Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Pekná č.d. 1, ul. Kamencová č.d. 16, 18, 20 v termíne 21. marec 2018 od 07:20 h do 15:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

01.03.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                vo 
Váš list číslo/ zo dňa 
Naše číslo 
Vybavuje 
Telefón/E-mail 
Miesto/Dótum 
Vážený zákazník, 
l 
1/96069/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l<ošice/28.02.2018 
1/96069/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Pekná č.d. 1, ul. Kamencová č.d. 16, 18, 20. 
v termíne 
21. 
marec 2018 od 07:20 h do 15:30 h 
Je nám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba 
je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, V á s nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete 
mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude dostávať e-mailom. 
Člen 
O o 
innogy 
Kontakty 
T linka VSD: 
0850123312 
E infa@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +42155 678-6516 
Poruchovä linka VSD; 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 911<ošice 
Slovenská republika 
SpoloCno>ť Je copiS•n,; v Obcl\otJnom 
<~gistr1 O~te "nó"u ;údu KoSi<e 
l, odd i• l Sa, vloiko 1411/V 
!Lo: 36 599 361 i DlL 2022082997 
iC LJI'H ~1(202208299/ 
~an< ov~ opujenie· C<trOar\k Euru pe pi<. 
pobot~a >ahraniin•j ban~y, 
c. u' 2008460108/6130 
16AN SK0/6130 0000 0020 0848 0108 
EIIC.llfl SKBA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)