Oznámenie o začatí územného konania: "Výrobná hala technológie AWJ FVT".

Oznámenie o začatí územného konania

23.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Vyvesené dňa ___ 2_J_Q7_. _20_. 1~_. 
Zvesené dňa -------~· 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 
080 Ol Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/10380/2018 -Su V Prešove dňa: 18.07.2018 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/3100 530 
e 
-mail: egon.suchar@presov.sk 
Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu: 
"Výrobná hala technológie A WJ FVT" 
(Verejná vyhláška) 
Navrhovateľ -Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií, 
Bayerova l, 
080 Ol Prešov, podal dňa 11.07.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia 
o umiestnení stavby: 
"Výrobná hala technológie AWJ FVT", na pozemku parc. č. 
KN-C 6062, kat. úz. Prešov. 
Členenie stavby: 
SO Ol Hala 
SO 02 Prípoj ka ELI 
SO 03 Vodovodná prípojka 
SO 04 Splašková kanalizácia 
SO 05 Dažďová kanalizácia, akumulačná nádrž a vsak 
Uvedeným 
dňom sa začalo územné konanie. 
Mesto 
Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej vtexte 
stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 36 ods. 
4 stavebného zákona oznamuje začatie 
územného konania verejnou vyhláškou dotknutým orgánom štátnej správy a známym 
účastníkom konania a súčasne nariaďuje prejednanie návrhu v ústnom pojednaní spojenom 
s miestnym 
zisťovaním 
Dňa 5.09.2018 o 09,00 hod 
so stretnutím na: . 
Mestskom úrade v Prešove , ul. 
Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na 
l.poschodií, miestnost' č. 217. 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby je možné nahliadnuť pred 
stanoveným termínom ústneho jednania 
na MsÚ v Prešove, na Jarkovej ulici 26, 2. 
poschodie, kancelária č. 306, na základe vopred dohodnutého termínu. 
Tým bude umožnené v súlade§ 
33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť 
jeho doplnenie a uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu 
preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní 
stavebný úrad neprihliadne. 
Dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej 
môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. 
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas je 
povinný 
požiadať stavebný úrad o primerané predÍženie lehoty. 
Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania 
neoznámi v predÍženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, stavebný úrad bude 
mať 
za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby, 
musí byt' vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov. 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o 
správnom konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší 
budúci pracovný deň. 
~"' 
.. ~·.~::);; 
ST .A_·-::-"Í · .. 
Hiavná 73 oeo 
0
'"
1· .P,. 
~ 
· rt:..sov 
-1.<;. 
V-) fp l 
Ing. i ztílnpm 
vedúci sta ebného úradu 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta 
Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta 
Prešov. 
Dňa ..................................... . 
. M~~faft: 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a
0
!~s~~lz~~~o'f.iľkej úradnej 
tabule mesta 
Prešov. 
Dňa ..................................... . 
MESTO PRE)'wv 
p;;;;tkú~~~l':i·: v 
-1-
'i
' 
': 
-
\.; ', -., 
.. 
, > ~: 
~ o 
~ 
t-
--
-
-~~ 
' l 
l i l_ 
, 
__ _ 
'( 
:-
~
~--
z 
' 
-;., 
--
....,
. 
J
··
-
~
-
--
~
--· 
-'; 
-c.-i' 
--<;:-
{.. 
y 
~-
'l' 
"f 
~ 
... 
--:
·:
:::
:·
.--
.. 
~ 
:: 
:.),·-:~ 
.n
: 
~
--
:
·· 
... 
l 
';l 
~~1\'/ 
S "
OV~bt
/ 
. 
l.( 
...\ 
----
--
---\ 
--
--
---
i \ 
:1 
l' l 
! 
_\ 
l 
l 
~O'·"/'-
] 
---:-L 
_j 
.J'7·1'!;/2.@ 
\ l-; 
l 
__
__ 
......... 
~ 
ó{'()G'~ 
r:o~.-1'/1 
Co 
a 
112 
l 
G
~F
'
y 
i 
;,.,, 
.5!".(""1 
. 
_11
___
__ 
•t 
-
-
~ 
.... 
r-
-___ 
ť;,
_
-
--
--
l 
l • 
·=-
=· --
--
-
s 
1' 
ô 
"'
"" 
T 
----::.. 
T.-.
::::
:·
:::·. 
L~O-~~ 
(..i 
--
-
~J 
l! 
r-
----
>;;;; 
l 
' 
. 
l 
! 
-·
l
l
)~
--
--
--
·
· 
-----
·--
--
-
t 
l 
j 
-
' 
' 
l 
1 
' ' 
so 
(J ' 
n 
i 
-· 
. 
r 
:
:·
-
~ 
sbo2. 
-T
--
---
·---
~-....,. 
