Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre volby do orgánov samosprávy obcí.

Oznámenie

12.07.2018 / Voľby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
OZNÁMENIE 
o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov 
pre volby do orgánov samosprávy obcí 
10. novembra 2018 
Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov podl'a § 166 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2014 Z. z. 
o podmienkach výkonu volebného práva a 
o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších 
predpisov, uznesením č. 983/2018 zo dňa 27.06.2018 určilo, že Mestské 
zastupitel'stvo mesta Prešov bude mať 31 poslancov, ktorí sa budú voliť v siedmich 
volebných obvodoch. 
Vo 
volebnom obvode č. l (Sídlisko Ili, sídlisko Mladosť, Rúrky), ktorý zahŕňa ulice: 
Alexeja 
Duchoňa, Antona Prídavka, Aurela Stodolu, Bajkalská, Bikoš, Gorazdova, 
Holländerova, Jána Béreša, Jána Lazoríka, Jána Nováka, Kocel'ova, Ku Král'ovej hore, 
Levočská (párne č. 34-164), Matice slovenskej, Michala Bosáka, Mirka Nešpora, 
Mukačevská, Na Bikoši, Na Rúrkach, Námestie biskupa Vasil'a Hopka, Námestie Král'ovnej 
pokoja, Pod Rúrkami, Päschlova, Pribinova, Prostejovská, Rastislavova, Šmeralova, štefana 
Náhalku, 
Tarjányiho, 
Tehelná, Tomášikova, Vlada Clementisa, Volgogradská 
sa volia 7 poslanci. 
Vo volebnom obvode č. 2 (Sídlisko ll, Kalvária, Kamenná baňa, Wilec hôrka, Berkut, 
Vydumanec, 
Kyslá Voda, Cemjata), ktorý zahŕňa ulice: 
19. januára, Átriová, Bachingerovka, Berkut, Botanická, Bulharská, Cemjata, Čerešňová, 
Československej armády, Dúhová, Engelsova, Fraňa Král'a, Fučíkova, Gorkého, Horárska, 
lrisová, Jabloňová, Jána Pavla ll., Jazvečia, Jelenia, Kollárova, Ku Brezinám, Ku Kyslej 
vode, Kvašná voda, Levočská (nepárne č. 47-149), Líščia, Malkovská, Marka Čulena, Matky Terezy, 
Matúša 
Trenčianskeho, Medvedia, Mojmírova, Nábrežná, Námestie mládeže, Obrancov 
mie
ru, Odborárska, Októbrová, Ortáš, Pet6fiho, Pod Kalváriou, Pod Kamennou baňou, 
Pod Wil
ec hôrkou, Pol'ovnícka, Pražská (časť ulice), Rombauerova, Sadovnícka, Sázavského, 
Skromná, 
Slávičia, Srnčia, Staré záhrady, Súl'ovská, Športová, Terchovská, Turistická, Vlčia, 
Vydumanec, Za Kalváriou, Zabíjaná, Zajačia, Zimný potok 
sa volia 3 poslanci. 
Strana l z 3 
Vo volebnom obvode č. 3 (sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová), 
ktorý zahŕňa ulice: 
Agátová, Belianska, Bendíkova, Bezručova, Bjčrnsonova, Bociania, Borovicová, Brezová, 
Broskyňová, Buková, Čapajevova, Družstevná, Dúbravská, Duklianska (č. l, 2, 5, 7, 8, ll, 
llA, 12, 13, 15, 16, 24, 29), Fintická, Garbiarska, Gaštanová, Genplk. Jána Ambruša, 
Gerlachovská, Haburská, Herlianska, Horská, Hrabová, Hraničná, Hrnčiarska, Jahodová, Jána 
Bottu, Jánošíkova, Janouškova, Jarná, Javorinská, Jazdecká, Jedl'ová, Jesenského, Južná, 
K 
Okruhliaku, K prameňu, K Starej tehelni, K Surdoku, Komenského, Kopaniny, Kotrádova, 
Krížna, 
Ku vykládke, Kúty, Kvetná, Lesná, Letná, Levočská (párne č. 2-30), Liesková, Limbová, 
Lipová, 
Lúčna, Ľubotická, Majakovského, Malinová, Mateja Huľu, Mateja Murgaša, 
Mičurinova, Mlynská, Mudroňova, Murárska, Narcisová, Na Rovni, Na Tablách, Nemčíkova, 
Nová, Orgovánová, Pažica, Plavárenská, Pod dubom, Pod komínom, Pod Skalkou, 
Pod Vinicami, Pol'ná, Potočná, Priemyselná, Pri ihrisku, Pri kostole, Pustá dolina, Račia, 
Rezbárska, Riečna, Ružová, Rybárska, Rybníčky, Sabinovská, Severná, Slanská, Slnečná, 
Spannerovej, Stavbárska, Strážnická, Strojnícka, Surdok, Šebastovská, Šidlovec, Šidlovská, 
Školská, Tatranská, Topol'ová, Trnková, Údenárska, Včelárska, Veselá, Veterná, Vodná, 
Vranovská, 
Wolkerova, Za traťou, Záhradnícka, Západná, Železničná 
sa volia 4 poslanci. 
