Stavebné povolenie - "Hobby Park Sekčov - Dopravné napojenie"

Stavebné povolenie

24.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
L~
MESTOPREŠOVh;:,,;',,:,
Hlavnául.č.73,Prešov;=`)1))*
`]RLO3=Z(0,2+(*+1,01(+)*1&8K?;QEfOUEDdA3*2')0'+)*1
Oznámeniestavebnéhopovoleniaprestavbu:
!5OBBW;AQK=EKaOU&DOPQAUN\NAPOJENIE!
PODL"AY/2ODR'+X[KONAě,50/1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnom
poriadku(stavebnýzákon)
UEQEJNOTUWHL[fKOT
Stavebnépovolenie
MestoPrešov,akopríslušnýšpeciálnystavebnýúradpodl'austanovenia§3aods.4)
zákonaČ.135/1961Zb.opozemnýchkomunikáciách(d'alejvtextelen"cestnýzákon")v
zneníneskoršíchpredpisovvsúbehus§120zákonaČ.50/1976Zb.oúzemnomplánovanía
stavebnomporiadku(d'alejvtextelen"stavebnýzákon")vzneníneskoršíchpredpisov
prerokovalžiadosťstavebníkavstavebnomkonanísdotknutýmiorgánmiasoznámymi
účastníkmikonaniaapopreskúmanípodl'a§62stavebnéhozákonarozhodol,žeinžinierska
stavbapodnázvom:
!5OBBW;AQK=EKaOU&DOPQAUN\NAPOJENIE!
#bALEJUSEVSELEN!RSAUBA!UPQ]RLTfNOMGQAMASICKOMSUAQE$%
iKDEPQEDMESOMJEUWHOSOUENIEDOPQAUN\HONAPOJENIANOU\HOOBCHODN\HOAQE[LTNATL'
<TRínsku,sčímsúspojenéajd'alšieúpravytechnickejinfraštruktúrynachádzajúcejsa
vúzemí,Účelomstavbyjezabezpečeniedopravnéhonapojeniaadopravnejobsluhy
novéhoobchodnéhoareálunanadradenýdopravnýsystém,
•
Predmetnástavbaobsahujetietoobjekty.ktorésúumiestnenénanozemkoch:
Označenie
NázovobjektuParcelnéčísloKat.
objektuúzemie
SO002.1Miestnakomunikácia,vetva14832/5,69,72Prešov
HPl
SO002.21Účelovákomunikácia,vetva14832/6814832/58,59Prešov
HP2
-I.etapa
SO002.22Účelovákomunikácia,vetva14831/25,26,40,42,45Prešov
HP214832/58,59


-II.etapa
80002.3
Účelovákomunikácia,vetva14831/25,14831/40,Prešov
Slovnaft14832/53,54,55
80003
Chodníkyacyklochodníky14832/5,10,54,55,56,57,58,Prešov
59,68,69,70,72,71,73,74,75,84
80004
Cestnásvetelnásignalizácia14832/3,5,58,59,68,69,72Prešov
80006Dažďovákanalizácia-MK,14832/1,10,72,81Prešov
vetvaHP1
80007
Preložkaaochrana14832/3,68,69Prešov
silnoprúdovýchvedení
80008
NNprípojkakcestnejsvetelnej14832/69,72,84Prešov
signalizácii
80009
Preložkaverejnéhoosvetlenia14832/3,57,58,59,68,69Prešov
naceste1/20
80010
Verejnéosvetlenie-MK,vetva14832/1,10,72,81,84Prešov
HP1
80011Preložkaaochrana14832/54,55,56,57,58,59,68Prešov
slaboprúdovýchvedení
80012
Sadovéúpravy14832/5,69,70,72,71,73,74,75,Prešov
84
iPQERPOLOaNORS"3k><L)1R'Q'O'%ROR]DLOM8LWNRK[0%)-))*7OfICE#D"ALEJUSEVSELEN
!RSAUEBN]K!$
RAPODL"AY//RSAUEBNcHOX[KONAURrBEHTRTRSANOUEN]M*/ODR'*AY*1ODR'*,
CERSN\HOX[KONAAPODL"AY*)UWHL[fKWa'-.,(+)))@'X'%ktorousavykonávajúniektoré
ustanoveniastavebnéhozákona
pOvol'uje.
Nauskutočneniestavbysaurčujútietopodmienky:
1.Stavbabudeuskutočnenápodl'adokumentácieoverenejvstavebnomkonaní,ktorá
jesůčast'outohtorozhodnutia,ktorúvypracovalaspoločnost':WOONERF,spol.s
r.o.,-Ing.SlavomírSopůch,Volgogradská13,08001Prešov;prípadnézmenysa
nesmúuskutočnit'bezpredchádzajúcehopovoleníastavebnéhoúradu.
