Oznámenie o začatí stavebného konania nainžinierskú líniovú stavbu: "Výstavba VNR rozvádzača, ul. B. Gojdiča".

Oznámenie o začatí stavebného konania

23.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        2 3 07. 2018 
Vyvesené Oila _________ _ 
Mesto Prešov Zvesené dňa ------~--
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/10203/2018 -Su 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/3100 533 
e 
-mail: egon.suchar@presov.sk 080 Ol Prešov 
V Prešove dňa: 18.07.2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na 
inžinierskú líniovú stavbu: 
"Výstavba VNR rozvádzača, ul. B. Gojdiča" 
Dňa 06.07.2018 podala Východoslovenká distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, na 
stavebnom úrade návrh na vydanie územného povolenia inžinierskej líniovej stavby : 
"Výstavba 
VNR rozvádzača, ul. B. Gojdiča". 
Stavba bude realizovaná na pozemkoch parc. č.: KN-C 117, KN-C 9546/11, 
KN-C 3802/3, 
KN-C 9546/13, k.ú. Prešov. 
Členenie stavby: 
SO Ol. l VN rozvádzač 
SO 01.2 Úprava VN vedenia 
SO 01.3 VN prípojka 
SO 02.1 VN prípojka pre TS 
SO 02.2 Trafostanica 
Mesto Prešov , 
podľ a §ll 7 odst. l) stavebného zákona a v súlade s § 61 odst. 4) 
stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania všetkým 
účastníkom konania o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: "Výstavba VNR rozvádzača, 
ul. B. Gojdiča" verejnou vyhláškou. 
Zároveň mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 36 odst. l 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
Dňa 06.09.2018 o 09,00 
hod so stretnutím na: 
Mestskom 
úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti na 1.poschodií, 
miestnosť č. 217. 
Do podkladov 
na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je 
možné 
nahliadnut' pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, 
--------
Stavebnom úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe 
vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby je 
potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 05113100 533. 
Tým bude umožnené v súlade§ 
33 ods. 2) zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatnit' 
najneskoršie 
do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dat' zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s§ 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní 
stavebný úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení 
líniovej inžinierskej stavby, musí byt' vyvesená v súlade s ustanovením 
§ 26 odst. 2) zák. 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov 
(www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o 
správnom konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší 
budúci pracovný deň. 
ltJ! ':: r,-, ·"" '-:-'< C V ~~~~' ~~ 
~ ' • ·-" . ·. -' l 7 . ;1 
" ., • •' r , ~· f V• • •• / 
HiéVtlé'. l:.:J, (;._.L Ol ,_,
1 
vi~ov Ing. JozefTuJka 
_
,"__ vedúci stavebného úradu 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená na 
úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta 
Prešov. . . li·lf 
Dňa ..................................... . 
·····-~-~~.?k~-~~~~: 
Pe
iaika~OPÍP.3 JG=..) 
080 O l P R E Š O V 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a zvesená z elektrorriekej úradnej 
tabule mesta Prešov 
Dňa ..................................... . 
················-~-~~-o_k)~~!2.v_ 
Pe
iatka a pdäpi~Hí č. 73 'fŕ 
080 O l P R E Š O V 
. 1-
l 
f
N Súradnicový systém: JTSK 
Prešov, ul. 8. Gojdiča-výsystém: SpV 
eP. 
u~ro~~= ~ 
Na projekt sa vzťahuje autorsko·právna ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon), v znení za 
diela autorské právo na predmetné projektové dielo a to je neprevoditeľné a časovo obmedzené. Autor diela má aj VVftMélltlt!JW~'Irl 
prípadné prenechanie diela na využívanie tretím osobám, resp. na použitie diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela. Pod použitím 
projektového diela sa rozumie jeho zhmotnenie vo forme projektovej dokumentácie a právo autora nemožno zmluvne obmedziť ani vylúčiť. 
Osvedčenie: S2018/01114/EIC COO/EZ A E1 
'!WJ projekt s.r.o.{!-
Hlavný inžinier projektu: G ~ Zodpovedný projektant: G hJics Vypracoval: 
ChJks 
'""" 422/11 'if}; 
.08Z ZZ Sarišské Michalany · 
ICO: 47 535 113 
Ing. Jakub Mikloš Ing. Jakub Mikloš Ing. Jakub Mikloš 
~ I DPH: SK 202 394 0072 
~ MOBIL: 0911 291 422 • 
Investor: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
--
mjprojeklsro(Í'!'gmail.com , ~ ~ 
----
stavba: VÝSTAVBA VNR ROZVÁDZAČA, ul. 8. GOJDIČA 
Dátum: 11.2017 Číslo sady: 
Zákazka číslo: A83/2017 
Stupeň PD: projekt 
Objekt: 
SO 02.1 VN prípojka pre TS 
Formát: A4 
SO 02.2 Trafostaníca 
Mierka: M 1:5000 
Obsah: 
Situácia -širšie vzťahy 
Výkres číslo: E-O 
1 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)