Rozhodnutie o umiestnení stavby - "Hobby Park Prešov - Obchodný dom Retail 1"

Rozhodnutie o umiestnení stavby

24.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MestoPrešov
Hlavnáč.73@Bh)1))*
heYSV3BD(.-.+**+0-*)(+)*1&=RE@XMkV\MLjI3*1')0'+)*1
Oznámenieůzemnéhorozhodnutia
WVLS"I[YZIUV\MUPIa-+VLY'+`cRVUIČ.50/1976Zb.oúzemnomplánovaní
astavebnomporiadkuoumiestnenístavby:
"HobbyParkPrešov-ObchodnýdomRetail1"
\MXMQUV[\_OSckRV[
ROZHODNUTIE
vzastúpení
spoločnosťou:WOONERF,spol.sr.o.,IČO36489450
Volgogradská13,08001PrešovNavrhovatel':AskolnvestSlowakeis.r.o.,IČO48288217
CestanaSenec2B,81102Bratislava
(d'alejlennavrhovatel')podaldňa04.04.2018návrhnavydanierozhodnutiaoumiestnení
WXMYZI\J[3"HobbyParkPrešov-ObchodnýdomRetail1"
napozemkoch14832/1(čast'),14832/10(časť),14832/72(čast'),14832/81(čast'),
KN-Cparc.č.14832/83,14832/84,14823/66,16339/1(časť),14823/89(čast'),
14831/48(čast'),14831/47(čast'),14831/45(čast'),14831/41(časť),
14831/40(časť),14832/68(časť),14832/3(čast'),14832/69(čast'),
14833/2(čast'),14834/14(čast')
=MYZV@XMkV\%IRVWXeYS[kUgYZI\MJUgfXIL%WVLS"Ia**0`cR'Č.50/1976Zb.oúzemnom
plánovaníastavebnomporiadku(d'alejvtextelen"stavebnýzákon")vzneníneskorších
predpisovposúdilpredloženýnávrhpodl'a§37anasledujúcichstavebnéhozákona.Stavebný
úradnazákladetohtoposúdeniavydávapodl'a§39a§39astavebnéhozákonaapríslušných
vykonávacíchvyhlášok
ROZHODNUTIEOUMIESTNENÍSTAVBY
"HobbyParkPrešov-ObchodnýdomRetail1"(d'alejvtextelen"stavba"vpríslušnomgramatockomtvare),
@XMLTMZUcYZI\JIQMiSMUMUcUIUIYSML[QfKMVJQMRZ_IWXM\cL`RV\dYfJVX_3
B?*)*?JKOVLUgLVTAMZIPSS


PS101-1
PS101-2
SO102
SO103
SO104
SO105
SO106
SO107
SO109
PS109-1
PS109-2
S0110
SO111
SO112
SO113
SO114
SOTOl
SOT02
SOT03
PST03-1
SOT04
SOT06
SOVl2
PlynovákotolňapreSO101
Výt'ahypreSO101
Parkoviská,zásobovacieapešíeplochy
DažďovákanalízáclazparkovískaORL
Dažďovákanalízáciazostríech
Splaškovákanalízácía
Vodovod
Areálovérozvodyplynu
AreálovérozvodyVN
TrafostanícapreSO101
DieselagregátpreSO101
Verejnéosvetlenie
Prípojkaarozvodyslaboprúdu
Reklamnýpylón
Sadovéúpravy
NádržastrojovňaSHZ
SpoločnásplaškovákanalizáciaaČSSV
Spoločnývodovod
Prípojkaplynu
Regulaěnástanicaplynu
Spoločnérozvodyplynu
Prípojkaaspoločnérozvodyslaboprúdu
HobbyParkSekčov-úpravavedeniaVN
SOVOl-ÚpravavedeniaVN
SOV02-SpoločnýVNrozvádzačč.1
SOV03-SpoločnýVNrozvádzačč.2
@IXKMS_<>&6%UIkterýchsaplánujevýstavba(SO101-SO114aSOTOl-SOT06):
14832/1(čast'),14832/10(čast'),14832/72(čast'),14832/80(čast'),14832/81(ěasť),
14832/83,14832/84,14823/66-súvovlastníctvespol.Atrioss.r.o.,Mlynská7,04001
Košice.Okremtýchtopozemkovzasahuje:
-zaústeniestokydažďovejkanalizáciedoodvodňovaciehokanála(SO103)naparc.č.
14833/2.-prípojkyvkrižovaníkorytapotokaSekčovnačasťparcely16339/1ačast'parcely
14823/89.Parcely,naktorýchsaplánujeúpravavedeniaVN(SOVI):
14831/48(ěast'),14832/84(čast'),14831/47(čast'),14831/45(čast'),14831/41(čast'),
14831/40(čast')-súvovlastníctvespol.AtriosS.LO.,Mlynská7,04001Košice.Okrem
týchtopozemkovprechádzapodzernnévedenieVN:
pretláčanímpodRusínskoucestounaparc.č.l4832/68,14832/3a14832/69
pretláčanímpododvodňovacímkanálomnaparc.Č.14833/2avol'nevterénenaparc.Č.
14834/14,kdesanapájanaexistujúcenadzemnéVN.
