Prerušenie distribúcie elektriny: čast mesta Prešov- ul. Mukačevská č. 30, 32 v termíne 2. august 2018 od 08:00 h do 12:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

12.07.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Vaš list čísla/zo dHa 
Naše číslo 
VybavuJe 
ielefón/[-mall 
M1esto/~atur'1 
Vážený zákazník, 
l 
4/355138/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l(ošice/12.07.2018 
4/355138/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území V á š ho mesta resp. obce: 
čast mesta Prešov-ul. Mukačevská č. 30, 32 
v termíne 
2. 
august 2018 od 08:00 h do 12:30 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred ne plánovanými 
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na V á s obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke 
miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom 
webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme za oznámenie vo vereJnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti 
umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD.Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchova linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre pisomnY kontakt: 
Východoslovenská 
distr1bufná, a.s 
Mlynská 31, 042 911<ošlce 
Slovenská republika 
Spoi~Cnu>l 1e <aP''""" v U~d udnom 
reg1st" Ukre>r-eho '"du K oke l, 
odd i< l s 
•. y,ozkó 1~11/V 
ltO. 36 5~9 J61: Dlt 20220<1.!9,oi/ 
It QPH: 51(2022082997 
~OJ><u•·é SflDJ~n,,.-(lt,b<mk E·"or'e plC 
poboČkd '""'"niCMj ~onkf, 
l_ ú_ dU0848018~18130 
IOAN SKUl d130 UUUO O'J20 Od48 0100 
~IC_(.ITJ Sl< l.lA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)