Rozhodnutie o umiestnení stavby: "Malý Šariš - zástavková nika a chodník od cintorína po kostol" verejnoprospešná stavba.

Rozhodnutie

06.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná 73 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
-6 07 ?OiC 
vyvl!liene ar1a __________ _ 
l\IO:JEll''lé dt'if) -----------
08001 Prešov 
spis 
č.: SU/5953/2018-Sf/86 V Prešove dňa: 02.07.2018 
ROZHODNUTIE 
Navrhovateľ: Obec Malý Šariš vz. starostom obce 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 21.03.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby 
stavby: 
"Malý Sariš -zástavková nika a chodník od cintorína po kostol" -verejnoprospešná 
stavba, 
na pozemkoch 
p. č: KN-E 107011, KN-E 8/1, KN-E 812, KN-E 6, KN-E 7, KN-C 894/1, 
:N-C 606/1, KN-C 606/2, KN-C 90113 
v katastrálnom územie Malý Sariš 
Navrhovateľ je povinný po správoplatnení rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej 
stavby majetkoprávne 
vysporiadať všetky pozemky, na ktorých sú umiestnené jednotlivé 
stavebné objekty. 
Ku stavebnému konaniu musí stavebník preukázať, 
že má k uvedeným 
pozemkom iné právo podľa § 139 odst. l zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení príslušných noviel. 
Navrhovaná líniová inžinierska stavba 
je zapísaná v zozname verejnoprospešných stavieb 
územného 
plánu obce Malý Šariš 2003 v jeho záväznej časti v zozname verejnoprospešných 
stavieb, schváleného Všeobecné záväzného nariadenia obce Malý Šariš. 
V súlade s 
§ 119 odst. 3 stavebného zákona Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej 
stavebnej správy, 
so sídlom Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov určil pod č. 2011-49/100-2 zo dňa 13. Ol. 
2011 Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad pre vykonanie konania a vydanie rozhodnutia 
v prípadoch, v ktorých je Obec Malý Šariš stavebným úradom a zároveň navrhovate!' om. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad 
podľa § 119 zák. č. 5 01197 6 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel, posúdil predložený návrh 
podľa §37 
a 
ďalších 
stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a § 39a stavebného 
zákona a vykonávacích vyhlášok vydal 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 
"Malý Šariš -zástavková nika a chodník od cintorína po kostol" 
verejnoprospešná stavba 
Stavba: 
"Malý Šariš -zástavková nika a chodník od cintorína po kostol" -verejnoprospešná 
stavba, bude umiestnená na pozemkoch parc. 
č. KN-E 
1070/1, KN-E 8/1, KN-E 8/2, KN-E 6, KN-E 
7, KN-C 894/1, KN-C 606/1, KN-C 606/2, KN-C 901/3 katastrálne územie Malý Šariš a to podľa 
Výkresu pre územné konanie, ktorý v 1/2018 v mierke M=l :500 vypracoval miles projekt s.r.o., 
Hviezdoslavova 
6, 0800 l Prešov -Ing. Miroslav Leško -autorizovaný stavebný inžinier. 
2 
Pre umiestnenie líniovej inžinierskej stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
l. "Malý Šariš -zástavková nika a chodník od cintorína po kostol" -verejnoprospešná stavba 
bude umiestnená podľa overenej projektovej dokumentácie vypracovanej miles projekt s.r.o., 
Hviezdoslavova 6, 
08001 Prešov -Ing. Miroslav Leško -autorizovaný stavebný inžinier. 
Stavba sa umiestni v intraviláne obce Malý Šariš pozdÍž štátnej cesty III. triedy. 
2. Predmetom územného rozhodnutia je chodník v dvoch vetvách, jedna zastávková nika, dažďová 
kanalizácia, oporné múriky a oplotenie cintorína. DÍžka chodníkov je 178,67m + 44,84m, spolu 
223,51m. Šírka chodníka 
je 2,0m. 