<[\MLMUgTWV`MTRVTYZI\MJUeRWXM[Rc`ISYmOSIYeKO\SIYZUeRI\`T_YSM[YZIUV\MUPI
a,1`cRVUIi'.)(*20/HJ'Vf`MTUVTWScUV\IUeIYZI\MJUVTWVXPILR['
BZI\MJUeRQMWV\PUUgWVYWXc\VWSIZUMUeXV`OVLU[ZeIV[TPMYZUMUeYZI\J_
TIQMZRV\VWXc\UM\_YWVXPILIZ"\kMZR_WV`MTR_%UIkterýchsúumiestnenéjednotlivé
stavebnéobjekty.Kustavebnémukonaniumusístavebníkpreukázať,žemákstavebným
pozemkomvlastníckealeboinéprávovzmysleustanovenia§139ods.1stavebněho
zákona.
Stručnácharakteristikastavbyapopisjednotlivýchobjektov:
Stavbaobsahujejednuobchodnújednotku,ktorábudeslúžiťkexpozícii,predajuaskladovaniu
nábytku.Jerozdelenánapredajnúčasťaskladovúčasťsozásobovaním.Vsúčasnostije


3
pozemokprázdny,nezastavaný,naplocheprevažujetrvalétrávnatéalúčnespoločenstvo
vysokýchbylín,vel'minepravidelnekosené.Napozemkusanachádzalenjedensolitérny
strom.AreálbudedopravnenapojenýznavrhnutejvetvyHPl,ktorájenapojenánaRusínsku
cestuvmiestenavrhovanejpriesečnejkrižovatky.Uvedenédopravnéstavbysúpredmetom
samostatnéhoprojektuHobbyParkSekčov-dopravnénapojenie,ktorývstupnidokumentácie
preúzemnérozhodnutiespracovalaspol.Woonerfs.r.o.(HIP:Ing.SlavomírSopúch)vjúli
2017.CelkováplochariešenéhoúzemiaRetail1-16707m2
Početnadzemnýchpodlaží
Početpodzemnýchpodlaží
Zastavanáplocha
Početparkovacíchmiest
Spevnenéplochy-komunikácieaparkovaciemiesta
Spevnenéplochy-pešie
SpevnenéplochySPOLU
Nespevnenéplochy(zeleň)
CelkováplochariešenéhoúzemiaHPS(Retail1,2,Hornbach)
Celkovázastavanáplocharieš.územiaHPS(Retail1,2,Hornbach)
Celkováplochazelenerieš.územiaHPS(Retail1,2,Hornbach)
SO101ObchodnýdomRetail1
ObjektobchodnéhodomuRetail1ječiastočnedvojpodlažnýačiastočnejednopodlažnýhalový
objektsovstavkamipreadministratívu,hygienickézázemiezamestnancov,skladyapredajňu.
Objektjezastrešenýplochoustrechousosklonom2%.Sklonstrechybudekrytýatikou.
Hlavnánosnákonštrukciajenavrhnutáakoprefabrikovanýželezobetónovýskeletsostrešnými
prievlakmi,vázníkmiaobvodovýmistužidlami.Založeniehalysapredpokladáhlbinnéna
vel'kopriemerovýchvftanýchpilotách.Nosnúkonštrukciustrešnéhoplášťatvorítrapézový
plech.Nosnákonštrukciavstavkovjenavrhnutáakoprefabrikovanýželezobetonovýskelet
sprievlakmispredpatýmidutinovýmipanelmiukladanýminaozubeprievlakov.Obvodový
plášťjenavrhnutýzl'ahkejkonštrukciekovovýchsendvičovýchpanelov.Základnýpódorysný
modulstÍpovje9,8x9,8m.OsovávzdialenosťobvodovýchstÍpovje4,9m.Objektmátvar
kvádrasozaoblenýmirohmi,svybratímhmotyvmiestezásobovaciehodvora,skosenývlínii
ochrannéhopásmakomunikácie1.triedy(Rusovská),smaximálnymipódorysnýmirozmermi
125,51x49,81m.Výškaatikyjecca10,5mnadupravenýmterénom.Podlahovádoskabude
navrhnutáakodrátkobetonovádoskanazaťaženieodprejazduvysokozdvižnýchvozíkov
celkovejhmotnosti6,0t;náhodiléužitočnézat'aženie40kN/m2azaťaženie60kNnastÍp
regálovéhozakladačavmodulovýchvzdialenostiach1,1x2,7m.Podlahabudepoobvode
ohraničenážbsendvičovýmizákladovýmiprahmi.Konštrukciapredajnéhomedziposchodiana
úrovni+4,7mvRetailIAjetvorenápredpatýmidutinovýmistropnýmipanelmiukladanými
naozubyprievlakovsbetónovouzálievkouakonečnoupodlahou.Nosnéastužujúcestenysú
navrhnutéželezobetónové,pohl'adovýbetón.Vnútornédeliacenosnéstenyanenosnépriečky
súnavrhnutémurovanézpresnýchtvárnic,resp.sádrokartónu.Obvodovýplášťjetvorený
modulovoul'ahkoufasádouzplechovýchlakovanýchsendvičovýchpanelovhro180mm,ktoré
súzateplenéminerálnouizoláciou.Skladobnýrozmertypickýchpanelovje4900/1150mm
ukladanýchvodorovne.Súčasťoufasádysúvrátavzásobovacomdvore,dveredotechnických
miestnostíaokná.Vrátasúnavrhnutéakoroletové,vonkajšiedvereplnésozateplenímaokná
hliníkovésdvojitýmzasklením.Presklenáfasádahlavnéhovstupujeriešenáakorastrovádo
typovýchAIprofilovsdvojitýmzasklením.Predvstupnoupresklenoufasádoujevstupný
oblúkovýportálopláštenýALUCOBONDOM.Opláštenábudeocel'ovánosnárámová
konštrukcia.Logofirmybudenadtýmtoportálom,ukotvenénaocel'ovejkonštrukcii.
