OZNÁMENIE MESTA PREŠOV: "Linka na mechanickobiologickú úpravu - zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu výrobou TAP."

OZNÁMENIE MESTA PREŠOV

19.03.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ODaŽP-22277/2017 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor dopravv a životného prostredia 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
MVDr. Tibor Bindas 
0511310021 o 
ti bor. bin das :al pre s ov. sk 19.3.2018 
Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych 
služieb, oddelenie dopravy a životného prostredia 
oznamuje verejnosti, že v zmysle zákona 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 
je zverejnené oznámenie: "Linka na mechanicko
biologickú úpravu -zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu výrobou TAP. 
Uvedený 
dokument je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR: 
http: l /v..evvw. en v i ro porta l. sk/ skl eial detai ll! inka -na-mechani ck o-b i ol o 
gi ck u-upravu
zhodnocovanie-zmesoveho-komunaln 
Uvedený dokument je dostupný na úradnej tabuli mesta a na Mestskom úrade Prešov, Jarková 
24, 
Prešov -odbor dopravy a životného prostredia. 
Verejnosť a dotknuté obce môže doručiť svoje písomné stanovisko k tomuto dokumentu 
Okresnému úradu 
Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia v 
pracovných dňoch na Námestie mieru 3, 
081 92 Prešov alebo na webovom sídle ministerstva do 21 dní od zverejnenia informácie 
o jeho 
doručeni. 
Vyvesené dňa : . 
Zvesené 
dňa : . 
MESTO PRE_ŠOV , 
MAstský úrad v Pres~v ///L p1 
u DoOR ~OPRAVY A ÍIVCT~Ef~O P STR ~t--' 
S pozdravom oso 01 Preso 
-4-
Ing. Stanislav Ondirko 
''· · -· · ·, ·---. vedúci odboru 
l l . -~ -. ./ 
,":: 1 j/;··9 i-.· , -· dopravy a životného prostredia 
(l,-.. ,• lJ l J' :z L ~: () V 
················-··
f'' 
(dátum, podpis, pečiatka) 
()f ., );b,·· 
... ~· .. ,· ·, . ,·; ()v 
(dátum, podpis, pečiatka) 
/ 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)