Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Arm. gen. Svobodu č. 26 v termíne 30.júl 2018 od 07:40 h do 15:50 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

11.07.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                VD 
VáS list čísla/zo dHa: 
Naše Císla: 
Vybavuje 
T elerón/C·mail 
M,esto/Dálum 
Vážený zákazník, 
l 
25/351055/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l<ošice/11. 07.2018 
25/351055/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v 
lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Arm. gen. Svobodu č. 26 
v termíne 
30.júl 2018 od 07:40 h do 15:50 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. U držba 
je však k/'účová pre zabezpečenie spo/'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred ne plánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s 
prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu 
na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). 
Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia/' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť 
skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portá/i eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. 
Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate/' portálu 
môžete 
nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123 312 
E info@vsds.si< 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 
332 Adresa pre písomn)' kontakt: 
VYchodoslovenská 
distribučná, a s 
Mlynská 
31, 042 91 Košice 
Slovenská republika 
<,puloCnos(J• u~. sono v Ot>,;huUno~' 
'"~;;tri O" "~s~ellu ;udiJ KoS•ce l, 
uod·el So, ""ik" 1411/V 
I(U Jó5~Y 361 ·U,( <'Oú'l•ti<'~~7 
:t DPI-l· 51(202208~997 
Sdni<0\'0 spoje~IO' C1!11Jo"f brc~~ p:o 
IJuboC<a<allraroiCn•J~ank·,, 
;; "' d0084~0108/!ll30 
.~AN· Sl<07 au u oo oo a ozo 08~8 0108 
BIC-ciTISKtJA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)