2.Umiestneniearealizáciavýstavbymusíbyťvsúladeazadodržaniaadekvátnych
podmienokuvedenýchvúzemnomrozhodnutí,ktorépredanústavbubolovydané
mestomPrešovpodč.SÚ/16289/134728/2017-Mkzodňa28.03.2018,kdezároveň
miestnepríslušnýstavebnýúradvzmysleustanovenia§120stavebnéhozákonavydal
vrámcistavebnéhokonaniazávaznéstanoviskopodl'a§140bstavebnéhozákona,ktorým
overildodržaniepodmienokurčenýchvúzemnomrozhodnutívydanompredanústavbu.
3.Stavebníkzabezpečívytýčeniestavbyvzmysleustanovenia§75stavebnéhozákona
osobouoprávnenouvykonávat'geodetickéakartografickéčinnosti;objektsavytýči
pomocousúradníczosituáciedodanejvdigitálnejformevrealizačnomprojektezPBPP
stabi1izovanýchvrámcigeodetickýchprác.
4.Zhotovitel'stavbybudeurčenývýberovýmkonaním;stavebníkpreukážezhotovitel'ovi
stavbyprávaapovinnosti,ktorévyplývajúzúzemnéhorozhodnutiaastavebného
povolenia;stavebníkoznámistavebnémuúradudo15dníodurčeniazhotovitel'ajeho
meno(názov)asídlo.
5.Odovzdanieaprevzatiestaveniskamedzistavebníkomazhotovitel'ombudevykonané
písomnouformou.
2


6.Nastavbebudezavedenýstavebnýdenník,ktorýbudeviesťpoverenáosobazhotovitel'a,
atoodprvéhodňaprípravnýchprác,aždoukončeniastavebnýchprácvzmysle
ustanovení§46dstavebnéhozákonaa§28Vyhláškyč.453/2000Z.z.,ktorousa
vykonávajúniektoréustanoveniastavebnéhozákona.
7.Stavebníkjepovinnývhodnýmspósobomstavbuoznačit';naoznačeníbudeuvedené,
ktorýorgán,kedyapodakýmčíslomstavbupovolil,predpokladanýtermínzačatia
aukončeniastavby,menozhotovitel'astavbystelef.kontaktomnastavbyvedúceho.
8.Priuskutečňovanístavbyjenutnédodržiavat'ustanovenie§43istavebnéhozákona
vzt'ahujúcesanastavenisko.
9.Stavebník,resp.zhotovitel'jepovinnýpočasvýstavbydodržiavaťustanovenie§13
Vyhláškyč.532/2002Z.z.,ktorousaustanovujúpodrobnostiovšeobecnotechnických
požiadavkáchnavýstavbuad'alšiepredpisytýkajúcesabezpečnostipráceatechnických
zariadeníadbat'naochranuzdraviaaosobnastaveniskuvzmyslepríslušných
ustanoveníNariadeniavládySRč.396/2006Z.z.ominimálnychbezpečnostných
azdravotnýchpožiadavkáchnastavenisko.
10.Predzahájenímzemnýchprácstavebníkpožiadajednotlivýchsprávcovsietí
ovytýčenieexistujúcichvedení;prácepotombudeuskutočňovat'tak,abynedošlo
kichpoškodeniu.
11.Vochrannýchpásmachpodzemnýchinžinierskychsietíavblízkostinadzemných
objektovsanesmiepoužívat'vibračnývalec,ryhysamusiakopat'ručne.
12.Akprácamibudúobnaženépodzemnévedenia,taknáslednekukonečnému
zasypávaniuryhystavebníkresp.zhotovitel',budeprizývaťajzodpovedných
pracovníkovtýchsprávcovsietí,ktorýchobnaženévedeniamajúbyt'zasypané,
očombudevyhotovenýpísomnýzáznam.
13.Stavebníkjepovinnýdbat'nato,abypriuskutočňovanístavebnýchprácnedošlok
spěsobeníuškodnacudzíchnehnutel'nostiachamajetkuazabezpečí,abyvýstavbou
nebolanarušenástabilitainýchbudovazariadení.
14.Privýstavbemusiabyťdodržanéustanoveniastavebnéhozákonaapožiadavkyna
uskutočneniestaviebnajma§48stavebnéhozákonaapríslušnéustanoveniavyhlášky
MŽPSRč.532/2002Z.z.,apríslušnétechnickénormy.
15.Zakazujesaskladovat'stavebnýmateriálpočasvýstavbynaverejnýchpriestranstvách.
16.Prestavbusamažupoužívat'ibavýrobky,ktorémajútakévlastnosti,žezabezpečia:
hospodárnosťvýstavby;požiadavkyochranyzdravia;požiarnejbezpečnosti;bezpečnosti
práceatechnickýchzariadení;predpokladanúživotnost'aúžitkovost'stavby.
17.Odpadvzniknutýstavebnýmiprácamistavebníkmusílikvidovat'vsúladesozákonomč.