Jednotlivépísmenabudúopláštenéplechom.Strechaobjektujeriešenáakol'ahkáskladba-
trapézovýplech,tepelnáizolácianabázeminerálnejvlnyshrúbkou200mmahydroizolačnou
fóliou.Odvoddažďovýchvádjecezvnútornézvodypodtlakovoudažďovoukanalizáciou.
Podhl'adyvovýstavno-predajnompriestoresúrastrové,vkanceláriáchakustickéminerálne
avspojovacíchchodbáchahygienickýchmiestnostiachsadrokartónové.Podlahy+>@
O
6035m
2
177(8pretelesnepostihnutých)
5038m
2
5020m
2
71636m
2
23085m
2
21442m
2


4
vhygienickýchmiestnostiachsúkeramické,vovýstavno-predajnompriestorejekoberecalebo
PVCpodl'anávrhuinvestora.Vovýstavno-obchodnompriestoresazI.NPdo2.NPdostaneme
dvomipriamymiocel'ovýmischodiskamiaosobnýmvýťahom,ktorýjepresklený.Preúnik
osobz2.NPsúnavrhnutédveschodiská.Jednojenavrhnutéakoželezobetónové
prefabrikovanéschodiskovéjadrovčastiadministratívno-hygienickéhovstavkuadruhé,
ocel'ové,priame,jeprijuhozápadnejfasáde.Prezásobovanie2.NPjenahranicimedzi
skladomavýstavno-predajnýmpriestoromnavrhnutýnákladnývýťah.Stenyvýťahovejšachty
súzbetónovýchtvárnicpoloženýchnamonolitickejželezobetónovejšachte.Zpriestoruskladu
došatnína2.NPvstavkuvediedvojramennéocel'ovéschodisko.Zásobovanieskladuje
zjuhozápadnejstranycezrampuazásobovacímostík.
PS101-1-PlynovákotolňapreSO01
Vprojektejespracovanýprojektvykurovania:PS101-1PlynovákotolňapreSO101.Návrhje
zvolenýsciel'omefektívnejvýrobyadistribúcietepla,dosiahnutiapožadovanejtepelnej
pohodyaminimalizovaniaprevádzkovýchnákladovpricitlivomzásahudoživotného
prostredia.Projektjespracovanývrozsahupreúzemnérozhodnutie.Zdrojomteplapre
SO1Ol-zázemieRetail1navykurovanieaohrevteplejpitnejvody(TPV)budeplynovýkotol.
VtechnickejmiestnostibudeinštalovanýplynovýkondenzačnýkotolBUDERUSLOGAMAX
PLUSGB-162-45výkone42,50kW.Kotoljeplneautomatický,suzavretouspal'ovacou
komorou.Moduláciavýkonuhorákaje22-100%.Reguláciavýkonuaprevádzkykotolnebude
automatickávzávislostinapotrebeteplaanastavenomrežime.
PS101-2-VýťahypreSO101
VObchodnomdomeRetail1budeinštalovanýjedenosobnýajedennákladnývýťah.Výťahje
určenýlenprezvislúprepravuosobanakladovomaximálnejhmotnostizodpovedajúcej
nosnostivýťahu,určenourýchlosťouzastanovenýchpodmienok.Výťahniejeurčený
kevakuáciiosobpočaspožiaru.Výťahjeupravenýpreužívanieosobsobmedzenou
schopnosťoupohybuaorientácie.Servisvýťahumusíbyťzaistenýlenkvalifikovanou,
oprávnenouorganizáciou.Všetkyúpravyamodemizáciemusiabyťuvedenédosprievodnej
dokumentácie.Výťahjeumiestnenývmurovanejšachte3120x5040mmapohonvýťahu
srozvádzačomjeumiestnenývstrojovnivedl'ašachty.
