Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

24.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MestoPrešovStavebnýúrad
SosídlomnaMsÚvPrešove,Hlavná73)1))*>SHfQW
b^TNQ3@[&@(8)//,(+)*1&@VB>SHfQWHGdD3+,')0'+)*1
OznámenieOzačatízlúčenéhoúzemnéhoastavebného
konaniaapozvanienaústnepojednávanie
verejnouvyhláškou.
Navrhovatef-MarošZeleňákaAlenaZeleňáková,obajabytomZaKalváriou8,080
01Prešovpodaldňa19.07.2018nastavebnýúradžiadosťovydaniestavebnéhopovoleniana
stavbu:"RodinnýdomapripojenienaTVÚ",napozemkuparcelnéčísloKNC2486
aKN-C2484/2,katastrálneúzemieNižnáŠebastová.
MestoPrešovakopríslušnýstavebnýúradvzmysle§117zákonaČ.50/1976Zb.
oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku(stavebnýzákon)vzneníjehozmien
adoplnkov,vsúladesustanovením§36ods.4a§61ods.4stavebnéhozákonaoznamuje
začatiezlúčenéhoúzemnéhoastavebnéhokonaniastavby(svel'kýmpočtomúčastníkov
konania):"RodinnýdomapripojenienaTVÚ"verejnouvyhláškou..
Pretožesajednáojednoduchústavbustavebnýúradspájaúzemnékonanieoumiestnení
stavbysostavebnýmkonanímpodl'a§39aods.4stavebnéhozákona.
@`cDTPHTUDWHEPa`SDGPDSKDG"VLHPDY\MNDGHZ/*QGT'*TUDWHEP]JQY\MQPDRSHSQMQWDPKH
P\WSJV`TUPHRQLHGP\WDPKHTOKHTUPXOYKTgQWDP^OPDGHd3
12.09.2018O9,00hod.sostretnutímpozvanýchna
MestskomúradevPrešove,ul.Jarkovač.26,vzasadacejmiestnostina
N'RQTFJQGK^%OKHTUPQTgČ.217.
DopodkladovnavydanierozhodnutiaoumiestneníIíniovejinžinierskejstavbyje
možnénahliadnut'predstanovenýmtermínomústnehojednanianaMsÚvPrešove,
Stavebnomúrade,Jarkovej26,Prešov,2.poschodie,kanceláriač,306,nazáklade
vopreddohodnutéhotermínu.
4M`cDTUP^MMQPDPKDFJFHPDJNKDGPVU"GQRSQLHMUQWHLGQMVOHPU\FKHPDWSJQWDPHL
TUDWEXLHRQUSHEP]TDWQRSHGUHNHIQPKFMXQELHGPDU"PDUHN'c^TNQ).*(,*)).,,'
AaOEVGHumožnenévsúlade§33ods.2)zákonaČ.71/1967Zb.osprávnomkonaní
(správnyporiadok)vplatnomzneníúčastníkomkonania,abysapredvydanímrozhodnutia
mohlivyjadriťkjehopodkladuikspósobujehozistenia,prípadnenavrhnúťjehodoplnenie
auplatniťnámietky.
Účastníciúzemnéhokonaniamažusvojenámietkyapripomienkyknávrhuuplatnit'
PDLPHTMQSfKHGQUHSO^PV`TUPHJQRQKHGP\WDPKD%KP\cTDMPKOPHRSKJNKDGPH'


