Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: informatik (oddelenie podporných činností).

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

11.07.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         
MESTO PREŠOV 
 
 
OZNÁMENIE O
 
92ď12035$&291200,(67( 
 
 
1. 9RĐQpSUDFRYQpPLHVWRinformatik (oddelenie SRGSRUQêFKþLQQRVWt) 
 
   2. .YDOLILNDþQpSUHGSRNODG\ 
Y\VRNRãNROVNpY]GHODQLHVWXSĖDVR]DPHUDQtPQDLQIRUPDWLNX 
 
3. Iné kritériá a požiadavky: 
- SUHKĐDG Y nasledovnej legislatíve: zákon þ =E R obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, zákon þ275/2006 Z. z. R LQIRUPDþQêFK V\VWpPRFK
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v
ýnos þ 55/2014 Z. z. MF 
SR o štandardoch SUH LQIRUPDþQp V\VWpP\ YHUHMQHM VSUiY\ D Metodický pokyn 
k
 Výnosu þ55/2014 Z . z. , zákon þ 305/2013 Z. z. o e - Governmente, ]iNRQþ
18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov (GDPR) 
- ]QDORVĢsprávy a údržby SQL databázových systémov 
- výhodou je prax v oblasti aplikovanej informatiky 
 
    
4. Popis pracovnej pozície: 
správa komplexného LQIRUPDþQpKRV\VWpPXPHVWD 
      metodická pomoc zamestnancom pri používaní jednotlivých modulov 
 
    5. Predpokladaná základná mzda v rozpätí: 768,00 - 1 100,00 eur 
 
    
6. Predpokladaný nástup do pracovného pomeru: 15.08.2018 
 
 
7. Zoznam požadovaných dokladov: 
x
 žLDGRVĢ R prijatie do zamestnania (s uvedením telefónneho kontaktu, alebo    
e-mailovej adresy) 
x
 životopis 
x
 kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
x
 súhlas k SRXåLWLX RVREQêFK ~GDMRY SRGĐD ]iNRQD þ 
8/2018
 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a
 o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  
 
Uvedené doklady je potrebné ]DVODĢ na adresu: 
 
Mestský úrad Prešov 
2GGHOHQLHSRGSRUQêFKþLQ
ností 
Hlavná 73 
080 01 Prešov, 
      aOHERGRUXþLĢRVREQHGRSRGDWHĐQH0HVWVNpKR~UDGXY Prešove, Hlavná 73, 
      
v termíne do 25.07.2018 do 14.00 hod. 
 
  
  8FKiG]DþLVSĎĖDM~FLNYDOLILNDþQpSUHGSRNODG\D kritériá budú pozvaní na 
    
  pracovný  pohovor. 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)