SO102-Parkoviská,zásobovacieapešieplochy
Objektriešiareálovékomunikácie,zásobovacieaparkovacieplochyprenovobudovanýobjekt
obchodnéhocentraRetail1.AreáljenapojenýznavrhnutejvetvyHPl.Osobnádoprava
azásobovaciadopravajevúsekuodkrižovatkyvedenávjednomkoridoreanásledneje
separovaná-vjazdprezásobovaciudopravujeriešenýakojednosmemákomunikáciašírky4,5
mokoloceléhoobjektu.Zásobovaciakomunikáciajevmiestezásobovacejplochya
zásobovacejrampyrozšírená.Ztejtokomunikáciesúsprístupnenéajprekrytéparkovacie
plochypriobjekte.Parkovacieplochynaparkoviskusúriešenéprenávrhovévozidlo02
rozmeru4,5x2,5m.Celkovejenavrhnutých219parkovacíchmiest(177parkovacíchmiest
Retail1a42parkovacíchmiestRetail2.),zktorých9jenavrhnutýchrozmeru3,5x4,5mpre
imobilnýchobčanov,čovyhovujepožiadavkevyhl.č,532/2002Z.z.opotreberiešenia4%
miestpreimobilnýchobčanovoZásobovacieplochysúnavrhnutéprepojazdťažkých
nákladnýchvozidiel.Komunikácieaparkovacieplochybudúobrúbenébetónovým
obrubníkom,uloženýmdobetónovéholóžkasbočnouoporou.Výškaobrubníkanadvozovkou
jenavrhovaná100mm.Vmiestevstupudoobjektovbudeúroveňspevnenýchplochupravená
navýške240,78čoje-0,02moprotiúrovni+-0,00=240,80vobjektoch.
Zásobovaniejenavrhnutézjuhovýchodnejstranynavrhnutéhoobjektu.Vmiestezásobovania
buderiešenáspevnenáplochavdvochúrovniachnaúrovni239,70mt.j.-1,10oprotiúrovni
navrhnutejpodlahyobjektu.Vtomtoúsekubudenavrhnutéajriešeniekonštrukčnýchvrstiev
komunikáciepreprejazdťažkýchvozidiel.Návrhovégeometricképrvkypripojeniasú
navrhnutétak,abynajvačšienávrhovévozidláskupiny3-návesovénákladnéautomobily
nenabiehalidoprotismeru.Polomeryarozšíreniejazdnéhopruhusúnavrhnutépodl'a
príslušnejSTN736110.NaparkovacejplochevzmysleSTN736110Projektovaniemiestnych


5
komunikáciíčl.16.3.17buderealizovanávýsadbavysokejzelenevpočte1stromnaprojektom
stanovenýpočetparkovacíchmiestavpriestoremedziprotiľahlýmistojiskami.
SO103-Dažd'ovákanalizáciazparkovísk
VareáliHobbyParkSekčov,Prešovjenavrhnutádelenákanalizácia.Splaškovéodpadové
vodybudúodvádzanésplaškovoukanalizácioudokanalizačnéhosystémumestaPrešov.
Zrážkovévodyzpovrchovéhoodtokusúodvádzanésamostatnoudažďovoukanalizáciou.Pre
potrebydanejstavbybolvykonanýinžinierskogeologickýahydrogeologickýprieskum.
Výsledkyuvedenýchprieskumovpreukázaličiastočnúschopnost'horninovéhopodložia
odvádzaťzrážkovévodyzpovrchovéhoodtoku.Koeficientfiltráciebollaboratórnymi
skúškamistanovenývintervalekf=5.10-5-kf=1.10-5.Ustálenáhladinapodzemnejvodysa
vdotknutomúzemínachádzanaúrovniod-1,0mp.tpoúroveňcca-2,9mp.t.Pričomhladina
podzemnejvodyplynuloklesásmeromkvodnémutokuSekčov.
SO104-Dažd'ovákanalizáciazostriech
Vrámcitohtoobjektujenavrhnutékanalizačnépotrubie,ktorézabezpečiíodvedenie
zrážkovýchvodzostrechynavrhovanéhoobjektudodažďovejkanalizáciezparkovísk
navrhnutejvrámciobjektuSO103.Zrážkovévodybudúnásledneodvedenédo
odvodňovaciehokanála.Celkovosúvrámcitohtoobjektunavrhnutédvekanalizačnéprípojky
dížky6,0m,profilpotrubiaDN300.
SO105-Splaškovákanalizácia
VareáliHobbyParkSekčov,Prešovjenavrhnutádelenákanalizácia.Zrážkovévody
zpovrchovéhoodtokusúodvádzanésamostatnoudažďovoukanalizácioudorecipientu,
ktorýmjeodvodňovacíkanálsituovanývbezprostrednejblízkostiareálu.Splašková
kanalizáciazabezpečujeodvedenievýhradnesplaškovýchodpadovýchvodzbudúcich
prevádzokdosplaškovejkanalizácienavrhnutejvrámciobjektuSOTO!.Uvedenou
splaškovoukanalizácioubudúsplaškovéodpadovévodydopravenédokanalizačnéhosystému
mestaPrešov.Stoka"SI_B"jeodzaústeniadostoky"S2_A"navrhnutejvrámciSOTOl
vedenávnavrhovanejkomunikáciisúbežnesvyprojektovanoudažďovoukanalizáciou
zparkovísk-objektySO103aSO203(vrámcisamostatnéhoprojektuHobbyParkSekčov-
obchodnýdomRetail2).Dostoky"SI_B"súpostupnezaústenékanalizačnéprípojky
zobchodnéhodomuRetail1.Stoka"SI_B"jenavrhnutávdÍžke93,0m,profilpotrubiaDN
300jekonštantnývcelejdÍžke.
