Stavebné povolenie - zmena stavby pred jej dokončením: "Rezidencia Nábrežná- SO- 01 Bytový dom č.1, SO-02 Bytový dom č.2, SO - 03 Bytový dom č.3 ".

Stavebné povolenie

04.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/8515/2018-Sf/147 V Prešove dňa: 29.6.2018 
Stavebné povolenie 
( verejná vyhláška ) 
Mesto Prešov, 
ako príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 117 zákona č. 5011976 Zb. o 
územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov prejednal 
žiadosť spoločnosti SANKUR -real, s.r.o., Konštantinová 17, 08001 
Prešov, o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením v zmysle § 68 stavebného 
zákona zo 
dňa 17.5.2018 na stavbu: "Rezidencia Nábrežná-SO-Ol Bytový dom č.l, SO-
02 Bytový dom č.2, SO -03 Bytový dom č.3 " na ulici nábrežnej na pozemkoch KN-C 
8435/1 a KN-C 8435/2 kat. úz. Prešov. 
Pre uvedenú stavbu bolo Mestom Prešov vydané územné rozhodnutie dňa 3.4. 2017 pod 
číslom B/1322/20 17 -Tu a stavebné povolenie zo dňa 15.12.2017 pod číslom SÚ/l 0595/2017 
-Sf/180. Stavebný úrad v zmysle § 68 stavebného zákona prerokoval žiadosť s dotknutými 
orgánmi a so známymi 
účastníkmi a rozhodol takto: 
Spoločnosti SANKUR -real, s.r.o. Konštantinová 17, 08001 Prešov sa podľa § 68 
stavebného zákona 
povoľuje. 
zmena stavby pred jej dokončením "Rezidencia Nábrežná-SO -Ol Bytový dom č. l, SO-
02 Bytový dom č.2, SO -03 Bytový dom č.3 " na ulici nábrežnej na pozemkoch KN-C 
843511 a KN-C 8435/2 kat. úz. Prešov. 
Predmetom zmeny stavby pred dokončením je nadstavba čiastočne ustúpeného 5. NP na 
bytových domoch 
SO -Ol Bytový dom č.l, SO -02 Bytový dom č.2, SO -03 Bytový 
dom 
č.3. 
Stavba sa budú realizovať podľa predloženej a tunajším stavebným úradom súčasne overenej 
projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil 
SAKALA ARCHITECTS s.r.o., -Ing. arch. 
Ľubomír Sakala, Okružná 36, 08001 Prešov. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tohto rozhodnutia. 
Pre uskutočnenie pozemnej stavby sa stanovujú tieto podmienky: 
l. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí Mesta Prešov -
stavebného úradu o umiestnení stavby 
č. B/1322/2017 -Tu zo dňa 03.04.2017 
a 
v stavebnom povolení Mesta Prešov -stavebného úradu 
č. SÚ/l 
0959/2017 -Sf/180 
zo dňa 15.12.2017. 
2. Zmena stavby pred dokončením je v súlade s článkom 3A a regulatívom RL A.2 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č .. 512017, ktorým sa vyhlasuje 
Záväzná 
časť Územného plánu mesta Prešov, v znení Zmien a doplnkov 2015. 
3. Zmenou stavby pred dokončením dôjde na bytových domoch: 
2 
• SO O l k nadstavbe ustúpeného 5. NP, ktorý bude mať tvar písmena " T " 
o rozmeroch v hlavných osiach 20,704 m 
x 12,491 
m. Ustúpené podlažie bude 
zastrešené plochou strechou. 
• SO 02 k nadstavbe ustúpeného 5. NP, ktorý bude mať tvar písmena " T " 
o rozmeroch v hlavných osiach 16,80 m 
x 12,9 
m. Ustúpené podlažie bude 
zastrešené plochou strechou. 
• SO 03 k nadstavbe ustúpeného 5. NP, ktorý bude mať tvar písmena " T " 
o rozmeroch v hlavných osiach 13,4 m 
x 13,075 
m. Ustúpené podlažie bude 
zastrešené plochou strechou. 
4. Výškové osadenie objektu SO Ol až SO 03: 
• SO 
Ol -Bytový dom IA, IB-± 0,000 = 253,8 m n.m. 
• SO 02 -Bytový dom 2 -± 0,000 = 254,0 m n.m. 
• SO 03 -Bytový dom 3 -± 0,000 = 254,2 m n.m. 
• Upravený terén -pri východnej fasáde bude realizovaný na kóte -2, 70 m, 
Upravený terén-pri západnej fasáde bude realizovaný na kóte-0,75 m, 
• Úroveň ustúpeného 5. NP bude na SO Ol na úrovni +15,50 m, na SO 02 na 
úrovni+ 16,13 
m,, na SO 03 na úrovni+ 16,330 m 
5. V dôsledku zmeny stavby pre dokončením dôjde k navýšeniu bytových jednotiek 
z 
počtu 29 na 32, jedna bytová jednotka pribudne na SO Ol, SO 02, SO 03. Dôjde 
k navýšeniu úžitkovej plochy stavby na 5959,27 m
2, 
zastavaná plocha objektov sa 
nezmení. 
Počet parkovacích miest v dôsledku zmeny stavby nie je potrebné meniť, 
keďže v stavebnom povolení Mesta Prešov -stavebného úradu č. SÚ/1153/20 17 -
MK zo dňa 13.09.2017 je povolený dostatočný počet parkovacích miest. 
Pozemná stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na 
podaný písomný návrh stavebníka 
podľa§ 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad. 
Ku kolaudácii stavieb 
SO l, SO 2, SO 3 stavebník predloží kolaudačné rozhodnutie SO 07, 
SO 08, SO 09, splašková kanalizácia, SO 05 prístupová komunikácia. 