79/2015Z.z.,oodpadochavsúladesVZNmestaPrešovč.8/2016oodpadoch.
18.Pracovnéčinnosti,ktorésúvisiasuskutočňovanímstavbyamajúrozhodujúcivýznampre
ochranuzáujmovspoločnostiprivýstavbemažuvykonávat'ibaosoby,ktorésúnato
oprávnenévzmysle§45stavebnéhozákona.
19.Poukončenístavbystavebníkzabezpečívyprataniestaveniskaauvedieteréndo
náležitéhostavu.
20.Výstavbabudezačatávr.2018aukončenánajneskórdo12mesiacovododňazačatia
stavebnýchprácisvýstavboumožnozačat'ponadobudnutíprávoplatnostirozhodnutia
opovolenístavby.
Osobitnépodmienky:
21.Prístupstavebníka(zhotovitel'a)nastaveniskojezabezpečenýprostredníctvomcesty1/20
-ul.Rusínskej;vjazdavýjazdnastaveniskomusíbyťpriebežneudržiavanýtak,aby
bolazabezpečenáplynulápremávka,aabysazamedziloznečist'ovaniuvozovky.
22.Všetcipracovnícimusiabyťpreukázatel'nepoučenýobezpečnostipripráci.
3


23.Prácebudúvykonávanésdórazomnazabezpečeniebezpečnostivšetkýchdotknutých
účastníkovapoukázanímna§58zákonaČ.8/2009Z.z.ocestnejpremávkevznení
neskoršíchpredpisov.
24.Jestvujúceajnovozriad'ovanéhydranty,šachty,uzáveryainévodohospodárske
zariadeniamusiabyťupravenénanovúniveletuvozovky,čiterénu.
25.Stavbabuderealizovanábezvylúčeniacestnejpremávky;stavebník,resp.zhotovitel'
počasrealizáciepráczabezpečírozmiestneniedočasnéhodopravnéhoznačeniapodl'a
jehoodsúhlaseniapríslušnýmsprávnymorgánom,ktorýmjeKRPZ,KDIPrešov.
26.Stavebníkjepovinnýstaveniskozariadiť,usporiadaťavybaviťtak,abysastavbamohla
riadneabezpečneuskutočňovať.
27.Stavebník,resp.zhotovitel'jepovinnýpredzačatímjednotlivýchprácvhodným
spósobomupozorniťdotknutéobyvatel'stvonaprípadnékrátkodobéobmedzenie.
28.Stavebníkjepovinnýdodržaťustanoveniazák.č,135/1961Zb.vzneníneskorších
predpisov,najmadbaťnaustanovenie§19ods.1uvedenéhozákona;komunikácie,ktoré
budúdočasnevyužívanénastaveniskosamusiaudržiavaťvnáležitomstave.
29.Stavebník,resp.zhotovitel'budeprácerealizovaťtak,abynebolanarušenábezpečnosť
aniplynulosťcestnejpremávky.
30.Privýstavbejemožnépoužívaťlenstrojeazariadenia,ktorénespósobiapoškodenie
komunikácií;komunikácienesmúbyťznečisťovanéprepravovanýmimateriálmi
apredmetmi;vprípadeznečisteniakomunikáciístavebník,resp.zhotovitel'
zabezpečíichbezodkladnévyčistenie.
31.Vprípaderozkopávoknachodníkoch,spevnenýchplocháchapod.zhotovitel'zabezpečí
ichschodnosťspol'ahlivýmiabezpečnýmilávkami.
32.Stavebníkjepovinnýpožiadaťpríslušnýsprávnyorgánovydanierozhodnutiapre
použitiepol'nohospodárskejpódynavýstavbu;následnevydanérozhodnutietýmto
správnyrnorgánombudemaťsamostatnúprávnusiluastavebníkjepovinnýsplniťjeho
podmienky.
33.Prístupovékomunikáciejepotrebnériešiťvsúlades§82ods.1a3vyhláškyMVSRČ.
94/2004Z.z.,ktorousaustanovujútechnicképožiadavkynaprotipožiarnubezpečnosť
privýstavbeapriužívanístavieb.
34.Stavebníkzabezpečí,abyrealizáciouvýstavbynedošlokuškodámnapril'ahlých
pozernkochasťažovaniuichobhospodarovania.
35.Vprípadepotrebyzvláštnehoužívania,čiastočnejuzávierkyaDDZjepotrebnépožiadať
cestnýsprávnyorgánovydanierozhodnutia,povoleniaaurčeniaDDZ.Ktomuje
potrebnédoložiťstanoviskáSSCIVSCKošiceaKRPZ,KDIPrešov.
36.StavebníkjepovinnýrešpektovaťstanoviskoORHaZZvPrešove,ktorépretútostavbu
bolovydanéuvedenýmsprávnyrnorgánompodČ.ORHZ-PO1-782-002/2018zodňa18.