SO106-Vodovod
ZdrojomvodyprezásobovanieobchodnéhodomuRetail1pitnou,úžitkovouapožiarnou
vodoujevodovodnépotrubieDN300,ktoréjevedenésúbežnesvodnýmtokomSekčov.
VrámciobjektuSOT02jevyprojektovanévodovodnépotrubie-vetva"VI",ktorázabezpečí
dodávkuvodyzexistujúcehovodovoduDN300pomajetkovúhranicuobchodnéhodomu
Retail1.Vetva"V2"zabezpečujedodávkupitnej,požiamejaúžitkovejvodyprepotreby
obchodnéhodomuRetail1.Zanapojenímnavetvu"VI"jevetva"V2"vedená
vnavrhovanýchspevnenýchplocháchsúbežnesdažd'ovoukanalizácioupozdÍžobchodného
domuRetail1aukončenájenapojenímnavetvu"VI.1"(vrámcisamostatnéhoprojektu
HobbyParkSekčov-obchodnýdomRetail2).Prepojenímvetiev"VI"a"VIJ"vznikne
zokruhovanýrozvodvody.Vpravidelnýchintervalochsúnavodovodnompotrubíosadené
požiarnehydrantyvnadzemnomvyhotovení.Vlokálnenajvyššíchbodochsúnapotrubí
osadenéautomatickévzdušníky.Vetva"V2"jenavrhnutávdÍžke305,0m,profilpotrubiaDN
150jekonštantnývcelejdlžke.
SO107-Areálovérozvodyplynu
Odregulačnejstaniceplynu(PST03-1napozemkuobchodnéhodomuOCHornbach)budek
objektomODRetail1aRetail2vedenýSTLdistribučnýplynovodPED63/300kPavdÍžke
470m(SOT04).JehotrasavedieodhranicepozemkuODRetail2pozdlžjuhozápadnej
hraniceriešenéhoúzemiavzásobovacejkomunikáciiabudeukončenázemnýmuzáverom
sodvzdušnenímaklenutýmdnomzaprípojkou.Areálovýrozvodplynukobchodnémudomu
Retail1jetvorenýpripojovacímplynovodomPED40/300kPavdÍžke10,5m,vedenýmod
distribučnéhoplynovodukobjektu.AkomateriálplynovodusapoužijePEpotrubiea


6
tvarovky,ktorésabudúzváraťnatupoelektrodifúznymzváraním.CelátrasaprípojkyzPE
potrubiajevedenávspádepodl'asklonuterénu,(min.spád0,3%).Pocelejdížkebudeosadený
napotrubiesignalizačnývodičCYprierezu4mnr'-medenýsčiemouizoláciouHMPE.
PripojovacíplynovodbudeukončenývregulačnejskrinkenafasádeobjektuODRetail1.
SO109AreálovérozvodyVN
VNprípojkakODRETAIL1sazrealizujeznavrhovanéhoVNrozvádzačaČ.2(SOV03na
pozemkuODRetail1)káblomtypu3x(20-NA2XSYIxlSůmm"),ktorýsanaobidvoch
koncochukončikáblovýmikoncovkami,najednejstranevoVNrozvádzačianadruhejstrane
vtrafostaniciODRetail1.
PS109-1TrafostanicapreSO101
UvažovanýobjektOBCHODNÝDOMRETAIL1budenapojenýnazdrojeI.energie
znovovybudovanejtrafostanicelxl000kVA,ktorájeumiestnenánapozemkuinvestora
vrámciobjektu.Napojenieuvedenejodhadovanejspotrebyjeuvažovanéznovejodberatel'skej
trafostanicestransformátoromovýkonelxl000kVA.Uvažovanýtransformátorbudesuchý
typ,lxl000kVA,22/0,42/0,24kV,50Hz,DynlI,uk=6%,dodávatel'aSiemens,Schneider,
ABBapod..VNrozvádzačebudútypuSF6,dodávatel'aSiemens,Schneider,ABBapod.
vzmysleschválenýchprvkovVSEa.s.Trafostanicabudenapájat'samotnýobjekt-meranie
preobjektbudeumiestnenévtrafostanici.Ztrafostanicebudenapojenýhlavnýrozvádzač
objektukáblamitypuAYKYresp.CHBD.
PS109-2-DieselagregátpreSO101
VrámcivýstavbySO101ObchodnýdomRetaillbudejenutnéprenapojeniePOzariadení
navrhnúťnáhradnýzrojel,energie.PresnýtypaspósobnapájaniaPOzariadeníznáhradného
zdrojaeI.energiebuderiešit'ďalšístupeňPD.
SO110-Verejnéosvetlenie
Nanapojenierozvodovverejnéhoosvetleniabudeslúžiťnovýrozvádzačverejnéhoosvetlenia
RVOvobjekteODRetail1.SvetelnébodybudúnapojenénovýmzemnýmkáblomCYKY-J
4xl0,resp.AYKY4x16zrozvádzačaRVO.Preosvetleniebudúpoužitéocel'ovéstožiare
rúrovépríslušnejvýšky,bezprírubovésožiarovozinkovanýmpovrchom.Driekstožiara
o60mm.PresnýtyposvetleniabuderiešenývďalšomstupniPDrovnakoajpočet
osvetI'ovacÍchtelies.Káblebudúuloženévzemivovol'nomvýkopedopieskovéholóžka
achrániasavýstražnoufóliou.KáblebudúuloženévzelenivhÍbke700mm,vchodníku
vhÍbke350mm,vcestevhÍbke1000mm.Prikrižovanísinýmiinžinierskymisiet'amiapri
prechodepodkomunikáciesakáblezatiahnudoochrannýchrúrpriemeru100mm.