Vo volebnom obvode č. 4 (staré mesto), ktorý zahŕňa ulice: 
17. novembra, Baštová, Bayerova, Biskupa Gojdiča, Budovatel'ská, Burianova, Dilongova, 
Dostojevského, Duchnovičovo námestie, Duklianska (č. 17, 18, 19, 19B, 20, 21, 23, 25), 
Floriánova, Francisciho, Františkánske námestie, Grešova, Hlavná, Hodžova, Hurbanistov, 
Hviezdna, 
Hviezdoslavova, Jána Hollého, Janka Borodáča, Jarková, Jilemnického, 
K amfiteátru, Kmeťovo stromoradie, Konštantínova, Košická (párne č. 2-16), Kováčska, 
Kpt. Nálepku, Krátka, Ku Kumštu, Ku Škáre, Kúpel'ná, Kuzmányho, Lesík delostrelcov, 
Levočská (nepárne č. 1-29), Masarykova, Maybaumova, Medzinárodného dňa žien, 
Metodova, Moyzesova, Námestie l. mája, Námestie legionárov, Námestie mieru, Námestie 
Národného povstania, Okružná, Partizánska, Pavlovičovo námestie, Plzenská, Pod Táborom 
(č. 1-33, 33A), Požiarnická, Pražská (časť ulice), Pri Toryse, Protifašistických bojovníkov, 
Puškinova, Radlinského, Raymanova, Remscheidská, Rumanova, Rusínska (č. 20), 
Sedliackeho povstania, Sídlisko duklianskych hrdinov, Sládkovičova, Slovenská, 
Solivarská (č. lA, lB, lC), Suchomlynská, Svätoplukova, Šafárikova, Šarišská, Škultétyho, 
Špitálska, štefánikova, Štúrova, Tarasa Ševčenka, Tkáčska, Urbánkova, Vajanského, 
Vodár
enská, Východná, Weberova, Záborského, Záhradná, Zápotockého, Železničiarska 
sa volia 4 poslanci. 
Strana 2 z 3 
Vo volebnom obvode č. S (Solivar, Sol'ná Baňa, Šváby), ktorý zahŕňa ulice: 
Arm. gen. Svobodu (č. l, lA, lB, 3), Banícka, Bencúrova, Bohúňova, Boženy Nemcovej, 
Čajkovského, ipkárska, Dlhá, Gápl'ová, Chalupkova, Chmel'ová, Janáčkova, Jelšová, 
Jesenná, Jiráskova, K studničke, Kamencová, Košická (nepárne č. 1-11, párne č. 18-52), 
Kraskova, 
Kukučínova, Kutuzovova, Kysucká, L. Novomeského (nepárne č. 1-11), 
Ľ. Podjavorinskej (okrem č. 22, 23, 25), Lesnícka, Lidická, Lomnická, Na brehu, Na vyhliadke, 
Námestie 
osloboditeľov, Okrajová, Ondavská, Opavská, Padlých hrdinov, Palackého, 
Palárikova, Pekná, 
Petrovianska, Pionierska, Pod Debrami, Pod Hrádkom, Pod Turňou, 
Pražská (časť ulice), Pri Delni, Pri hati, Pri majáku, Pri mlyne, Royova, Sadová, Smetanova, 
Soľanková, Solivarská (okrem č. lA, lB, lC), Soľná, Soľnobanská, Suchoňova, Suvorovova, 
Šípková, Švábska, Tajovského, Teriakovská 
(časť ulice), Tokajícka, Urxova, Úzka, Valkovská, 
Važecká, Zborov
ská, Zimná (č. 7 A), Zlatobanská 
sa volia 4 poslanci. 
Vo 
volebnom obvode č. 6 (časť sídliska Sekčov /stavba 1-4/), ktorý zahŕňa ulice: 
Alexandra Matušku, Arm. gen. Svobodu (okrem č. l, lA, lB, 3), Bernolákova, Bratislavská, 
Dargovsk
á, Dubová, Federátov, Justičná, K potoku, Kozmonautov, L. Novomeského (párne 
č. 2-24), Ľ. Podjavorinskej (č. 22, 23, 25), Májové námestie, Martina Benku, Oravská, 
Orechová, 
Pavla Horova, Popradská, Rusínska (č. 1), Sekčovská (č. l, lA, 5,7, 23A), 
Smreková, Šoltésovej, Vansovej, 
Višňová, Zemplínska, Zimná (okrem 7 A) 
sa volia 4 poslanci. 
Vo 
volebnom obvode č. 7 (časť sídliska Sekčov /stavba 5-7/, Šalgovík), ktorý zahŕňa ulice: 
Astrová, Bažantia, Čergovská, Drozdia, Ďumbierska, Exnárova, Holubia, Hruny, Jantárová, 
Jastrabia, 
Jurkovičova, Kamenná, Karpatská, Keratsinské námestie, L. Novomeského (časť 
ulice), Labutia, Lastovičia, Levanduľová, Magurská, Mätová, Medová, Muškátová, Námestie 
Krista Kráľa, Nevädzová, Orlia, Pávia, Pod Šalgovíkom, Pod Táborom (č. 35-47), Púpavová, 
Rusínska (časť ulice), Sekčovská (okrem č. l, lA, S, 7, 23A), Sibírska, Sokolia, Sovia, Šalviová, 
Šrobárova, Teriakovská (č. l, lA, 2, 2A, 3, 3A, S, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 22), Tichá, Tulipánová, 
Vihorlatská 
sa volia S poslanci. 
V 
Prešove dňa 12.07.2018 
Strana 3 z 3 
/'? ·
/[lv/~ 
Ing. Andrea TURČANOVÁ 
primátorka mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)