Členenie stavby na stavebné objekty: 
SO O l -Zástavková nika 
SO 02-Chodník 223,51 m 
SO 03-Dažďová kanalizácia 
SO 04-Opome múriky, oplotenie cintorína 
3. Na ceste sa zrealizuje zastávková nika v smere do obce s krytom z cementového betónu. Dôjde 
tak k preloženiu autobusovej zastávky z križovatky s cestou 
I. triedy. DÍžka nástupnej hrany je 
19m. Na zastávke sa osadí označník, nástupná hrana bude riešená "Kasselským obrubníkom". 
Nástupná plocha bude vybavená prvkami pre nevidiacich a slabozrakých. Odkopaná zemina a 
mačina sa použije na terénne úpravy okolia. Zastávka bude vybavená prístreškom pre cestujúcich. 
Osadí a vyznačí sa dopravné značenie podľa prílohy. Priechody pre chodcov budú osvetlené 
Konštrukcia zastávkového pruhu: 
Betónová doska 
Kamenivo spevnené cementom 
Štrkodrvina 
Spolu 
C 30/37 XF4 STN 736123 
CBGM C 
8110 STN EN 14227-1 
ŠD 44,5GE STN 73 6126 hr. 
240mm 
hr. 180mm 
hr. 200mm 
hr. 620mm 
4. Zrealizuje sa konštrukcia chodníka s krytom z betónovej dlažby. Priľahlý terén sa vyspáduje tak, 
aby sa zabránilo stekaniu 
dažďovej vody na chodník. Stavebné úpravy pozostávajú zo zarezania 
konštrukcie vozovky 
pozdÍž cesty. Priľahlý terén sa odkope do požadovanej výšky. Táto úprava 
umožňuje zadržiavanie vody v krajine, čím sa zlepšuje miestna mikroklíma, obmedzuje sa 
prehrievanie územia a 
nezaťažuje sa dažďová kanalizácia s odtokom do vodných tokov, čím za 
zmierňujú dopady prívalových povodní. 
Konštrukcia chodníka: 
Betónová dlažba DL 
STN 736131-1 
Dlažbové lôžko (štrkodrvina 
0-4) STN 736131-1 
=Št=rk=o=d=r~vi=n=a ______________________ -=ŠD~3~1=5~G.c STN736126 
Spolu 
hr. 60mm 
hr. 40mm 
hr. 250mm 
hr.350mm 
5. Odvodnenie existujúcej cesty III. triedy bude zabezpečené cez uličné vpuste do dažďovej 
kanalizácie. Dažďová kanalizácia bude kopírovať trasu aj výškové osadenie existujúcej priekopy. 
Vyústenie 
dažďových vôd bude kopírovať aktuálny stav. 
6. So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií (skupina 17) nakladať v súlade so zákonom č. 
79/20 15 Z.z. o odpadoch. 
7. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich 
zhodnotení a zneškodnení , s doložením zmlúv o odbere 
nebezpečných odpadov a ďalších 
dokladov potrebných ku kolaudácii, 
3 
8. V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie odpadov na 
povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle zákona 
č. 79/2015 
Z.z. 
o odpadoch. 
9. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí prechádzajúce 
pozemkom, resp. 
uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí. 
10. Pred začatím stavebných prác, je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných organizácii priebeh 
inžinierských sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
ll. Po ukončení výstavby budú všetky pozemky dotknuté stavbou riadne upravené a prípadne 
vysadené vhodnou 
zeleňou. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v 
území a teda aby 
dažď o vé vody nezatekali na susedné pozemky. 
12. Počas realizácie umiestňovaných stavebných objektov je navrhovateľ povinný zabezpečiť také 
opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na 
vedľajších nehnuteľnostiach. 
13. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady. 
14. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 odst. 3) stavebného zákona 
a v súlade s § 22 vyhl. 
č. 532/2002 Z.z.. Pri zemných prácach nenarušiť stabilitu vedľajších 
stavieb. 
15. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a§ 127 stavebného zákona, oznámiť 
Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a urobiť nevyhnutné 
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo 
nezničil. 
16. Zakladanie stavby realizovať v súlade s § 48 odst. 4) stavebného zákona a § 23 vyhl. č. 532/2002 
Z.z. · 
17. Stavenisko je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 43i stavebného zákona a§ 13 vyhl. č. 
532/2002 Z.z. Je potrebné zabrániť vstupu nepovolaným osobám. 
18. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom úrade po 
uplynutí 
15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
19. Navrhovateľ je povinný požiadať tunajší úrad o overenie PD pre stavebné povolenie podľa§ 120 
stavebného zákona. 
20. V súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. je navrhovateľ povinný požiadať Obec Malý Šariš -
stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na 
SO Ol -Zástavková nika, SO 02-Chodník 
223,51 m 
21. 
Navrhovateľ povinný požiadať Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (ŠVS) o vydanie 
stavebného 
povolenia na 
SO 02 -Dažďová kanalizácia. 
22. 
Navrhovateľ je povinný požiadať Mesto Prešov -stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia 
na výstavbu objektov: 
SO 04 Opome múriky, oplotenie cintorína 
Osobitné podmienky 
23. Krajský dopravný inšpektorát v Prešove zavazným vyjadrením pod č. K.RPZ-PO-KDI-43-
038/2018 zo dňa 28.02.2018 súhlasil s vydaním územného rozhodnutia za pripomienok: 
• V ďalšom stupni projektovej dokumentácie požadujeme predložiť rozhl'adové pomery 
v miestach jednotlivých návrhov Priechodov pre chodcov, ktoré budú spracované 
autorizovaným stavebným inžinierom. 
24. 
Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Okresného úradu -
odboru cestnej doprav a pozemných komunikácii 
č. OU-PO-OCDPK-2018/009886-002 zo dňa 
28.03.2018. 
• 
Žiadame v dokumentácií stavby dodržat' príslušnú legislatívu pri umiestňovaní a vybavení 
autobusových zastávok, ich dlžke pre kÍbové autobusy a 
označení na ceste s dôrazom na 
STN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky. 
• Autobusové zastávky umiestniť a navrhnúť tak, aby boli pri prechádzaní cestujúcich z 
jednej strany cesty na druhú 
zabezpečené dostatočné rozhl'adové pomery na ich bezpečný 
prechod ako aj prejazd motorových vozidiel po ceste v oboch smeroch. 
• Z časového hľadiska podmieňujeme začatie predmetnej stavby až po vybudovaní 
chodníkov a verejného osvetlenia. 
Po ich kolaudácii začať s výstavbou autobusových 
4 
zastávok s priechodom pre chodcov za podmienky zníženia max. povolenej rýchlosti na 
predmetnej ceste. 
• Dokumentáciu stavby spracovať v súlade s platnými technickými normami STN 73 6300 
Názvoslovie pozemných komunikácií, STN 73 6110 Projektovanie miestnych 
komunikácií a STN 
Ol 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách. 
• Prípravu a realizáciu stavby zabezpečiť tak, aby počas jej realizácie nedochádzalo 
k poškodzovaniu telesa cesty ajej príslušenstva ako 
aj k znečisťovaniu vozovky cesty. 
• V textovej časti dokumentácie žiadame uviesť, či sú dodržané všetky ustanovenia 
príslušných STN. 
V prípade ich nedodržania je nutné v dokumentácii stavby dokladovať 
písomný súhlas s odlišným technickým riešením stavby. 
• Dokumentáciu dopravných objektov spracovať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 
Z. Z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 
obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. 
• Umiestnením stavby v danej lokalite je nutné zo strany stavebníka rešpektovať parametre 
súčasného šírkového usporiadania cesty, jej príslušenstva a siete miestnych komunikácií 
(vrátane nutnej výstavby chodníka pozdÍž cesty). 
• Rešpektovať všetky cestné odvodňovacie zariadenia realizáciou stavby nesmú sa zhoršiť 
odtokové pomery na odvodňovacích zariadeniach cesty. 
• Pri výstavbe chodníka v dotyku s vozovkou cesty je odvedenie zrážkovej vody z cesty 
nesené cez 
dažďovú kanalizáciu. Odvedenia povrchovej vody z vozovky cesty a chodníka 
žiadame 
zabezpečiť cez dostatočný počet (vrátane ich kapacity) kanalizačných vpustí, 
resp. 
odvodňovacích žľabov. Technické riešenie odvodnenia cesty v mieste dotyku s 
chodníkom 
odsúhlasiť so správcom cesty. 
