Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Patricia Minár Baronová naposledy bytom 08005 Prešov, Kutuzovova 27, Stanislav Pavlov naposledy bytom 08001 Prešov, Tarasa Ševčenka 34.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

12.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 1691/2018 Prešov, l l. 7. 2018 
' ' ~ 
VE RE J NA VYHLA S K A 
o oznámení 
miesta uloženia písomnosti Adresát písomnosti: 
Patricia Minár Baronová 
naposledy bytom 08005 Prešov, Kutuzovova 27 
Písomnosť č. k. EX 1691!2018 zo dňa 27.06.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 1691/2018 zo dňa 27.06.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote I 5 dní od vyvesenia oznámenia 
na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 324a v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak 
si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
l 
MESTO PRE$QV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 1692/2018 Prešov, ll. 7. 2018 
VEREJN Á VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Stanislav Pavlov 
naposledy bytom 08001 Prešov, Tarasa Ševčenka 34 
Písomnosť č. k. EX 1692/2018 zo dňa 27.06.2018 je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 O l Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 1692/2018 zo dňa 27.06.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 324a v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú 
písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
v· 
!} :l .·fj/1./ /1 / 
o/::?l/[/"(.._,. "'-"l..-'i._/ 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)