... 
l 
---
. 
ili 
-
l 
'/ 
-· 
_;, 
• 
A--·t-
Í 
L 
r 
:--
,_1:fo"2.---c
~ 
:-
· 
l 
i_ 
~ 
' 
v 
'i-
-·-
.!. 
' 
0'
C0 
-~ 
;/ 
~
~C·~
--
·!
._.
.._
-./
, 
. 
: 
Z'
t)(j:J 
.• 
1 
(. 
J 
--·
--
.) 
__
___ 
~ 
' 
:
1
~ 
:~ 
''?
1·
--
1 
;..:.:-
·t-', 
i 
C
0~2-
--
~ 
;!."-
/
i.: 
.KT. 
,
-:.>< 
.. 
L-AD 
13 
A 
: 
Pvr 
Atn-4 
..s
·c, 
o 
l 
~5-..c_,.-: 
(_
)o!:_ 
,s~
-
(.:. 
~ 
.. 
;-
.:. 
._
"" 
t/ 
St' 
c· 
:.--
l 
l 
' 
l ' 
j' 
i 
... 
!1 
'
--~
-' 
' 
j 
/ 
.~ 
4-t-/"' 
-
. 
DR 
1 
roJ. 
c:. 
t.. 
1 : 
l 
" .• , 
-~OJN'
~ 
íl 
vo(.. 
' /' ;-, 
l 
l 
. 
h 
1 
v ,. 
•;
> 
'!:-./.l 
.S 
ft;. 
. 
..<A 
IVA
r--
· 
0C1
·~3 
c 
~ 
,;-
;:_ 
! 
-
--
·r
---
. 
-
~
--(H~ 
. 
' 
--
"~/.'-i.ŽD·
: 
fi. 
ANAL
) 
_..... 
·' 
·r 
·;:: 
> 
.
-+1'\VH
--'vA 
.p~.:.. 
·, 
~ 
.... 
1 { 
Fvr 
· 
1 
1 
' / 
·l 
1 
Ó6.T"''V 
, 
·
--o
-
---· 
c
----o 
__ 
() 
/ A
<>
oG 
r
.:
~ 
· , 
..
.. 
--
• 
~~ 
l 
.. 
' 
. . 
; 
l 
~ 
~
·
. 
t 
1' 
;-
1 
i 
l l 
/ 
3C. 
300 
J 
L 
, 
1 _ 
r 
~ 
l 
r---L 
l 
l 
? 
,,J 
.
,} 
-: 
l 
•' 
-. 
. 
. . 
'l 
'·-
---
!~
--
~" 
'" 
ll 
FVT-
v-.s-r.AV 
v.
"__p,-
! 
v
-......:: 
i
~ 
l 
~
-
{! 
1'<,
;
~
-
---
---j 
\-----r
--
-----
-l
---
..--11 
v 
1 
l---
v 
' 
~ 
\ 
v 
--
l 
l 
L
-
-~·
·
u 
q t_
-:::-; 
l 
ŕVT 
........ 
l 
75"/.0C 
V/C.NA 
! ~
-
+ 
. 
l 
f -
--
-
--
-
-, 
. 
·~· 
-· 
·-· 
-
-· 
--
-
-/
---> 
l ! 
l
~· 
kr• 
{-r 
·
t-
l 
"'-" )( ... 
l l l ! 
[ 
____
___ 
L 
-
--
.> 
_
L_ 
__ 
1 -
__ 
[_>
. 
__ 
l_
> 
c 
!?:\ 
v
0C
7
,.'!,'j
,
---r;N 
z.0
0 ;-
T
~
' 
· ' ' ' 
+~-~AN
~'
; 
z 
A 
eN,' 
ZBE 
.,
: 
=~ 
40
"~ 
H 
, 
-·-__ 
~--
-
-
-
~ 
~
---
---
J -_ 
-
--
-
~---_-
" 
..é-.-
--
--
. 
) 
--
-
---
--
) 
.·
::::
J"~}"',\.~-8
'--l: 
0::i 
c;;
\
~,, 
( t 
.n 
:J 
,_ 
-
~
--
~
<
r-
·-
--
:.~. 
~
-~ 
'(' 
-
'. 
i:' -
·-
:· 
,\, o? 
'-.....-/ 
. .,..,.~ 
:_ 
;~-;;~::::,~·:
·;·-~y
;.·
··
· 
..e:: 
L 
..:;;-""
·. 
'
fo-::.0
'-
.--
. 
(-. 
-21 
---
--
l 
N
""--l
;
ft
·O 
VY'R-01:>, 
.'
A 
hALA 
TG 
A.WJ 
~-
Fi.li-
n...-
1'--E 
PRE.s~o\/ 
. 
_,
.,. 
&..-
--
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)