• Technickú a výškovú úpravu existujúcich vjazdov (vrátanie sklopenia obrubníkov z 
vozovky cesty) na susedné 
nehnuteľnosti navrhnúť tak, aby bol zachovaný bezpečný 
prístup peších a motorových vozidiel k týmto nehnuteľnostiam. Potrebu zriadenia nových 
vjazdov z cesty 
prerokovať so všetkými vlastníkmi susedných nehnuteľností. 
• V dokumentácii stavby žiadame v rámci jej textovej a grafickej časti uviesť parcelné čísla 
podľa jednotlivých objektov, na ktorých bude realizovaná stavba. 
• Dokumentáciu predmetnej stavby po jej doplnení v súlade s týmto vyjadrením predložiť 
na opätovné posúdenie tunajšiemu úradu, vlastníkovi cesty Prešovskému 
samosprávnemu kraju, správcovi cesty -Správe a údržbe ciest PSK v Prešove a KR PZ v 
Prešove, krajskému dopravnému inšpektorátu. 
• Stavebník je povinný min. 15 dní pred samotnou realizáciou stavby požiadať tunajší 
cestný správny orgán o vydanie príslušných povolení v súlade s ustanoveniami cestného 
zákona (zvláštne užívanie, 
čiastočnú uzávierku, určenie dočasných dopravných značiek a 
pod.). 
25. Stavebník je povinný 
dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja 
č. SUCPSK-P0/193(561)2018-001 zo dňa 28.02.2018. 
• Pri realizácii navrhovaného chodníka vpravo v smere staničenia žiadame dodržať šírkové 
parametre cesty III/3430. Pri výstavbe chodníka v súbehu s cestou III/3430 žiadame 
dodržať výškové a smerové osadenia obrubnlkov. 
• Novovybudované obrubníky žiadame osadif do betónov:ého lôžka a zabezpečiť 
spevnenie priestoru medzi cestou a osadenou obrubou a následne žiadame zabezpečif 
živičnú úpravu vozovky. 
• Osadenie autobusových zastávok žiadame riešiť v zmysle príslušných STN. 
• Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložit' našej organizácii na 
odsúhlasenie. 
5 
• O stavebný zásah v cestnom telese uvedených ciest, ako aj súhlas na realizácie 
stavebných prác 
na ceste III/3430, je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, 
ktorým 
je Okresný úrad Prešov, Odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. 
26. Stavebník 
je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Dopravného podniku 
Mesta 
Prešov 27.022018 zo dňa 27.02.2018. 
• Pri samotnej realizácii stavebných prác je potrebné včas kontaktovať dopravný podnik 
z dôvodu dodávky pätky 
označníka zastávky,_ ktorá sa ukladá do betónu do nivelety 
nástupnej plochy vo vzdialenosti 0,5 m od nástupnej hrany. Samotný 
označník zastávky 
dodá a osadí 
DPMP,a. s. 
27. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Východoslovenskej 
vodárenskej 
spoločnosti a.s. č. 13153/2018 zo dňa 14.02.2018. 
• V zmysle Zákona Č. 442/2002 Z.z. §27 odsA každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, 
terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu 
mať vplyv na zariadenia verejného 
vodovodu alebo verejnej kanalizácie, 
je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať 
neodkladne na svoje náklady prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových 
uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie 
novému stavu, r.j. 
prispôsobiť ich výšku novej nivelete. 
• Žiadame rešpektovať pásmo ochrany potrubia verejného vodovodu HOPE DN l OOmrn 
v našej správe. Pásmo ochrany je l ,5 m ná obidve strany od vonkajšieho okraja potrubia 
pri profile 
do 500 mm vrátane, v zmysle §-u 19 Zákona Č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch 
a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. 
V pásme ochrany je 
zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné 
zariadenia alebo 
vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu 
alebo verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli 
ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé 
porasty, 
umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy. 
• Presné vytýčenie inžinierskych sietí v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia 
pracovníci nášho závodu (cali centrum, č. tel.: 051/7572777). K objednávke je potrebné 
predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom. 
Termín 
vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č. tel. 
051/7572421. 
V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. 
zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS. 