KrižovanieasúbehkáblomNNrozvodovpreobytnúzónusinýmikáblamiasiet'amijenutné
zrealizovaťpodl'apožiadaviekSTN736005.
SO111-Prípojkaarozvodyslaboprúdu
PrípojkuaspoločnérozvodyslaboprúduprestavbuHobbyparkSekčov,Prešov,preobjekty
SO101-Retail1,SO201-Retail2aSO301-OCHombachriešistavebnýobjektSOT06.
Prípojkaprevšetkyobjektybudetrasovanáodnajbližšiehoprípojnéhoboduzverejného
priestranstva(viďvýkressituácie).Záujmovériešenienekrižujúinételekomunikačnésiete.
Spoločnérozvodyslaboprúdu(SOT06)budúukončenénahranicipozemkovRetail1aRetail
2káblovoušachtouSGLB1730241TllOvrátanepoklopu,rozmery:430mmx762mmx
600mm.VrámciobjektuSO111budúrezervnéchráničkyHDPE40/33ztejtošachtyvedené
kobjektuaukončenévdistribučnomboxeRAC-FO-A07-Xl.Zakreslenietrásviďvýkres
situácie.
SO112-Reklamnýpylón
Riešenýreklamnýpylónsabudenachádzaťnaotvorenompriestranstve,kderýchlosťvetra
nepresahuje26mis asúčasnesmaximálnouvetemouoblast'ouII.podl'aSTNEN1991-1-4.
Reklamnýpylónmáreklamnúplochu2x4,795x14,175mvpódorysnomtvaretrojuholníka,
pričomreklamnéplochysúumiestnenéibanadvochjehostranáchsorientovaním
kpríjazdovýmsmeromdopredmetnejlokality.Jevyhotovenýzl'ahkýchmateriálov
shmotnosťoudo50kg/nfsnosnouoceI'ovoukonštrukciou.


7
SO113-Sadovéúpravy
Sadovéúpravysatýkajúpril'ahlýchplochobchodnéhodomuRetailIplánovanéhoHobby
ParkuSekčov,akoajpriestorovvblízkostiparkovacíchmiest.Výberdrevínaostatného
sortimentupodliehalzvel'kejčastiichnárokomnamestskéstanovište,ktoréjecharakteristické
prašnosťou,vyššoumierouzasolenostiavýkyvmiextrérnnychteplotvletnýchmesiacoch.
RiešeniezelenenapozemkuODRetail1pozostávaz:
-výsadiebvzrastlýchdrevínvtrávnatýchplocháchavovymedzenýchpriestorochmedzi
parkovacímimiestami,
-krovitýchvýsadiebnavrhovanýchnaokrajochparkovacíchplochaakoprirodzená
anevysokábariéramedzicestnoukomunikáciouaparkoviskom,
-vytvorenímkvitnúcichzáhonovspremenlivost'oukvitnutiaasvýskytomvysokýchtráv(ak
tobudedopravnásituáciadovol'ovať).Zdrevínjenavrhovanápestrápaletadruhovsróznou
štruktúrou,habitusomafarebnost'ou.JednásaodruhyGleditsia (Gledíčia),Platanus (Platan),
Sophora (Sofora),Quercus (Dub),Liriodendron (Tulipánovník).Problematicképlochyna
okrajochamedziparkovacímiplochaminavrhujemeoživit'výsadbounižšíchlistnatých
prípadnevždyzelenýchkvitnúcichkrov,ktorébetónovúparkovaciuplochuskrášliaazároveň
vytvoriaprirodzenúzelenúnepriechodnúbariéru.Jednásaodruhyakonapr.Caryopteris
(Bradavec),Deutzia(Trojpuk),Potentilla(Nátržník)atd'.Zhl'adiskafarebnostinavrhujeme
farebnúkombináciuzeleno-bielo-modréhosfarbenia.Zaujímavýmprvkombudedoplnenie
krovitýchzáhonovovyššieokrasnétrávysnajkrajšímefektomvjesennomobdobí.
SO114-NádržastrojovňaSHZ
Jeuvažovanésinštaláciounezávisléhovodnéhozdroja,tvorenéhocentrálnoustrojovňouSHZ,
požiarnounádržouvspojenísjednýmelektrickýmpožiamymčerpadlom,napojenýmna
záložnýzdrojelektrickejenergieajednýmdieslovýmpožiarnymčerpadlom.Objektstrojovne
hasiacehozariadeniaSHZ,ktorájezároveňajmiestnosťouventilovýchstaníc,budetvoriť
vybudovanámiestnost'spriamymvstupomzvonkajšiehopriestorualebozchránenejúnikovej
cestyasminimálnoupožiamouodolnosťoudeliacichkonštrukcií90minút.Prepojenie
schránenýmipriestormibudeprevedenépomocoujednotlivýchprivádzacíchpotrubído
jednotlivýchčastí.
