Stavebné povolenie: "Bytový dom Tarasa Ševčenka, Prešov", SO-05 Spevnené plochy a parkoviská.

Stavebné povolenie

04.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Císlo: SÚ/84S9/123330/2018-Ja/170 V Prešove dňa: 29.06.2018 
Vec: Spoločnosť JUST s.r.o., Weberova 2, 080 Ol Prešov vz. Ing. Marián 
Harčarík, Čajkovského 2S, 080 OS Prešov -žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 
stavbu: "Bytový dom Tarasa Ševčenka, Prešov", SO-OS Spevnené plochy a parkoviská. 
Stavebné povolenie 
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 
Mesto Prešov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 4) 
zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov v súbehu s § 
120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na 
základe žiadosti, ktorú podala 
spoločnosť JUST s.r.o., Weberova 2, 080 Ol Prešov vz. Ing. 
Marián 
Harčarík, Čajkovského 2S, 080 OS Prešov dňa 31.0S.2018 prerokoval podanú 
žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgámni a so známymi účastníkmi 
konania a rozhodol takto: 
Stavba "Bytový dom Tarasa Ševčenka, Prešov", SO-OS Spevnené plochy a 
parkoviská, 
nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KN-C 3Sl0, 3S41, 3S42, 3S43, 9S4S, 
katastrálne územie Prešov sa podľa §66 ods. l stavebného zákona 
povoľuje. 
Stavba pozostáva z týchto objektov: 
SO-OS Spevnené plochy a parkoviská 
Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky : 
l. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorú 
vypracoval 
KDS projekt, s.r.o., Námestie mieru l, 080 Ol Prešov, overenou stavebným 
úradom v konaní a ktorá 
je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
2. 
Stavebník je povinný dodržať podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré vydalo 
Mesto Prešov pod číslom SÚ/11936/136133/2017-Ja/209 dňa 1S.11.2017. 
3. Stavebník je povinný dodržať podmienky MsÚ Prešov -OHAM uvedené v stanovisku č. 
OHAM/8580/2018 zo dňa 26.06-.2018. 
4. Stavebník je povinný dodržať podmienky VSD a.s. Košice uvedené vo vyjadrení č. 1101112018/5100984252 zo dňa 22.05.2018. 
5. Stavebník je povinný dodržať podmienky VVS a.s. závod Prešov uvedené vo vyjadrení č. 
48647/2018/0 zo dňa 21.06.2018. 
6. Stavebník je povinný dodržať podmienky MsÚ Prešov -OSMM uvedené v stanovisku č. 
OSMM/15783/20 17 zo dňa 31.10.2018. 7. Stavebník je povinný dodržať podmienky MsÚ Prešov -ODažP uvedené v záväznom 
stanovisku 
č. ODaŽP/8516/2/2018/Tt zo dňa 05.06.2018. 
8. Stavebník je povinný dodržať podmienky SPP -distribúcia a.s. Bratislava uvedené 
v zmluve o pripojení do 
distribučnej siete č. 8001650517 zo dňa 26.06.2017. 
9. Stavebník je povinný dodržať podmienky OÚ Prešov-OSoŽP uvedené vo vyjadrení č. 
OU-PO-OSZP3-2018/026024-02 zo dňa 22.06.2018. 
l 
O. Stavebník je povinný riešiť stavenisko v zmysle § 43i/ stavebného zákona a § 13 vyhl. 
MŽP SR č. 532/2002 Z. z.. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác 
zrealizovať na hranici s pozemkami parc. č. KN-C 3539 a KN-C 3537/1 dočasné, plné, 
nepriehľadné oplotenie staveniska. 
ll. Pred začatím stavebných prác musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou 
osobou alebo právnickou osobou oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické 
činnosti podľa §75 ods. l stavebného zákona. 
12. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., 
príslušné technické normy, 
bezpečnostné predpisy a návody výrobcu stavebných 
výrobkov na spôsob ich použitia. 
13. Stavbu treba ukončiť do 36 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
14. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle§ 66 
ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
15. Zhotovitel' stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania 
je stavebník najneskôr 
do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby v zmysle §66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 
16. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
17. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až 
do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
18. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný na použitie v stavbe na 
zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona. 
19. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa § 43g stavebného 
zákona. 
20. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 
21. Stavebník je povinný na 
viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí byt' uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým 
číslom stavbu povolil v zmysle 
§66 ods. 3 písm. 
j) stavebného zákona. 
22. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. 
23. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami 
počas výstavby je stavebník povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
24. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo 
zodpovedá stavebník. 
25. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad 
povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a 
to na žiadosť stavebníka. 
26. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
27. 
So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle§ 52 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok"). 
Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný 
písomný návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad. Stavebník je 
povinný ku kolaudácií stavby 
doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov 
použitých na stavbe a normalizované hodnotenie energetickej hospodárnosti budov 
(energetický ertifikát). 
K stavbe sa vyjadrili: JUDr. Júlia Humeňanská, OR HaZZ v Prešove, VSD a. s. 
Košice, VVS a.s. Košice závod Prešov, Msú Prešov -OSMM, MsÚ Prešov -OHAM, MsÚ 
Prešov-ODažP (ovzdušie), Msú Prešov-ODaŽP (doprava) SPP-distribúcia a. s. Bratislava, 
OÚ Prešov-OKR, OÚ Prešov-OSoŽP, Pamiatkový úrad SR Bratislava. 
Námietky 
účastníkov konania a dotknutých orgánov k predmetnej stavbe neboli 
vznesené. 
Odôvodnenie. 
Tunajší stavebný úrad preskúmal žiadosť stavebníka a všetky doklady rozhodnutia 
a prerokoval 
ju so stavebníkom a ostatnými účastníkmi konania v stavebnom konaní dňa 
26.06.2018. 
Stavebný úrad zistil, že navrhovaná stavba spÍňa všeobecné technické požiadavky na 
výstavbu podl'a §4 7 stavebného zákona. 
Námietky 
účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli 
vznesené. 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych 
poplatkoch v znení príslušných noviel, spoplatnené podl'a položky 
č. 60 písm. e/ ods. 4. 
sumou vo výške 50,00 €, zaplatenou v pokladni Mestského úradu v Prešove. Správny 
poplatok bol 
vyznačený na prednej strane tohto rozhodnutia a na podanej žiadosti. 
Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že žiadate!' 
spÍňa všetky podmienky pre 
vydanie stavebného povolenia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Pončenie: 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle 
§ 26 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli (www.presov.sk) Mesta Prešov. Posledný 
deň tejto lehoty je 
dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabul'u. 
Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu 
je možné v súlade s ustanovením § 54 správneho 
poriadku 
podať cestou správneho orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. cestou Mesta 
Prešov, primátorom mesta v lehote 
do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto 
rozhodnutie 
je preskúmatel'né súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Zvesené dňa .................................. . 
Pečiatka, podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)