• 
Upozorňujeme investora, že v prípade ak pred vypracovaním projektovej dokumentácie 
nebol 
vytýčený verejný vodovod, teda nebola upresnená trasa vodovodu alebo kanalizácie, 
naša 
spoločnosť neručí za informáciu o situovaní verejného vodovodu a kanalizácie, čo je 
v súlade so Stavebným zákonom Č. 5011979 Z.z. 
28. Východoslovenská 
distribučná a. s. sa k navrhovanej stavbe vyjadril záväzným vyjadreniami č. 
47/2018 zo dňa 10.01.2018 súhlasí s umiestnení stavby po splnení nasledujúcich podmienok: 
• Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov 
zaslaním objednávky a mapového podkladu s 
vyznačenou záujmovou oblasťou na 
e-mailovú adresu: skripka stefan@vsds.sk., tel. 
0556102792,0917433311 -Ing. 
Štefan Škripko, alebo stolicny peter@vsds.sk, tel. 0556102213,0918248563 -Ing. 
Peter Stoličný." 
• V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu 
plánovaného výkopu s ním, 
je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti 
vzniku previsu. 
• Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. 
• Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi 
sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 
Zmena a) tab. l ,2. 
• Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby 
bol prizvaný. 
6 
29. SPP distribúcia a.s. sa k navrhovanej stavbe vyjadril záväzným vyjadreniami č. DP-G15148 zo 
dňa 05.01.2018. SPP distribúcia a.s. súhlasí s umiestnení stavby po splnení nasledujúcich 
podmienok: 
• V záujmovom území sa nachádzajú STL, NTL plynovody a prípojky a plynárenské 
zariadenia, ktoré sú v správe 
SPP -Distribúcia, a.s. Pred začatím prác je potrebné 
požiadať o presné vytýčenie plynárenských zariadení Ing. Marcel Šalka. Je potrebné 
doručiť objednávku na vytýčenie minimálne 3 dni pred požadovaným termínom. Pred 
vytýčením je potrebné poskytnúť pracovníkom vyjadrenie č. DPPRKe/1500/Ku zo dňa 6. 
5. 2015. 
• Pri 
prácach je potrebné dodržiavať STN EN 1594, STN 73 6005, STN 38 6410, TPP 906 
Ol, TPP 702 Ol, TPP 702 02, § 79 (ochranné pásmo) a § 80 (bezpečnostné pásmo) 
energetického zákona 
č. 251/2012 Z.z. (Ochranné pásma). Vyhl. MPSVaR SR č. 
508/2009 a ostatných súvisiacich noriem a predpisov. 
• Pri predpokladanom stretnutí a pri križovaní plynovodných 
rozvodov v správe 
SPP -
Distribúcia, a.s. 
je potrebné vykonať ručný výkop. V prípade obnaženia plynovodných 
sietí 
je ich možné znova zasypať iba so súhlasom SPP-Distribúcia, a. s. 
• Zakazuje sa robiť výkopové práce v ochrannom pásme plynovodu v zmysle 
energetického zákona 
č. 251/2012 Z.z., kopacím mechanizmom. Výkopy realizovať iba 
ručne. 
• Podľa energetického zákona č. 251/2012 Z.z., TPP 700 02 je potrebné dodržať ochranné 
pásmo plynovodu. 
• Je potrebné dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia plynovodu 
a plynových prípojok. 
• Je potrebné uložiť poklopy armatúr do novej nivelety cesty, chodníka, zelene. 
• Bezpodmienečne dodržať Priestorovú normu STN 73 6005. 
• Pri 
prácach v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme, ku každému výkopu pri ktorom 
dôjde k obnaženiu plynovodu a plynových prípojok a pri uložení nového plynového 
potrubia pred zasypaním 
je potrebné prizvať určených pracovníkov SPP-D, a.s. na 
kontrolu stavu izolácie, obsypu a dodržania priestorovej normy. Títo pracovníci budú 
uvedení v stavebnom povolení, ako splnomocnení zástupcovia stavebníka pre umožnenie 
kontroly vykonaných stavebných prác. 
• Je potrebné geodeticky zamerať nový stav, všetky miesta križovania so zariadeniami 
v správe 
SPP -D, a.s. polohové zameranie v S-JTSK, výškové zameranie v Bpv. Požaduje 
sa zameranie troch bodov (bod v mieste križovania a po jednom bode na každú stranu 
plynárenského zariadenia). 