SOTOl-SpoločnásplaškovákanalizáciaaČSSV
VareáliHobbyParkSekčov,Prešovjenavrhnutádelenákanalizácia.Zrážkovévody
zpovrchovéhoodtokusúodvádzanésamostatnýmsystémomdažd'ovejkanalizáciedo
horninovéhoprostredia,resp.dorecipientu.Splaškovéodpadovévodybudúodvádzané
splaškovoukanalizácioudokanalizačnéhosystémumestaPrešov.Vblízkostinavrhovaného
areálusanachádzakanalizačnýzberač"G"DN2000/1700,ktorýjesituovanýzavodným
tokomSekčov.Výškovéusporiadanienavrhovanéhoareálu,vodnéhotokuSekčov
akanalizačnéhosystémumestaPrešovneumožňujegravitačnéodvedeniesplaškových
odpadovýchvodzpriestoru"HobbyParkSekčov,Prešov"doexistujúcejkanalizácie.
Zuvedenéhodóvodujenasplaškovejkanalizáciinavrhnutáčerpaciastanicaodpadovýchvod.
SOT02-Spoločnývodovod
ZdrojomvodyprezásobovanieareálupitnouapožiarnouvodoujevodovodnépotrubieDN
300,ktoréjevedenésúbežnesvodnýmtokomSekčov.Navrhovanévodovodnépotrubie-
vetva"VI"zabezpečídodávkupitnej,požiarnejaúžitkovejvodypreobchodnédomyRetailI
aRetail2.Vmiestenapojenianaexistujúcivodovodjenavrhnutáarmatúrnašachta,vktorej
budúosadenéuzatváraciearmatúrynaexistujúcomajnanavrhovanompotrubí.Vo
vzdialenostido5,Omodbodunapojeniabudevybudovanávodomernášachta.Vodomerná
zostavazabezpečíspoločnémeraniespotrebyvodypreobchodnédomyRetailIaRetail2.Za
vodomernoušachtoujevetva"VI"vedenávprevažnejmierevnavrhovanýchkomunikáciách
súbežnesvodovodnýmpotrubímvyprojektovanýmvrámcisamostatnéhoprojektuHobbyPark
Sekčov-obchodnýdomRetail3,adažd'ovoukanalizáciou.VetvaVIjeukončenánahranici
pozemkovobchodnýchdomovRetailIaRetail2.Vpravidelnýchintervalochsúna
vodovodnompotrubíosadenépožiarnehydrantyvnadzernnomvyhotovení.Vlokálne


8
najvyššíchbodochsúnapotrubíosadenéautomatickévzdušníky.Vetva"VI"jenavrhnutá
vdÍžke307,0m.ProfilpotrubiaDN150jekonštantnývcelejdÍžke.
SOT03-Prípojkaplynu
VrámcinavrhovanéhoobjektuObchodnýdomRetail1,Retail2aOCHornbachsauvažujes
ichpripojenímnaverejnýrozvodplynuVTLDN300(ocel'),PN40,vedenývblízkosti
riešenéhoúzemia,navýchodnombrehupotokaSekčov.NavrhovanépripojeniesavykonáVTL
distribučnýmplynovodomDN50/4,0MPascelkovoudížkoucca75m,vedenýmvzemi,vo
verejneprístupnejzóneaukončenýmhlavnýmuzáveromplynu(HUP)DN50PN40pred
regulačnoustanicou(RS)vsmeretokuplynu.HUPmusíbyťprístupnýzverejného
priestranstva.TlaknaHUPpovybudovaníPZsabudepočasrokapohybovaťspravidla
vrozsahu2,20-3,00MPa.VtesnejblízkostizdrojovéhoplynovoduDN300PN40"PLPrešov
ZVL-Sekčov1"savrámciostréhoprepojanavhodnommiesteosadínabudovanom
pripojovacomplynovodeDN50PN40odbočkovýuzáverplynuDN50PN40.Trasaplynovodu
budespresnenávovyššornstupniprojektovejdokumentácie.Pribudovaníplynovoduje
potrebnédodržat'bezpečnostnéaochrannépásmoplynovodu.Preduvedenímplynovodudo
prevádzkyjenutnévykonaťskúškytesnostipotrubiaspósobompopísanýmvTPP70210av
STNEN12732+Al,STNENISO3181aSTNEN12327.
PST03-1Regulačnástanicaplynu
Regulačnástanicaplynujenavrhnutápodl'apredbežnýchaodhadovanýchpožiadaviekpotreby
množstvaplynuprenavrhovanéúzemie.Regulačnástanicaplynu(RS)jenavrhovanána
reguláciuzvysokéhotlakuplynu(4,0MPa)nastrednýtlakplynu(300kPa).VýkonRSje300
m3/h.Uvažujesashodnotouvstupnéhopretlakuminimálnevrozsahu1,70-3,50MPa.
