Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: BIZNIS-TRADE s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Strojnícka 1, 080 66 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

09.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ' 
. 
. 
. 
Číslo: 101254019/2018 
Dátum: 02.07.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: BIZNIS-TRADE s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Strojnícka 
l, 080 66 Prešov 
Písomnosť č. 101029794/2018 zo dňa 24.05.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 
3. 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, 
že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101029794/2018 zo dňa 24.05.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 
35 ods. 2 zákona č. 563/2009 z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 O l Prešov. v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný deií tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
l' 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)