V prípade odkrytia plynárenského zariadenia aj dva jeho 
body. Zameranie bude 
obsahovať súradnice "X,Y" a absolútnu výšku "Z". je potrebné ho 
odovzdať na príslušné pracovisko strediska GIS -SPP -Distribúcia, a.s. Košice 
v digitálnej forme spolu s 
PD na SPP-Distribúcia, a. s.-oddelenie prevádzky KE-MI. 
• V prípade poškodenia izolácie na plynovodnom potrubí, je potrebné bezodkladne 
informovať pracovníkov SPP -Distribúcia, a.s., oddelenie prevádzky, aby sa tak predišlo 
možnej korózii plyn. rozvodov, úniku plynu a prípadnému výbuchu 
ZP. 
30. V dotknutom území rešpektovať povolené a vybudované trasy vodovodu a kanalizácií. 
31. Vo vyznačenej záujmovej oblasti sú uložené siete KDS v správe spoločnosti Slovak Telekom a.s, 
stavebník 
je povinný dodrža't podmienky uvedené v záväznom vyjadrení spoločnosti pod č. 
6611800144 zo dňa 03.01.2018. 
32. P
red 
začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných 
správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich poškodeniu. Tieto 
siete 
je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade s pokynmi správcu pred 
poškodením. 
33. 
Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí prechádzajúce 
pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak 
je to nevyhnuté je potrebné 
uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí. 
7 
34. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého poškodenie 
môže 
ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže ohroziť zemné 
práce, 
je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením. 
35. 
Počas realizácie umiestňovanej stavby sú navrhovatelia povinní zabezpečiť také opatrenia, aby 
nedošlo ku spôsobeniu škôd na 
vedľajších nehnuteľnostiach. 
36. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady. 
37. 
Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s §48 odst.3 stav. zákona a v súlade s 
§22 vyhlášky MŽP 
SR 532/2002 Z. z. 
38. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle§ 43i stavebného zákona a v zmysle §12 vyhl. 
MŽP 
SR532/2002 Z .z. Stavenisko je potrebné počas realizácie stavby zabezpečiť a tak zabrániť 
vstupu nepovoleným osobám na stavenisko. 
39. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s §48 odst. 4 a 6 stavebného 
zákona a v súlade s 
§23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 
40. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na MsÚ Prešov, 
stavebnom úrade a 
to po uplynutí 15-dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
41. 
Navrhovateľ je povinný požiadať obec Malý Šariš -stavebný úrad o vydanie stavebného 
povolenia na jednotlivé stavebné objekty. 
Účastníkmi konania neboli vznesené námietky. Pripomienky dotknutých orgánov boli zapracované 
do podmienkovej časti stavebného povolenia. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 
40 odst. l stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia. 
Odôvodnenie 
Navrhovateľ -Obec Malý Šariš vz. starostom obce, Malý Šariš 104, 08001 Župčany podal dňa 
21.03.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: "Malý Šariš-zástavková 
nika a chodník 
od cintorína po kostol" -verejnoprospešná stavba, ktorá ma byť umiestnená na 
pozemkoch parc. 
č. KN-E 1070/1, KN-E 811, KN-E 8/2, KN-E 6, KN-E 7, KN-C 894/1, KN-C 606/1, 
KN-C 606/2, KN-C 901/3 katastrálne územie Malý Šariš a to podľa Výkresu pre územné konanie, 
ktorý v 
112018 v mierke M=1:500 vypracoval miles projekt s.r.o., Hviezdoslavova 6, 08001 Prešov 
Ing. Miroslav Leško -autorizovaný stavebný inžinier. 
V súlade s § 119 odst. 3 stavebného zákona Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej 
stavebnej správy, so sídlom Nám. Mieru 
3, 081 92 Prešov určil pod č. 2011-49/100-2 zo dňa 13. Ol. 
2011 Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad pre vykonanie konania a vydanie rozhodnutia 
v prípadoch, v ktorých 
je Obec Malý Šariš stavebným úradom a zároveň navrhovateľom. 
K návrhu na vydanie územného rozhodnutia bola priložená projektová dokumentácia s 
vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií. 
