Oznámenie mesta Prešov - priemerné bežné výdavky a priemerne skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prešov v roku 2017.

Oznámenie mesta Prešov

28.02.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove. odbor sociálnych služieb zverejt1uje podľa: 
l. ~ 77 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
prcdpisll\ priemerné bežné vý·davky a priemerne skutočne dosiahnuté príjmy z platenia Lthrad 
za sociálne služby poskytované mestom Prešov v roku 2017: 
! Druh sociálnej služby 
Výdavl<y 
Výdavky na l Príjmy na l 
za rok 
2017 
prijímatcl'a Príjmy za rol\ prijímatcl'a 
vE sociálnej 2017 v € 
sociálnej 1 
____ ---------t-------1-"s_,_,lu'"'ž"'b"-'v/.:.:m'-'e"'s"'ia""c--'v--'E'--f-: ------+-' "'sl=u~~~·/mesia~ _ ~ f ; 
! 
! Zariadenie pre 
, Harmónia. Cemjata 
l Zariádenie pre 
, 
Náruč. Veselá 
. ll sentorov 
422 748,35 
seniorov i' 
l 550 919,05 
942,77 
846,22 
' 
l 
l """"' l ~ 840,66 
---~----j 
l 518 910,00 ' 828,76 
-------------------'-----~----~--
·----·-----. -----
-----
Druh sociálnej služby 
Výdavky 
Vj·davky na l 
i 
Príjmy na l 
za rok2017 
prijímateľa Príjmy za rok prijímatel'a 
v€ 
sociálne_j 2017 v € 
sociálnej 
l 
služby/mesiac v ( '· službv/mesiac \' ( ~ 
~---
Denný· stacionár. Veselá 46 420,45 261,91 36 873,05 204,85 
---~--
Denn) stacionár, Sabinovská l 
38 807,30 215,60 33 120,00 184,00 
------~ 
' 
Denn) stdciom\r. Opál 
l 
71 441,84 198,45 66 240,00 184,00 
_ ___: 
----·-
' 
L! 
-----------
v~·davk~ 
V)·davky/ l hod. Príjmy za rok i Príjmy na l 
[)ruh sociálnej služby za rok 2017 l 
l 
vE 
v€ 2017 v € 
l 
hodinu\' f 
l l 
l 
j Domáca opatrovateľská služba l 792 405,16 5,70 539 430,94 
i 
3,88 
l ! 
i 
lp~,;1()~ pri osobnej [ 
olarust\1\ 
elS ti o di ef a a podpora 
792 405,16 5,70 539 430,94 3,88 
· zosúlad"ovania rodinného 
! 
. života a pracovného života 
-· -· _....j 
, Druh sociálnej služby 
Výdavky Výdavky na l 
Pdjmy za rol< Príjmy l l miesto 
za rok 2017 
v€ 
miesto v € 2017 vE vE 
:--Jizkoprahovú sociál na služba , 13 477,40 896,49 o o 
.J2_l"C deti a mdinu 
2. percentuálny nárast (pokles) priemerných ekonomicky oprávnen)•ch nákladov (ďalej len 
.. FO"J"") za poskytované sociálne služby mestom Prešov v roku 2017: 
~---c-~-:-c:=--=~~-,-----;:co=;--;=:c--~·· 
Výška F:ON Výška F:ON nárast/pokles 
Druh sociálnej služby 
! Zariadenie pre seniorov 1\áruč. 
j Veselá l. Prešov 
· Zariadenie 
pre seniorov 
l \armónia. Prešov-Cemjata 
i Denn\ stacionár. Veselá 
l • 
Denn) staciunár. Sabinovskú 
Denn) stacionár, Opál 
za rok 2016 vf za rok 2017 vf v •y,, 
799,67 
mes./ l prijímateľ 
812,41 
me s./ l prij imateľ 
194,23 
mes./ l prijímateľ 
840,07 
mes./ l prijímateľ 
959,27 
mes./ l prijímateľ 
293,48 
me s./ l príj ímateľ 
167,65 
l '"" ./ l pdj ím" <cl 
l 190,34 
1 mes./ l prijímateľ 
.,. 5.05 
i \8.08 
-33.8~ 
_J 
··-------------+----5-,-73---t--1-h_o_d_. p-=-----ro y J --_ 0,5-2--, 
Domáca opatrovateľská služba l hod. poskytovanej l~·:k~tovanei [ 
.... -~-~--···----~-~-
sociálnej služby sociálnej služby/ _j__ ___ _ 
----~--~~~----~--~~------~~~------~------~~------~------------~ 
Pomoc pri osobnej starostlivosti 9,99 5,70 
l o dieťa a podpora zosúlaďovania 1 hod. poskytovanej 1 hod. poskytovanej 
l rodinného života a pracovného sociálnej služby sociálnej služby -
42.94 
/.i Yo ta 
, '\ ízkoprahová sociálna služba pre 
! deti a rodinu 
----------------~ 
895,28 896,49 + 0.1-1 
/ 
PhDr. Mária Humeníková, PhD. 
vedúca odboru 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)