06.2018.
37.StavebníkjepovinnýdodržaťpodmienkystavebnéhopovoleniavydanéhoOkresným
úradomPrešov,OCDaPKpodČ.OU-PO-OCDPK-2018/023155-03zodňa21.06.
2018,ktorémásamostatnúprávnusilu.
38.StavebníkjepovinnýdodržaťpodmienkySSCIVaSCKošice,ktorétátospoločnosť
uviedlapredanústavbuvosvojomstanoviskuvydanompodč.
SSC/6877/2018/2320/17750zodňa08.06.2018.
39.Stavebníkjepovinnýdodržaťpodmienkyavplnomrozsahurešpektovaťzávazné
stanoviskoKRPZ,KDIvPrešove,ktoréuvedenýsprávnyorgánpredanústavbuvydal
podČ.KRPZ-PO-KDI-43-126/2018zodňa11.06.2018.
40.StavebníkjepovinnýdodržaťpodmienkyMsÚPrešov,00,odd.KS,ktorésúuvedené
pododrážkami1a2vodpovedivydanejuvedenýmorgánommestapodč.
00/1072/111041/2018zodňa24.05.2018.
41.StavebníkjepovinnýrešpektovaťstanoviskoMsÚPrešov,OHAMvydanépredanú
4


stavbupodč.OHAM/4961/2018zodňa25.05.2018,pncompešíchodník
acyklochodníkpozdÍžriekySekčovvrozsahustaviebHobbyParkSekčovžiadameriešit'
sostrednýmdeliacimpásomzelenešírky1m(niezdružený)svypojenímnaul.Rusínsku
cezparcelyč.KN-C14832/70,14832/85,14832/86k.Ú.Prešovpodl'asituácie,ktorá
bolapredloženávrámciOCHombachvÚK-rovnobežnéstokomSekčov;riešenie
stromovejalejepozdlžul.Rusínskejbudepredmetomstavebnýchkonaníprevádzok
Retail1,Retail3.
42.Stavebníkjepovinnýdodržat'tietoMsÚPrešov,ODaŽP,ktorétentocestnýsprávny
orgánurčilpredanústavbuvosvojomZávaznomstanoviskuvydanomdňa17.07.2018:
radičmusímat'možnost'realizovaniapružnýchfázovýchprechodov
dynamickériadeniedopravyvreálnomčase
radičmusíbyťcertifikovanýnaúrovniintegritybezpečnostivzmysleSTNEN61508
striedaniesignálnychprogramovvpriebehudňa,prípadnenazákladehustotydopravy,
možnost'programovaniaštandardnýchprvkovdynamikyavol'néhoprogramovania
dynamikyvyššiehorádu,
naprogramovaniešpeciálnychrežimovpočassviatkov,
ukladaniekompletnýchinformáciídopamateradiča,
možnost'zapojeniadoplošnéhonadriadenéhoriadiacehosystému-PTCcentrálaCDS.
diagnostikuporuch,
prenoshláseniaporúchprostredníctvomGSMbrány,
podohodejemožnévykonat'ajšpecifickéúpravy.
možnost'úpravyrozvrhov,signálnychplánov,st'ahovaniezát'aží,históriecezGSMbránu
možnost'pripojeniapomocouGSMservisnýmtechnikomprediagnostikuporuchy
dopravnázáťažvdesat'minútovýchintervalochvtýždennomcykle
prevádzkovýdenník(kompletnáhistóriavšetkýchprevádzkovýchudalostíodspustenia),
nutnost'koordináciepomocoupresnéhočasu
PribudúcejpreferenciiMHDmusívediet'rozlíšit'medzivozidlami,linkamiarozoznat'
smerjazdyvozidlaMHD
musíumožnit'obojsmemúkomunikáciusvozidlomMHD
bolschopnýprijat'avyhodnotit',prihlásit'aodhlásit'vozidloMHDdo1500ms
komunikáciaradičasriadiacoucentráloupomocouštandardnéhoprotokoluOCIT2.0
možnost'koordinácieradičasexistujúcimiCSSnavšetkýchpril'ahlýchkrižovatkách.
43.StavebníkjepovinnýdodržaťpodmienkyuvedenévovyjadreníVVSa.s.závodPrešov,
ktorépredanústavbubolivydanétoutospoločnosťoupodzn.27055/2018/0zodňa06.
04.2018.
44.Stavebníkjepovinnýdodržat'podmienkyuvedenévovyjadreníO.S.V.O.compa.s.,
ktorétátospoločnosťpredanústavbuvydalapodč.043/03/2018/ENzodňa27.03.2018.
45.StavebníkjepovinnýrešpektovaťvyjadrenieDopravnéhopodnikumestaPrešova.S.,
ktorétátoorganizáciapredanústavbuvydalapodč.PO-2017/148-DPMPzodňa11.04.