Svoje stanovisko oznámili tieto orgány štátnej správy: 
• Okresný úrad odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
• Krajský 
dopravný inšpektorát v Prešove 
• Krajský pamiatkový úrad 
• Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja 
• Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie 
• Východoslovenská distribučná a. s. 
• Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s 
• Slovenský plynárenský priemysel a.s. 
• Slovak Telekom a.s. 
8 
Navrhovaná líniová inžinierska stavba "Malý Šariš -zástavková nika a chodník od cintorína po 
kostol" 
je zapísaná v zozname verejnoprospešných stavieb územného plánu obce Malý Šariš 2003 
v jeho záväznej 
časti v zozname verejnoprospešných stavieb, schváleného Všeobecné záväzného 
nariadenia obce Malý Šariš. 
Mesto 
Prešov-stavebný úrad oznámil, podľa§ 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhlášku zo 
dňa 17.04.2018 pod číslom SU/5953/2018/2018 -Sf/86, začatie územného konania všetkým známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 11.05.2018 vykonal ústne konanie 
spojené s miestnym 
zisťovaním. Stavebník v rámci územného konania nedoložil súhlas vlastníkov 
pozemkov. 
V zmysle ustanovenia§ 38 stavebného zákona:" Ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo 
iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o 
využití územia 
vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť ". 
Účastníkmi konania neboli vznesené námietky. Pripomienky dotknutých orgánov boli zapracované 
do podmienkovej časti stavebného povolenia. 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č. 14511995 Zb. o správnych poplatkoch v znení 
príslušných noviel bolo oslobodené od platenia správnych poplatkov spoplatnené v zmysle§ 4 zákona. 
Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 39 a 39a stavebného zákona 
a bolo zistené, že umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené 
či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky 
na výstavbu 
podľa § 4 7 stavebného zákona. Stavebný úrad v priebehu uskutočneného konania nezistil 
dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 ods. 2 zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a podľa§ 42 ods. 
2 stavebného zákona po dobu 
15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov a obce Malý Šariš a zverejnená 
na 
internete-elektronickej tabuli Mesta 
Prešov a obce Malý Šariš. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení stavby. 
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s§ 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci 
pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia o povolení stavby. 
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti 
tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie na Mesto Prešov -stavebný úrad, Hlavná 73, 08001 
Prešov 
v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na 
základe správnej žaloby po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Ing. Andrea 
Turčanová 
Primátorka mesta 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre líniovú 
inžiniersku stavbu: 
"Malý Šariš -zástavková nika a chodník od cintorína po kostol" -
verejnoprospešná stavba, bola vyvesená 
na úradnej tabuli Mesta Prešov. 
-6 07 2010 
Dňa .......................................................... . 
MESTO PRE.Š ··V 
....................... M~s . Ý·· í -.~dYr;;··· .... 
Pe~fM~'f~~rg l~; 
- 1-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre líniovú 
inžiniersku stavbu: 
"Malý Šariš -zástavková nika a chodník od cintorína po kostol" -
verejnoprospešná stavba, bola zvesená z 
úradnej tabule Mesta Prešov. 
Dňa ···············MESTO·p ·'~v··· 
........................ -~~j:~::č .. ~{;~~ .Y... ..... . 
PečPa~~R~ pJbft~ 
0 V 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ ·. 
\. 
\ 
VYPRACOVAL: ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: 
\ 
L 
STAVEBNÍK: OBEC MALÝ ŠARIŠ. MALÝ ŠARIŠ 104.08001 PRE<I>OV 
MIESTOSTAVBY: OBECMAL݊ARIŠ 
STAVBA: 
MAL Ý ŠARIŠ-CHODNÍKY A ZASTÁVKA 
OD CINTORÍNA PO KOSTOL 
PRÍLOHA: PREHtADNÁ SITUÁCIA 
.. .:. 
l 
\ 
\ 
\ 
-·····, 
l 
Na i1oru 
Pod Sosnarťl! 
( 
\" 
www.milesprojekt.com 
miroslavlesko@gmail.com 
DÁTUM: JANUÁR2018 
ČÍSLO ZÁKAZKY: 171201 
STUPEŇ PD: DÚR 
MIERKA: ČÍSLO PRÍLOHY: 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)