Oznámenie mesta Prešov - ZÁMERObchodné centrum Hornbach Prešov.

Oznámenie mesta Prešov

02.03.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor hlavného architekta mesta 
Jarková 
24 
080 01 Prešov 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
Váš list čislo l zo dňa Naše či s lo 
OU-PO-OSZP3-20 18/0 
12211-02/ZM OHAM/37167/20 18 
Vybavuje l linka 
lng.arch. Helena Jacová 
19.02.2018 č.z.18812/2018 ~ 051/3100273 
Prešov 
02.03.2018 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove-Odbor hlavného architekta mesta oznamuje 
verejnosti v zmysle, § 23 ods. 3 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov že 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia zaslal Mestu Prešov podl'a 
§ 23 ods. 1 zákona 
ZÁMER 
Obchodné centrum Hornbach Prešov 
Navrhovate!', HORNBACH -Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava 
doručil dňa 14. 02. 2018 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, 
oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podl'a 
§ 22 zákona 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a 
o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov zámer "Obchodné centrum Hornbach Prešov". 
Podl'a § 23 ods. 3 zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Prešov -
Odbor hlavného architekta mesta informuje verejnosť o predmetnom zámere týmto 
spôsobom. 
Uvedený zámer je zverejnený na webovom sídle MZP SR: 
b.11Q;//v,ww.enviroportal.sk/sk/cia/detail/obchodnc-centrum-hornbach-pre~ov 
So zámerom sa môžete oboznámiť aj na Mestskom úrade v Prešove -Odbore hlavného 
architekta mesta Prešov, Jarková 24. 
3. poschodie. číslo dverí 415 v pracovných dňoch od 
8 
OO hod. do 15 30 hod. 
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviska k predmetnému zámeru na Okresný 
úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, Námestie mieru 
3, 080 01 Prešov do 21 dní od zverejnenia 
oznámenia na úradnej 
tabuli obce. 
/ /~4}~-
~,[(;.(:·' 
Ing. arch. Mária č u t k o v á 
hlavná architektka mesta 
Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.. +421(51)3100111 l Fax .. +421(51)7733665 l E-ma1l: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)