2018.
46.Stavebníkjepovinnýdodržat'podmienkuKPÚvPrešove,ktorúuvedenýsprávnyorgán
predanústavbuurčilvosvojomzávaznomstanoviskuvydanompredanústavbupodč.
KPUPO-2017/17060-02/56855/UIzodňa24.07.2017.
47.StavebníkjepovinnýrešpektovaťstanoviskoMsÚPrešov,OSMM,ktoréuvedený
správnyorgánmestapredanústavbuvydalpodČ.OSMM/4966/2018zodňa19.06.
2018.
48.StavebníkjepovinnýrešpektovaťstanoviskoŠOPSR,RCOPvPrešove,ktorépretúto
stavbubolovydanéuvedenýmsprávnymorgánompodČ.RCOPP0/754-001l2017zo
dňa15.08.2017.
49.Stavebníkje120vinnýrešpektovaťvyjadrenia,ktorépretútostavbuvydalOkresnýúrad
Prešov,OSoZPpodČ.OU-PO-OSZP3-2018/017295-02zodňa04.04.2018;OU-PO-
5


OSZP3-2018/017136-02Sazodňa16.05.2018;podČ.OU-PO-OSZP3-2018/017157-02
zodňa04.04.2018;podČ.OU-PO-OSZP3-2018/017158/02zodňa27.03.2018.
50.StavebníkjepovinnýdodržaťpodmienkyurčenéSYPš.p.OZKošice,ktorésúuvedené
vstanoviskuvydanomtýmtopodnikompredanústavbupodč.esSypozKE
85/2018120zodňa31.05.2018.
Sl.StavebníkjepovinnýdodržaťpodmienkyVýchodoslovenskejdistribučneja.S.,OZ
Košice,ktorésúuvedenévovyjadrenítejtospoločnostivydanompredanústavbupodČ.
6859/2018zodňa29.03.2018.
52.StavebníkjepovinnýdodržaťpodmienkyspoločnostiSlovakTelekoma.S.,ktorésú
uvedenévovyjadrenítejtospoločnostivydanompredanústavbupodČ.2218000079zo
dňa10.04.2018.
53.Výkopyaskládkynesmúznemožňovaťprístupalebopríjazdksusednýmstavbám
apozemkom.
54.Zhotovitel'stavebnýchprácjepovinnýdodržiavat'ustanovenieZákonníkuprácea
súvisiacichpredpisovtýkajúcesaochranyabezpečnostiprácenastavenisku.
Vochrannýchpásmachexistujúcichanovozabudovanýchinžinierskychsietíjepovinný
postupovaťpodl'apokynovichsprávcov,prípadneprojektantovnovýchsietí.
55.Staveniskoačinnost'naňomnesmieohrozovat'anadmerneobťažovaťokolie,osobitne
hlukom,prachom,popolčekom,dymom,plynmi,parami,pachmi,pevnýmiatekutými
odpadmialebovibráciami.
56.Stavebníkpočasvýstavbynesmieobmedzovaťprístupaprejazdobslužnýchvozidiel,
najmávozidieltechnickej,zdravotnejahasičskejslužby.
57.Stavbasabudemócťužívat'ibanazákladekolaudačnéhorozhodnutia,ktorénapísomný
návrhstavebníkavydátunajšístavebnýúrad;kukolaudačnémukonaniustavebník
predložíokremnáležitýchdokladovajatestyacertifikátyvšetkýchvýrobkov
amateriálovpoužitýchnastavbe.
58.Stavebníkjepovinnývrámcikolaudačnéhokonaniaodovzdat'Stavebnémuúradumesta
Prešovúdajevýslednéhooperátumeraniaazobrazeniapredmetovskutočného
vyhotoveniastavby,pripodzemnýchsieťachtechnickéhovybaveniaeštepredzakrytím
(ďalejlen"porealizačnézameraniestavby"),vypracovanéoprávnenouosobouvykonávat'
geodetickéakartografickéčinnosti,lxvtlačenejalxvdigitálnejforme.
59.Oprávnenáosobavypracujeporealizačnézameraniestavbyvsúladesozásadamitvorby
auplatňovaniaDigitálnejtechnickejmapymestaPrešovajejprílohoučl.1"Metodika
tvorbyaaktualizácieDigitálnejtechnickejmapymestaPrešov",ktorésúprístupnéna
internetovejstránkemestaPrešovwww.presov.sk.
60.Stavbunemožnozačať,pokial'rozhodnutienenadobudneprávoplatnosťvzmysle
ustanovenia§52zákonaČ.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok);po
uplynutí15-dňovejlehotyoddoručeniatohtorozhodnutiasistavebníkzabezpečí
vyznačenieprávoplatnostistavebnéhopovolenianatunajšomstavebnomúrade.
