Oznámenie miesta uloženia písomnosti: František Katriňák, naposledy bytom 08001 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

09.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 161 0/2018 Prešov, 4. 7. 2018 
, , ~ 
VEREJNA VYHLASKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
František Katriňák 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 1610/2018 zo dňa 03.07.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, Hlavná 
73, 080 O l Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt 
daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 1610/2018 zo dňa 03.07.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú 
písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa 
považuje za deň doručenia. 
v / 
at,'!,Aí1/i//./ 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)