Začatie územného konania - "Tomark"

Začatie územného konania

24.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MestoPrešov
stavebnýúrad
PMPZCJMKL@9PWS;ODcMSD$7J@SLX/+(0(();ODcMS
<NGP^&2<W')(+1*'*()0%<R
Vybavuje:Mgr.EgonSuchár,č.tel.051/3100533
e-mail:egon.suchar@presov.skVPrešovedňa:20.07.2018
VEREJNÁVYHLÁŠKA,
ktorousaoznamujezaěatieúzemnéhokonaniaovyužitíúzemia
preinžinierskustavbu:
"Tomark-spevnenéplochy,Strojnícka11"
NaMestoPrešov,bolpodanýdňa10.07.2018navrhovatel'omTomarks.r.o.,
Strojnícka11,08001Prešov,návrhnavydanieúzernnéhorozhodnutiaovyužitíúzemia
"Tomark-spevnenéplochy,Strojnícka11"
Stavebnýúradvsúlades§61ods.4)stavebnéhozákona,vzneníjehonoviel
oznamujezačatiekonaniaovyužitíúzemiavšetkýmúčastníkomkonaniaovydanie
rozhodnutiaovyužitíúzemia"Tomark-spevnenéplochy,Strojnícka11",napozemku
parc.č.KN-C3142/13,vkatastrálnomúzemíNižnáŠebastová,verejnouvyhláškou.
MestoPrešov,príslušnýstavebnýúraduskutočňovaťkonaniepodl'a§119odst.3
stavebnéhozákona,vzneníjehonovielsúčasnenariaďujevsúlades§61ods.4zákonač.
50/1976Zb.oúzernnomplánovaní,stavebnomporiadkuvzneníjehonoviel/stavebnýzákon/,
ústnekonaniespojenésmiestnymzisťovaním,ktorésabudekonať
dňa04.09.2018010.00hodsostretnutímna:
MestskomúradeV Prešove,Jarkova26,Prešov
na1.poschodí,V zasadačkeč.dverí217.
poschodií,miestnosťč.217.
Dopodkladovnavydanierozhodnutiaoumiestnenístavbyjemožnénahliadnuťpred
stanovenýmtermínomústnehojednanianaMsÚvPrešove,naJarkovejulici26,2.
poschodie,kanceláriač.306,nazákladevopreddohodnutéhotermínu.
Týmbudeumožnenévsúlade§33ods.2zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správny
poriadok)vplatnomzneníúčastníkomkonania,abysapredvydanímrozhodnutiamohli
vyjadriťkjehopodkladuikspósobujehozistenia,prípadnenavrhnúťjehodoplnenie
auplatniťnámietky.
Účastníciúzernnéhokonaniamažusvojenámietkyapripomienkyknávrhuuplatniť
L@HLDPIMOcGDCMQDOKZLR\PQLDFMNMHDCLXS@LG@$GLX^P@ILGKLDNOGFJG@CLD&
W^@PQLZBGIML@LG@$ODPN&GBFUXIMLLZUXPQRNBMSG@@MN@QOMSLZBGP@K@eRC@Q!U@PQRNMS@Q!
@CSMIXQMK@JDAMGL]KUXPQRNBMK$IQMOYFMPGUSMJG@&<NJLMKMBLDLGDL@U@PQRNMS@LGDHD
NMQODALYPQ@SDALYKR\O@CRNODRIXU@dNZPMKL]KNJLMKMBDLPQSMK$@JDAMNJLMKMBDLPQSMK
STFJXPDL]KCMUXNGPLGBD&


2
Stavebnýúradzároveňupozorňuježevsúlades§42stavebnéhozákonavodvolacom
konanísaneprihliadananámietkyapripomienky,ktoréneboliuplatnenévprvostupňovom
konanívurčenejlehote,hociuplatnenémohlibyť.Nanámietkyuplatnenépokonaní
stavebnýúradneprihliadne.
Dotknutéorgányštátnejsprávyoznámiasvojestanoviskávrovnakejlehote,vktorej
mažuuplatniťsvojepripomienkyanámietkyúčastníciúzemnéhokonania.
Aleniektorýzorgánovštátnejsprávypotrebujenariadneposúdenienávrhudlhšíčasje
povinnýpožiadaťstavebnýúradoprimeranépredÍženielehoty.
Aledotknutýorgánštátnejsprávy,ktorýbolvyrozumenýozačatíúzemnéhokonania
neoznámivpredÍženejlehotesvojestanoviskoknavrhovanejstavbe,stavebnýúradbudemať
zato,žesostavbouzhl'adiskanímsledovanýchzáujmovsúhlasí.
Tátovyhláška,ktorousaoznamujezačatieůzemněhokonaniaoumiestnenílíniovej
inžinierskejstavby,musíbyt'vyvesenávsúladesustanovením§26odst.2)zák.č.
71/1967Zb.osprávnomkonaníapodl'a§36odst.4)stavebnéhozákonapodobu15dní
naúradnejtabulimestaPrešovazverejnenánainternetovejstránkemestaPrešov.
Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručeniaoznámeniaozačatíúzemného
konania.
Dolehotysanezapočitávavsúlades§27odst.2zákonač.71/1967Zb.
osprávnomkonanívzneníjehonovieldeň,ked'došlokuskutočnostiurčujúcejzačiatok
lehoty.
Akkonieclehotypripadnenadeňpracovnéhopokoja,jeposlednýmdňomlehoty
najbližšíbudúcipracovnýdeň.
./".• • ,t 
{i i / /. '",.
f:" s l' . 
I~i-;~e~T~avedúcistavebnéhoúradu
Úradnýzáznam
>DODHLXSTFJXcI@AMJ@STSDPDLXL@\O@CLDHQ@ARJGKDPQ@;ODcMS@USDODHLDLXL@DJDIQOMLGBIDH\O@CLDH
Q@ARJGKDPQ@;ODcMS&
Dňa.
!ViJE~; 'ro~~-:':!<c->"~.,:'...............~K~;6.~f:;Ý..jJ.~:;íjd-fJ b~~~~ift~r~~~~OV-1-
ÚradnýzáznamVerejnávyhláškabolazvesenázúradnejtabulemestaPrešovazvesenázelektronickej
úradnejtabulemestaPrešov.
5a@&
··········p~č;~is~~y:~~~lty-.1.-


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)