>TNAJf]RSAUEBN_^QADTPOXOQdTJERSAUEBN]KANAPOUINNORS"OXN[MIS"RSAUEBN\MT
^QADTXAaASIERSAUBW'
?KONAN]bolivznesenépožiadavkyzostranyZdruženiadomovýchsamosprávvtomto
znení:..."Vyjadrenieúčastníkastavebnéhokonaniapodl'a§62ods.3Stavebnéhozákona
Združeniedomovýchsamosprávsiakoúčastníkkonaniapodl'a§34ods.1resp.§59ods.1
písm.cStavebnéhozákonaakodotknutáverejnosťvzmysle§24ods.2zákonaElAč.24/2006
Z.z.vpredmetnomstavebnomkonaníprestavbu"HobbyparkSekčov-dopravnénapojenie"
uplatňujenasledovnépodmienkykstavebnémupovoleniunaochranusvojichprávazákonom
chránenýchzáujmovpodl'a§66ods.3písmobresp.odsApísmodStavebnéhozákonaapodl'a
§10ods.lpísm.evyhláškyčA5312000Z.Z.:
6


Kpredmetnejstavbe.HobbyparkSekčov-dopravnénapojenie"bolovykonanézisťovacie
konaniezakončenérozhodnutím,vktoromsiZdruženiedomovýchsamosprávuplatnilo
pripomienky.Podl'a§24ods.2poslednávetazákonaEIAč.24/2006Z.Z.suminimálnev
rozsahuuplatnenýchpripomienokpriamodotknutéprávaaoprávnenézáujmyZdruženia
domovýchsamospráv.Podl'a§140cods.lStavebnéhozákonajerozhodnutiezo
zisťovaciehokonaniapodkladomprekaždépovol'ovaciekonanie,tedaajpredmetné
stavebnékonanie.PožiadavkyvyplývajúcezprocesuEIAbolizapracovanédopodmienok
územnéhorozhodnutia;zapracovanieazohl'adnenietýchtopripomienokapožiadaviekdo
projektovejdokumentácieprestavebnépovoleniežiadamevyhodnotit'jednotlivo.
Stavebnýúradtútopripomienkuvyhodnotilnasledovne:
Podťazákonač.24/2006Z.z.,prílohač.8ZOZNAMNAVRHOVANÝCHČINNOSTÍ
PODLIEHAJÚCICHPOSUDZOVANIUICHVPLYVUNAŽIVOTNÉPROSTREDIE,tabulka
Č.13saCestyIaIItriedyaprestavbaaleborozšíreniejestvujúcejcestyIaIItriedy
spojenésozmenoukategórievrátane,sado5kmvplyvnaŽivotnéprostredieneposudzuje.
Žiadamepredložiťvodoprávnepovolenienavodnéstavbyakoajpredložiťpovoleniana
všeobecnéaosobitnéužívanievodpodl'aVodnéhozákonač.364/2004Z.z.
Stavebnýúradtútopripomienkuvyhodnotilnasledovne:
OkresnýÚradvPrešove,odborstarostlivostioživotnéprostrediesvojimrozhodnutímzodňa
16.05.2018konaniezastavil.SpoločnosťWoonerfspols.r.o.,zastupujúcaspol.Atrioss.r.o.,
dňa03.05.2018podalazlúčenúžiadosťostavebnéavodoprávnepovolenie,podľa§26
zákonaČ.364/2004z.z.ovodáchaozmenezákonaSNRČ.372/1990Zb.opriestupkochv
znenineskoršichpredpisov(vodnýzákon).
Žiadamepreukázaťdodržaniezákonomchránenýchzáujmovzachovaniavodnejbilancie
podl'a§65Vodnéhozákonač.364/2004Z.z.,nezhoršovaniaodtokovýchpomerovpodl'a
§18ods.5Vodnéhozákonaaenvironmentálnychciel'ovpodl'aVodnéhozákona
vyjadrenímorgánuštátnejvodnejsprávyasprávcudotknutéhopovodia.
Stavebnýúradtůtopripomienkuvyhodnotilnasledovne:
Pripomienkasaakceptuje.VyjadrenieSVSaRozhodnutieovypúšťanivodzpovrchu,sú
súčasťoupovolovacíchvyjadrenikstavebnémupovoleniu.Vodnábilanciapodľa§65
VodnéhozákonaČ.364/2004Zzjedodržaná.
Žiadosťopovoleniestavbybolaspoplatnenápodl'apoložky60písmog)zákonaČ.
145/1995Z.z.osprávnychpoplatkochsumou1200€.Správnypoplatokstavebníkuhradildo
pokladnemestaPrešovdňa07.06.2018-Príjmovýpokladničnýdokladč.47/1038/2018.
