Oznámenie o začatí stavebného konania: "Ďumbierska č. 13-15, Prešov, Obnova bytového domu - výstavba strechy".

Oznámenie o začatí stavebného konania

09.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná 73, Prešov 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
080 Ol Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/9194/2018-Fa V Prešove dňa:04.07.2018 
Vybavuje: Ing. Franková mária, č. tel. 051/3100 535 
e-mail: maria.f1·ankova@presov.sk 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"Ďumbierska č. 13-15, Prešov, Obnova bytového domu-výstavba strechy" 
l\'a Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 117 odst. l) zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní, 
stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov bola 
podanú dúa 5.06.2018 žiadateľom -Bytové družstvo Prešov, so sídlom Bajkalská 30, 080 
O 1 Prešov, na základe splnomocnenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
bytového domu Ul. Ďumbierska 13,15 v Prešove žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod označením: "Ďumbierska č. 13-15, Prešov Obnova bytového domu -
v~·tavha stt·echy", miesto stavby bytový dom Ul. Ďumbierska č. 13,15, Prešov, súpisné č. 
6867, na parcele číslo 14302/190, katastrálne územie Prešov. 
Stmebn)' úrad podľa~ 26 odst. l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s 
~ 61 odst. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie stavebného konania 
\'Šetk)·m účastníkom konania o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod označením : 
"Ďumbierska č. 13-15, Prešov Obnova bytového domu-výtavba strechy" 
verejnou vyhláškou. 
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 61 odst. l) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku a bývaní /stavebný zákon/ v znení 
jd1o noYieL ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa bude konat' 
dňa 09. 08. 2018 o 10.
00 
hod 
so stretnutím na: 
Mestskom 
úrade v Prešove, Ul. Jarkovač. 26, 
v 
zasadacej miestnosti na l. poschodí, miestnosť č. 217 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o vydanie stavebného povolenia 
" predmetnej veci je možné nahliadnuť pred stanoveným termínom ústneho jednania na 
L.-;-
2 
MsÚ v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kanceh1da č. 302, 
na základe vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumenh'icie navrhovanej 
stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100 535. 
Tým bude umožnené v súlade § 33 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Súčasne stavebn)' úrad upozorňuje účastníkov stavebného konania. že svoje námietky 
môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na 
pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli 
byť uplatnené v územnom konaní alebo pri 
prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným do zápisnice. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: 
"Ďumbierska č. 13-15, Prešov Obnova bytového domu -výtavba strechy", musí byt' 
vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom Jwnaní a 
podľa § 61 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta PrcšoY 
a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného 
konania. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o 
správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo lw slwtočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší 
budúci pracovný deň. 
Ing . .Jozef T u k a 
vedúci stavebného úradu 
3 
Úradn)' záznam: 
V crcjná vyhlášlm, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: 
"Úumbicrska č. 13-15, Prešov Obnova bytového domu-výtavba strechy" bola vyvesená 
na úradnej tabuli Mesta Prešov 
dt'ía .................................................... . 
M""l~(~~"tľ'tt ;:t.. '"t":\l 
LL.-.·.!; ''.;• ,.:::,1~'· '\l 
:~: !.~\" ~~d 
Hlnvn,{ č. 73. "(é, J 
................... O~W.O! .. J?.R··b·Š·8·Y.······· .. ·· 
Pečiatka a -podpis 
V crcjná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: 
"Úumbicrslm č. 13-15, Prešov Obnova bytového domu-výtavba strechy", bola zvesená 
z 
úradnej tabule Mesta Prešov 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)