Námietky dotknutých orgánov 
neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov boli 
skoordinované a zahrnuté 
do podmienok tohto rozhodnutia. 
Odôvodnenie. 
Dňa 17.5.2018 podala spoločnosť SANKUR-real, s.r.o. Konštantinová 17, 08001 
Prešov 
na stavebnom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia na zmenu stavby pred dokončením 
"Rezidencia Nábrežná -SO -Ol Bytový dom č.l, SO -02 Bytový dom č.2, SO -03 
Bytový dom č.3 " na ulici nábrežnej na pozemkoch KN-C 8435/1 a KN-C 8435/2 kat. úz. 
Prešov. Stavebný úrad posúdil predloženú žiadosť všetky priložené doklady a zistil pritom, že 
navrhovaná pozemná stavba 
spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa§ 47 
stavebného zákona. 
Tunajší stavebný úrad listom 
zo dňa 5.6.2018 v zmysle ustanovenia § 61 ods. 4 
stavebného zákona oznámil všetkým 
účastníkom konania začatie stavebného konania. 
Stavebný úrad podrobne poznal pomery z územného konania a 
žiadosť poskytovala 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil od miestneho šetrenia 
a ústneho pojednávania 
podľa§ 61 ods. 2 stavebného zákona. 
3 
Stavebný úrad účastníkom konania stanovil lehotu 7 dní, odo dňa doručenia oznámenia, na 
možnosť vznesenia pripomienok k navrhovanej stavbe. V určenej lehote neboli stavebnému 
úradu 
doručené námietky. 
Stavebný úrad v súlade s § §37, 
62 a 63 stavebného zákona predmetnú stavbu posúdil 
a dospel k záveru, že povolením stavby nedôjde k ohrozeniu verejného záujmu, práv 
a oprávnených záujmov 
účastníkov, záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti 
a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti. 
SANKUR -real, s.r.o. Konštantinova 17, 08001 Prešov preukázala vlastnícke právo 
k pozemkom KN-C 8435/1, KN-C 8435/2, kat. územie 
Prešov na základe výpisu z lista 
vlastníctva 
č. 3106. 
Námietky dotknutých orgánov neboli vznesené. Pripomienky účastníkov konania a 
dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. K stavbe 
sa kladne vyjadrili: 
• Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Prešove, záväzným 
vyjadrením 
č. ORHZ-POl-1022-013/2018 zo dňa 26.06.2018. 
• MsÚ Prešov 
-odbor dopravy a životného prostredia záväzným vyjadrením 
č. ODŽP-8157/2018 zo dňa 30.05.2018. 
• MsÚ Prešov 
-odbor hlavného architekta mesta, záväzným vyjadrením 
č. OHAM/8349/2018 zo dňa 31.05.2018 
l. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov, v znení Zmien a doplnkov 
2015, sú pozemky parc. č .. KN-C 8435/1 a KN-C 8435/2 K.Ú. Prešov 
súčasťou polyfunkčnej plochy malopodlažné bývanie l občianska 
vybavenosť -zmiešané územia s prevahou plôch pre obytné budovy a 
zariadení patriacich k vybaveniu obytných budov a iné stavby 
občianskej 
vybavenosti. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č. 
5/2017, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Prešov, 
v znení Zmien a doplnkov 2015, platí pre danú plochu záväzný regulatív RL 
A.2. 
2. Z predloženej dokumentácie vyplýva, že zmena stavby pred dokončením 
spočíva v nadstavbe posledného piateho ustupujúceho podlažia na každý z 
bytových domov (stavebné objekty 
SO Ol, 02 a 03). Zastavaná plocha 
piateho ustupujúceho podlažia 
je menšia ako 50% zastavanej plochy 
predchádzajúceho -štvrtého podlažia každého z bytových domov. 
3. 
Zmena stavby pred dokončením je v súlade s článkom 3A a regulatívom RL 
A.2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov č .. 5/2017, ktorým sa 
vyhlasuje 
Záväzná časť Územného plánu mesta Prešov, v znení Zmien a 
doplnkov 
2015. 
4. Orgán územného plánovania, z hľadiska ním sledovaných záujmov v územi, 
súhlasí s predloženou dokumentáciou pre zmenu stavby pred 
dokončením. 
Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že žiadateľ SANKUR -real, s.r.o. 
Konštantínova 17, 
0800 l Prešov splnila všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto 
bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch 
v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 60 písmena a) 2 sumou vo 
4 
výške 600 € zaplatenou v pokladni Mesta Prešov. Bol doložený doklad o zaplatení 
potvrdenky 
č. 47/1189/2018, č.47/1190/2018 č. 47/1191/2018 všetky zo dňa 28.06.2018. 
Poučenie: 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje rozhodnutie musí byť spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle 
§ 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 
dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov, ktorá sa 
nachádza na stránke 
_1_1\\_\\J''"'.'"' .si,. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty 
sa 
nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia 
rozhodnutia na úradnú tabul'u. 
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 správneho poriadku odvolať. V zmysle § 
54 ods. 2 správneho poriadku odvolanie treba podať v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia 
rozhodnutia na mesto 
Prešov -stavebný úrad, Hlavná 73, Prešov. Po vyčerpaní všetkých 
riadnych opravných prostriedkov 
je rozhodnutie preskúmatel'né súdom. 
Úradný záznam Ing. Andrea 
Turčanová 
primátorka mesta 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuly Mesta 
Prešov a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta 
Prešov (www. presov.sk) 
Dňa ........ :.: .......... ~.-.:::
1 
••••••••...• 
..... ~: ... ;~~~-~~---·· 
d:l"lS!iatkj\ ~-pQw~is 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli Mesta 
Prešov (www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)