=SAUEBN\POUOLENIERSQ[CAPLASNORS"%AKDODUOCHQOKOUODODdA%KEDWNADOBTDLOPQ[UNT
MOCRARORSAUBOTNEXAaNEUXMWRLEY/0RSAUEBN\HOX[KONA'
Odovodnenie
Dňa03.05.2018podalstavebník,ktorýmjeATRIOSS.r.O.,IČO35885611,Mlynská7,
04001KošiceIV.z.spoločnosťouWOONERF,spol.sr.o.,IČO36489450,Volgogradská
13,08001Prešov,natunajšomstavebnomúradežiadosťostavebnépovolenieinžinierskeho
dopravnéhoobjektupodoznačením:"HobbyParkSekčov-dopravnénapojenie".Predanú
stavbubolovydanéúzemnérozhodnutieMestomPrešovpodČ.SÚ/16289/134728/2017-Mk
dňa28.03.2018.Tunajšístavebnýúradoznámillistomzodňa19.06.2018podČ.
SÚ/17392/119761/2018-Mkzačatiestavebnéhokonaniajehoúčastníkomformouverejnej
vyhláškyavšetkýmdotknutýmorgánomaorganizáciám,ktoréchrániaverejnézáujmypodl'a
osobitnýchpredpisovjednotlivo.Ústnepojednávanievpredmetnejvecibolůvykonané17.
7


07.2018.Vstavebnomkonaníkpredmetnejstavbebolivznesenénámietky,resp.požiadavky
Združeniadomovýchsamospráv,sktorýmisastavebnýúradvysporiadaltak,akojetozrejmé
vovyššieuvedenejtextovejčasti.Podmienkyapripomienkydotknutýchorgánovboli
akceptované,skoordinovanéavplnomrozsahuazapracovanédopodmienkovejčastitohto
stavebnéhopovolenia.Dokumentáciastavbysplňapožiadavkyurčenévyhláškouč.453/2000
Z.z.Stavebníkvstavebnomkonanípreukázal,žekstavebnýmpozemkommávlastnícke
ainéprávo.Prístupkstavebnémupozemkujezabezpečenýpriamozjestvujúcich
komunikáciíaverejnýchpriestranstiev.Podmienkyrozhodnutiabolistanovenénajmaza
účelomzabezpečenia:-ochranyzáujmovspoločnostiprivýstavbe;-komplexnostivýstavby;
dodržanievšeobecnýchtechnickýchpožiadavieknavýstavbu,ichpredpisovatechnických
noriemadodržaniepožiadaviekurčenýchdotknutýmiorgánmištátnejsprávyanavylúčenie
negatívnychúčinkovstavbyajejužívanianaživotnéprostredie,akoajnazabezpečenie
ochranyzdraviaaosob.Nazákladezásadykoncentráciestavebnéhokonaniapodl'a
osobitnéhopredpisu-stavebnéhozákona,spoukázanímnato,ževpriebehustavebného
konanianebolivstanovenejlehotevznesenénámietkykdanejstavbezostranydotknutých
orgánov,platípravidlo,žeakupovedomenýsprávnyorgánaleboúčastníkkonanianeoznámi
vurčenejlehotesvojestanoviskomásazato,žezhl'adiskanímsledovanýchzáujmov
spovolenímstavbysúhlasí.Úpravadomneléhosúhlasudotknutéhoorgánuznamená,že
neuplatnenéstanoviskosazozákonapovažujezastanoviskosúhlasné.Nazákladevýsledkov
vykonanéhostavebnéhokonaniatunajšístavebnýúradkonštatuje,žeuskutočnením(ani
budúcimužívaním)stavbyniesúohrozenézáujmyspoločnostianineprimeraneobmedzenéči
ohrozenéprávaaoprávnenézáujmyúčastníkovkonania.Stavebnýúradvpriebehukonania
nezistildóvody,ktorébybránilipovoleniustavby,pretorozhodoltak,akojetouvedenévo
výrokovejčastitohtorozhodnutia.
Poučenie
Podl'a§55ods.1zákonač.71/1967Zb.,osprávnomkonaní(správnyporiadok)včas
podanéodvolaniemáodkladnýúčinok.Odvolaniejepotrebnévsúladesustanovením§54
ods.1správnehoporiadkupodat'namestePrešov,Hlavná73,PSČ08001-t.j.nasprávnom
orgáne,ktorýrozhodnutievydal.
Vsúladesustanovením§69ods.2stavebnéhozákonatotostavebnépovolenieprestavbu:
"HobbyParkSekčov-dopravnénapojenie",saoznamujeverejnouvyhláškouamusíbyť
vyvesené15dnínaúradnejtabulimestaakoajzverejnenéprostredníctvominternetuna
internetovejstránkemestaPrešovwww.presov.eu.
Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručenia.Dolehotysanezapočítavadeň,ked'došloku
skutočnostiurčujúcejzačiatoklehoty,t.j.tendeň,kedydošlokvyveseniurozhodnutiana
úradnejtabuliakoajdeňzverejnenianaelektronickejúradnejtabulimesta.
