Oznámenie o začatí stavebného konania: "Obnova bytového domu s.č. 4855 na Ul. Tomášikova č. 2-14 v meste Prešov".

Oznámenie o začatí stavebného konania

04.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
' ' ' ~ : -'. ' . ' . 
PSČ 080 Ol 
Číslo: SU/9932/124326/2018-Cj V Prešove dňa: 04.07.2018 
Oznámenie 
o začatí stavebného konania 
verejnou vyhláškou 
a upustenie od ústneho pojednávania 
Dňa 02.07.2018 podala spoločnosť SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov, 
Volgogradská 88, 080 Ol Prešov, ako splnomocnený zástupca za vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v bytovom dome 
s.č. 4855 na Ul. Tomášikova č. 2-14, Prešov na 
stavebný úrad 
žiadosť na stavebné povolenie na stavbu: "Obnova bytového domu s.č. 4855 
na Ul. Tomášikova č. 2-14 v meste Prešov" na pozemku parc. č. KN-C 9310/457, 
katastrálne územie Prešov. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle §117 ods. l zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení 
jeho zmien a doplnkov oznamuje 
podľa §61 ods. l stavebného zákona začatie stavebného 
konania 
§61 ods. 4 stavebného zákona. Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na 
stavenisku a 
žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa 
v zmysle §61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho 
šetrenia a ústneho pojednávania. Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatnit' 
najneskoršie do 7 pracovných 
dní odo dňa zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabuli, 
inak sa na neskoršie podané námietky v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona 
neprihliadne. 
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní 
alebo pri prerokúvaní územného plánu obce alebo územného 
plánu zóny sa neprihliada. Podľa §61 ods. 5 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje 
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. 
Do podkladov rozhodnutia možno 
nahliadnuť na Mestskom úrade v Prešove -
stavebný úrad, Jarková 26. 
Ak sa dá niektorý z 
účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc v zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len 
"správny poriadok"). 
Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 
ods. 2 správneho poriadku po dobu 
15 dní na úradnej tabuli mesta alebo spôsobom v mieste 
obvyklom a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta 
Prešov, ktorá sa nachádza na 
stránke W\VW.presov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa 
nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia 
oznámenia na úradnú 
tabuľu. 
11 
...,, / ~ 
I~g~{ '1\uka 
vedúci stave~~ho úradu 
2 
Verejná vyhláška bola: 
, v --· t ll 7 ::~ ~-,• i 
Vyvesena dna ................................. .. Zvesená dňa .................................. . 
Pečiatka, podpis Pečiatka, podpis 
Na vedomie: 
l. Splnomocnený zástupca za stavebníka: SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov, 
Volgogradská 88, 080 O l Prešov 
2. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
4. OR HaZZ v Prešove, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
5. Projektant stavby: Ing.arch. Peter Steiniger, Jiráskova 63, 080 Ol Prešov 
6. Mesto Prešov-stavebný úrad-pre spis 
Vybavuje: Mmiin Čajka e-mail: mmiin.cajka@presov.sk ii 051/3100531 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)