Stavebné povolenie: "Bytový dom Tarasa Ševčenka, Prešov", SO-01 Bytový dom, S0-02 Vodovodná a kanalizačná prípojka, S0-03 Plynová prípojka, S0-04 NN prípojka, S0-06 Sadové úpravy.

Stavebné povolenie

04.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ,-,· .:·, ·': ·,'• .. 
,:, 
Mesto Prešov 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Císlo: SU/8463/121792/2018-Ja/171 
V Prešove dňa: 29.06.2018 
Vec: Spoločnosť JUST s.r.o., Weberova 2, 080 Ol Prešov 
vz. Ing. Marián 
Harčarík, Čajkovského 25, 080 05 Prešov -žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 
stavbu: 
"Bytový dom Tarasa Ševčenka, Prešov", SO-Ol Bytový dom, S0-02 Vodovodná a 
kanalizačná prípojka, S0-03 Plynová prípojka, S0-04 NN prípojka, S0-06 Sadové 
úpravy. Stavebné povolenie 
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 
Mesto 
Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. l 
zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len 
"stavebný zákon") v znení jeho noviel na základe žiadosti, ktorú eodala spoločnosť JUST 
s.r.o., Weberova 2, 080 Ol Prešov vz. Ing. Marián Harčarík, Cajkovského 25, 080 05 
Prešov 
dňa 31.05.2018 prerokoval podanú žiadosť stavebníka v stavebnom konaní 
s dotknutými orgánmi a so známymi 
účastníkmi konania a rozhodol takto: 
Stavba "Bytový dom Tarasa Ševčenka, Prešov", SO-Ol Bytový dom, S0-02 
Vodovodná a kanalizačná prípojka, S0-03 Plynová prípojka, S0-04 NN prípojka, 
S0-06 Sadové úpravy, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KN-C 3510, 3541, 3542, 3543, 
9545, katastrálne územie 
Prešov sa podľa §66 ods. l stavebného zákona 
povoľuje. 
Stavba pozostáva z týchto objektov: 
SO-Ol Bytový dom 
S0-02 Vodovodná a kanalizačná prípojka 
S0-03 Plynová prípojka 
S0-04 NN prípojka 
S0-06 Sadové úpravy 
Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky : 
l. 
Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorú 
vypracoval Daniel 
Hanušin, Gregorovce, súp. č. 281, 082 66 Gregorovce, overenou 
stavebným úradom v konaní a ktorá je neoddeliteľnou súčasť ou tohto rozhodnutia. 
2. Stavebník je povinný dodržať podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré vydalo 
Mesto 
Prešov pod číslom SÚ/11936/136133/2017-Ja/209 dňa 15.11.2017. 
3. Stavebník je povinný dodržať podmienky MsÚ Prešov-OHAM uvedené v stanovisku č. OHAM/8580/2018 zo dňa 26.06-.2018. 
4. Stavebník je povinný dodržať podmienky VSD a.s. Košice uvedené vo vyjadrení č. 
1101112018/5100984252 zo dňa 22.05.2018. 
5. Stavebník je povinný dodržať podmienky VVS a.s. závod Prešov uvedené vo vyjadrení č. 
48647/2018/0 zo dňa 21.06.2018. 
6. Stavebník je povinný dodržať podmienky MsÚ Prešov -OSMM uvedené v stanovisku č. 
OSMM/15783/2017 zo dňa 31.10.2018. 
7. Stavebník 
je povinný dodržať podmienky Msú Prešov -ODaŽP uvedené v záväznom 
stanovisku 
č. ODaŽP/8516/2/2018/Tt zo dňa 05.06.2018. 
8. Stavebník je povinný dodržať podmienky SPP -distribúcia a.s. Bratislava uvedené 
v zmluve o pripojení do 
distribučnej siete č. 8001650517 zo dňa 26.06.2017. 
9. Stavebník 
je povinný dodržať podmienky OÚ Prešov-OSoŽP uvedené vo vyjadrení č. 