Totorozhodnutiejepreskúmatel'nésúdomažpovyčerpaníriadnychopravných
PQORSQIEDKOU'
Ing.AndreaTurčanová
primátorkamesta
1?H#$9E
+*0C7?7=F>?$:7;A$CF6$;B<7=AF5"4&+D>?7@A4C7!=H;4,+D>?7<7@A$'*
8


Navedomie:
1.Stavebník:WOONERF,spol.sr.o.,IČO36489450,Volgogradská13,08001Prešov
2.ATRlOSs.r.o.,IČO35885611,Mlynská7,04001KošiceI.
3.SLOVNAFT,a.S.,IČO31322832,Vlčiehrdlo1,82412Bratislava-Ružinov
4.VladislavKovalčík,Čerešňová34,08001Prešov
5.Združeniedomovýchsamospráv,IČO31820174,Rovniakova14,81102Bratislava
6.Správaazimnáúdržbaprešovskýchciest,s.r.o.,IČO31719473,Pionierska24,08005Prešov
7.MsÚPrešov-OHAM,Jarková24,08001Prešov
8.SLOVENSKÝVODOHOSPODÁRSKYPODNIK,štátnypodnik,IČO36022047,Radničnénámestie8,
96955BanskáŠtiavnica
9.Východoslovenskávodárenskáspoločnosť,a.s.,IČO36570460,Komenského50,04001Košice
10.Okresnériaditel'stvoHasičskéhoazáchrannéhozboruvPrešove,Požiamická1,08001Prešov
11.MsÚPrešov-OSMM,Jarková24,08001Prešov
12.Slovenskásprávaciest,IČO00003328,Miletičova19,82619Bratislava-Ružinov
13.Správanehnutel'néhomajetkuavýstavbyMOSR,IČO30845572,Komenského39A,04001Košice
14.ILPrešov,spol.sr.o.,IČO36469149,Strojnícka18,08006Prešov
15.Krajskériaditel'stvoPolicajnéhozboruvPrešove-krajskýdopravnýinšpektorát,IČO00151866,Pionierska
33,08005Prešov
16.OkresnýúradPrešov,odborstarostlivostioŽP,IČO00151866,Námestiemieru3,08001Prešov
17.OrangeSlovensko,a.s.,IČO35697270,Metodova8,82108Bratislava-Ružinov
18.MsÚPrešov-OdborD,ŽP,IČO00001002,Jarková24,08001Prešov
19.SPRAVBYTKOMFORTa.s.Prešov,IČO31718523,Volgogradská88,08001Prešov
20.TechnickéslužbymestaPrešova.s.,IČO31718914,Bajkalská33,08001Prešov
21.DopravnýpodnikmestaPrešov,akciováspoločnosť,IČO31718922,Bardejovská7,08006Lubotice
22.SlovakTelekom,a.s.,IČO35763469,Karadžičova10,82513Bratislava-Ružínov
23.SPP-distribúcia,a.s.,IČO35910739,Mlynskénivy44/b,82511Bratislava
24.Slovanet,a.s.,IČO35954612,Záhradnícka151,82108Bratislava2
25.O.S.V.O.comp,a.s.,IČO36460141,Strojnícka18,08006Prešov
26.OkresnýúradPrešov,odborkrízovéhoriadenia,IČO00151866,Námestiemieru3,08192Prešov
27.MinisterstvovnútraSR,CentrumpodporyPrešov,IČO00151866,Príbinova2,81272Bratislava-Staré
Mesto
28.Východoslovenskádistribučná,a.s.,IČO36599361,Mlynská31,04291Košice-Sever
29.KrajskýpamiatkovýúradPrešov,IČO31755194,Hlavná115,08001Prešov
30.OkresnýúradPrešov,odborcestnejdopravyapoz.komunikácií,IČO31777686,Námestiemieru2,08001
Prešov
31.UPCBROADBANDSLOVAKIA,s.r.o.,IČO35971967,Ševčenkova36,85101Bratislava
32.CondorNet,S.LO.,IČO36444413,Kováčska1,08001Prešov
COlMestoPrešov-stavebnýúrad-prespis
Úradnýzáznam:
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujevydaniestavebnéhopovoleniaprestavbu:"Hobby
ParkSekčov-dopravněnapojenie",bolavyvesenánaúradnejtabuliMestaPrešov
lVEE.f~Irf)f;~l,71:~?,:":-..-,V
vrti:r~;'~~}(:\~j~a~i)~dna080·01··P·H_··ť·šOÝ-.1-
Úradnýzáznam:
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujevydaniestavebnéhopovoleniaprestavbu:"Hobby
ParkSekčov-dopravnénapojenie",bolazvesenázúradnejtabuleMestaPrešov;EaIASKAAPODPIR
9

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)