Daňový úrad Prešov: SA&MA s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, COOFES, s. r. o., naposledy sídlo/pobyt: 105,080 06 Podhradík.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.03.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: I 004 78696/2018 
Dátum: 02.03.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: SA&MA s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: 
Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 
Písomnosť č. 100289246/2018 zo dňa 05.02.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 
3, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta 
nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100289246/2018 zo dňa 05.02.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 56312009 Z. z. o 
správe daní (daúový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať 
v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. V kancelárii č. 514 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň 
tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
• c < 
~-' ( ( 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
/ 
' 
' 
Číslo: 100478480/2018 
Dátum: 02.03.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: COOFES, s. r. o. 
Naposledy sídlo/pobyt: 105,080 06 Podhradík 
Písomnosť č. 100014997/2018 zo dňa 03.01.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 3, 
080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100014997/2018 zo dňa 03.01.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. V kancelárii č. 514 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podla § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
e•••··•····•••••···
··•••······•••••••
•····•••••••···· 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)