OU-PO-OSZP3-2018/026024-02 zo dňa 22.06.2018. 
l 
O. Stavebník je povinný riešiť stavenisko v zmysle § 43i/ stavebného zákona a § 13 vyhl. 
MŽP 
SR č. 532/2002 Z. z.. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác 
zrealizovať na hranici s pozemkami parc. č. KN-C 3539 a KN-C 3537/1 dočasné, plné, 
nepriehl'adné oplotenie staveniska. 
ll. Pred začatím stavebných prác musí stavebník zabezpečit' vytýčenie stavby fyzickou 
osobou alebo právnickou osobou oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické 
činnosti pod!' a §75 ods. l stavebného zákona. 
12. 
Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., 
príslušné technické normy, 
bezpečnostné predpisy a návody výrobcu stavebných 
výrobkov 
na spôsob ich použitia. 
13. Stavbu treba 
ukončiť do 36 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
14. Stavebník 
je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle§ 66 
ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
15. 
Zhotovitel' stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania 
je stavebník najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotovitel'a stavby v zmysle §66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 
16. Vedenie 
uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnost' zabezpečí 
zhotovíte!' stavby. 
17. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého 
dňa prípravných prác až 
do ukončenia stavebných prác na stavbe pod!' a § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
18. 
Na uskutočňovanie stavby možno použit' iba stavebný výrobok, ktorý je pod!' a osobitných 
predpisov vhodný 
na použitie v stavbe na zamýšl'aný účel pod!' a § 43f stavebného zákona. 
19. Stavebnými prácami 
sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilost' pod!' a § 43g stavebného 
zákona. 
20. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 
21. Stavebník 
je povinný na viditel'nom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí byt' uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil v zmysle 
§66 ods. 3 písm. 
j) stavebného zákona. 
22. Stavebník 
je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobení u škôd 
na cudzích nehnutel'nostiach a majetku. 
23. 
Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je stavebník povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
24. Po 
skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo 
zodpovedá stavebník. 
25. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad 
povoliť pod!' a § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to 
na žiadosť stavebníka. 
26. 
Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť pod!' a § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
27. So stavbou 
sa nesmie začať, pokia!' rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle§ 52 
zákona 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok"). 
Stavba sa moze užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný 
písomný návrh stavebníka pod!' a § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad. Stavebník 
je 
povinný ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov 
použitých na stavbe a normalizované hodnotenie energetickej hospodárnosti budov 
(energetický ertifikát). 
K stavbe sa vyjadrili: JUDr. Júlia Humeňanská, OR HaZZ v Prešove, VSD a. s. 
Košice, VVS a. s. Košice závod Prešov, MsÚ Prešov -OSMM, MsÚ Prešov -OHAM, MsÚ 
Prešov-ODažP (ovzdušie), MsÚ Prešov-ODažP (doprava) SPP-distribúcia a.s. Bratislava, 
OÚ Prešov-OKR, OÚ Prešov-OSoŽP, Pamiatkový úrad SR Bratislava. 
Námietky 
účastníkov konania a dotknutých orgánov k predmetnej stavbe neboli 
vznesené. 
Odôvodnenie. 
Tunajší stavebný úrad preskúmal žiadosť stavebníka a všetky doklady rozhodnutia 
a prerokoval 
ju so stavebníkom a ostatnými účastníkmi konania v stavebnom konaní dňa 
26.06.2018. 
Stavebný úrad zistil, že navrhovaná stavba spÍňa všeobecné technické požiadavky na 
výstavbu pod!' a §47 stavebného zákona. 
Námietky 
účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli 
vznesené. 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych 
poplatkoch v znení príslušných noviel, spoplatnené podl'a položky 
č. 60 písm. a/ ods. 2. 
sumou vo výške 200,00 €, zaplatenou v pokladni Mestského úradu v Prešove. Správny 
poplatok bol 
vyznačený na prednej strane tohto rozhodnutia a na podanej žiadosti. 
Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že žiadate!' 
spÍňa všetky podmienky pre 
vydanie stavebného povolenia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo 
výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle 
§ 26 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 
15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli (www.presov.sk) Mesta Prešov. Posledný 
deň tejto lehoty je 
dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabul'u. 
Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu 
je možné v súlade s ustanovením § 54 správneho 
poriadku 
podať cestou správneho orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. cestou Mesta 
Prešov, primátorom mesta v lehote do 
15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto 
rozhodnutie 
je preskúmatel'né súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Vyvesené dňa ................................ , , . 
Pečiatka, podpis. , 
·p , ""s o ·v 
'· 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Zvesené dňa 
Pečiatka, podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)