Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Tomášovi Tatarkovi bytom Prešov, Nikolasovi Gavaľovi bytom Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo l zo dňa 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo 
. '. "' 
J ~~. 
Prešov Vybavuje /linka 
Vladimír Petr 
051/3100120 13.07.2018 Vec 
VEC 
Oznámenie o doručeni písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 
Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v zneni neskorších predpisov 
oznamuje 
Tomášovi Tatarkovi bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dni od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziať denne počas úradných hodin od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
080 O l P l< E Š O V 
. 1-'. ' l ( 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia 
MestskY U rad v Prešove 1 Hlavná 73 1 080 
01 Prešov 1 Tel +421 (51 )3100111 l Fax +421 (51 )7733665 l E~mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
ľ 
.. 
Váš list čislo l zo dňa 
Vec 
VEC 
--' " 
f'.'f.':·-::~rtl~ íl:12 ·----· 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše čislo Vybavuje l linka 
Vladimír Petr 
051/3100120 
Prešov 
13.07.2018 
Oznámenie o doručení písomnosti 
l.' [·7 2'1''' .1. , v IJ 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Nikolasovi Gavaľovi bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnost'. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnost' 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziat' denne 
počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
I\1ESTO PHF~~()V 
;v'Iests~~'{· Úi"-'3.d 
1-ib\'n:i č. 73 
1180 OJ P \' 1·. S O V p -K 
/ u-ér ( / ) 
Mgr. Ľudmila Hale
ková 
vedúca oddelenia 
Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov l Tel.: +421(51)31001111 Fax. +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
-~ -:l . 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)