Účastnícikonania,resp.ichzákonnízástupcoviaaopatrovnícisamóžudat'zastupovat'
advokátomaleboinýmzástupcom,ktoréhosizvolia.Splnomocnenienazastupovanieje
potrebnéstavebnémuúradupreukázat'písomnýmplnomocenstvom,aleboplnomocenstvom
vyhlásenýmdozápisnice.
@UDWHEPa`SDGY\SQWHdVRQYQSdVLHhHWT`NDGHT§42stavebnéhozákonavodvolacom
konanísaneprihliadananámietkyapripomienky,ktoréneboliuplatnenévprvostupňovom
konanívurčenejlehote,hociuplatnenémohlibyť.Nanámietkyuplatnenépokonaní
stavebnýúradneprihliadne.
Tátovyhláška,ktorousaoznamujezačatieúzemnéhokonaniaoumiestnení
líniovejínžinierskejstavby,musíbyťvyvesenávsúladesustanovením§26odst.2)zák.
č,71/1967Zb.osprávnomkonaníapodl'a§36odst.4)stavebnéhozákonapodobu15
dnínaúradnejtabulimestaPrešovazverejnenánainternetovejstránkemestaPrešov.
Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručeniaoznámeniaozačatíúzemného
konania.
Dolehotysanezapočitávavsúlades§27odst.2zákonač.71/1967Zb.
osprávnomkonanívzneníjehonovieldeň,ked'došlokuskutočnostiurčujúcejzačiatok
lehoty.
Akkonieclehotypripadnenadeňpracovnéhopokoja,jeposlednýmdňomlehoty
najblížšíbudúcipracovnýdeň.
f 
\\ .i .... ~ 
~1.t\)_-<;_o.~
Ing.JozefTuka
vedúcistavebnéhoúradu
Úradnýzáznam
VerejnávyhláškabolavyvesenánaúradnejtabulimestaPrešovazverejnenánaelektronickejúradnejtabulimesta
Prešov.
6dD'
...........I\'li"E§.';::a) .. :r.F.i:.~~i; 10"'~í 
pečiď®t~~~Sún~l~
ÚradnýzáznamVerejnávyhláškabolazvesenázúradnejtabulemestaPrešovazvesenáz~OO~I~~;~~:g~ ~ tabulemestaPrešov.-1-
Dňa.


LEGENDA:
_'-'-.,_----~---,~.._-t.!JAVRI-JOVPtfl.',_/\~rRŘPOJc,;r"••~,~.~••
_.-<'_-......_~,-<••-<-.-,-MAVr.U!O"/U~A~~tU'b'''~u?p~i:r~á, r~!rQJ.n~!\o
-_-_-_-VERE.JlII!ÁEL.S!EŤ
d 2487 d 2489 
9C7C 
d -.,._---.,_-VEREJNÝIIOIIOVOII
.--<---1-,IA1I1UIOVI\I<1/\Pl1íI'O.I!ffl,V(IIIY
&i&i&i&Br?r9<y>sv<=B=6
2488 -_,'L."••_.n-••-,,,-~!A"n~!OVIUH1,.PlRi~~,~r.t:f\~~,",;T.~~,_"
d ___,o_o_o_o_o_o_DAžĎOVÁKANALiZÁCIA
-----*---HRANICAPOZEMKU
2507 
o
I Q_
o
I 
d I ILT 2483 
2508 
I ·r.--1i1I d' 2485 
.,-!-,.;'..•.".){.)j,)
/2486
~I ' co/Ji(1"'12509 §/<.~J,~.,~',:'2484/1 = hl-I) 
Q_
2481 
±%aa =1.NPTENTO VÝKRES JE ORIGINÁlOMA JEHO DAL$IE PoutJnE PRE INÉIJCELY A MIMO UVEDENEJ SDlIIBY JE TRESTNÉ V lMYSLE zAKONA co38311997 Zl. 
STAVBA: NOVOSTAVBAROD.DOMU
K.Ú.NižnáŠebastová;parc.č.2486;2484/2Q_PD: PROJEKTPREÚZEMNĚROZHODNUTIE
ASTAVEBNĚPOVOLENIE
INVESTOR: p.ZELEŇÁKMarošaZELEŇÁKOVÁAlena
08001,Zakalváriouč.82478 MIERKA: 
KOORDINAČN4SITU.ÁCIA1":)I:;n')VAA

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)