byt žiadatel'ovi o poskytnutie príspevku v zariadení pre seniorov 
poskytnutý do výšky 10 % z počtu prijímatel'ov sociálnej služby s trvalým pobytom 
v meste 
Prešov, najmenej však na 1 miesto, najviac na 2 miesta pre jedného 
poskytovatel'a sociálnej služby. 
FP môže byt žiadatel'ovi o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku 
a 
zabezpečenie sociálnej služby v dennom stacionári poskytnutý maximálne 
na 1 miesto pre jedného poskytovatel'a sociálnej služby. 
FP môže byť poskytnutý len do vyčerpania finančných prostriedkov určených 
na FP na rok 2018 a to pre poskytovatel'ov sociálnej služby v zariadení pre seniorov, 
ktorí majú prevádzku na území mesta 
Prešov, resp. v okrese Prešov 
a pre poskytovatel'ov sociálnej služby v dennom stacionári na území mesta Prešov. 
Finančné prostriedky určené na poskytnutie FP sa vytvárajú z vlastných príjmov 
mesta a 
schval'uje ich mestské zastupitel'stvo v rozpočte mesta ako časť 
rozpočtovaných vlastných výdavkov, určených na poskytovanie FP. FP podľa týchto 
podmienok sa môžu 
poskytovať až po schváleni rozpočtu mesta na príslušný 
rozpočtový rok. 
Na poskytnutie FP z rozpočtu mesta nie je právny nárok. 
Tieto 
pravidlá platia do 31.12.2018. 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)