Maximálnymožnýdosiahnutýpretlakvsietije4,0MPa.RSbudesamostatnestojaca,
nadzemná,osadenávzelenivriešenomareáli,kdeprístupknejbudezabezpečenýpomocou
novovybudovanýchspevnenýchploch.RSbudeoplotená.RSmusípostavebnej
atechnologickejstránkevyhovovat'STN386417aTPPRegulačnéstanice60502.Prinávrhu
plynovoduaregulačnejstanicejepotrebnérespektovatpožadavkyoddeleniaprevádzkySPP-
distribúciaa.s.,Košice.
SOT04-Spoločnérozvodyplynu
OdregulačnejstaniceplynubudekobjektomRetail1aRetail2vedenýspoločnýrozvodplynu
STLdistibučnýmplynovodomPED63/300kPavdÍžkecca470m.Trasarozvoduplynuvedie
naverejneprístupnýchpozemkochpozdlžobjektovOCHornbach,pozdlžjuhozápadnej
hraniceriešenéhoúzemípopriobjektechRetaillaRetail2apokračujeažkmiestubudúceho
pripojovaciehoplynovoduODRetail1,kdebudeukončenázemnýmuzáverom
sodvzdušnenímaklenutýmdnom.Akomateriálspoločnéhodistribučnéhoplynovodusa
použijePEpotrubieatvarovky,ktorésabudúzvárat'natupoelektrodifúznymzváraním.Celá
trasaSTLplynovoduzPEpotrubiajevedenávspádepodl'asklonuterénu,(min.spád0,3%).
PocelejdÍžkenavrhovanéhoSTLareálovéhoplynovodubudeosadenýnapotrubie
signalizačnývodičCYprierezu4mm'-medenýsčiernouizoláciouHMPE.Prezásobovanie
budúcehoobchodnéhodomuRetail1apredajnéhoskladuRetail2budúnadistribučnom
plynovodevybudovanédvaSTLpripojovacieplynovody,ktorésúpredmetomsamostatných
projektovýchdokumentáciíobjektovRetail1aRetail2.
SOT06-Prípojkaaspoločnérozvodyslaboprúdu
Projektpreúzemnérozhodnutieriešiprípojkuaspoločnérozvodyslaboprúduprestavbu
HobbyparkSekčov,Prešov,objektyRetail1,Retail2aoeHornbach.Prípojkabude
trasovanáodnajbližšiehoprípojnéhoboduzverejnéhopriestranstvaviďvýkressituácie.
Záujmovériešenienekrižujúinételekomunikačnésiete.Vblízkostizáujmovéhomiestaje
zrealizovanépodzemnételekomunikačnévedenie.Bodomnapojenianatelekomunikačnúsiet'
budeexistujúcikábelpodzemnéhovedenia.Navrhovanérezervnéchráničkybudúukončené
vzelenompásmezaSekčovskýmpotokomvblízkostijestv.podzemnéhotelekomunikačného
vedenia.PriobjekteOCHornbachbudeuloženádozemekáblovášachtaprerezervné
chráničky,zktorejsabudúpripájat'vjužnomsmerenovéobjektyRetail1,Retail2
avsevernomsmereOCHornbach.ZemnákomoraSGLB1730241TI10vrátanepoklopumá


9
rozmery:430mmx762mmx600mm.Komoranemápredlisovanévstupy,jenutnépoužit'
vftacíprípravok.Prekáblovúšachtujepotrebnévybudovat'betónovúzákladovúdoskuaaž
následneosadit'naňušachtu.Projektvytvárapredpokladynarealizáciuoptickejprípojky
areálutým,žeodzemnejkomorySSLPjevteréneponechanákáblovátrasaprezafúknutie
budúcichoptickýchrozvodovZakreslenietrásviďvýkressituácie.
SOVI-HobbyParkSekčov-úpravavedeniaVN
StavbasanachádzavkatastrálnomúzemímestaPrešov.Staveniskojedobreprístupnépre
mechanizmyadopravumateriálupomiestnychkomunikáciáchaspevnenýchplochách.Po
realizáciistavbysaterénuvediedopóvodnéhostavu.
StavebnýobjektSOVIobsahuje3podobjekty:
SOVOl_ÚpravavedeniaVN
SOV02_SpoločnýVNrozvádzačč.1
SOV03-SpoločnýVNrozvádzačč,2
SOVOI-ÚpravavedeniaVN:
PredmetomnavrhovanýchúpravvedeniaVNje:
•preložkaexist.nadzemnéhoVNvedeniaV711vúsekumedzip.b,VN4471711_A2,
VN447171l_A3donavrhovanýchjednožilovýchVNkáblovaprepojenienaexist.VN
podzemnévedenie
•preložkaexist.nadzemnéhoVNvedeniaV447vúsekumedzip.b.VN4471711_A2,VN
447_PG13_3donavrhovanýchjednožilovýchVNkáblovslučkovanýchceznavrh.VN
rozvádzačeaprepojenienaexist.VNnadzemnévedenie
•preložkaexist.nadzemnéhoVNvedeniavúsekumedziVN4471711_A3,VN447_PGll_3
donavrhovanýchjednožilovýchVNkáblovaprepojenienaexist.VNnadzemnéprípojky
ZVNrozvádzačač.1sazriadinovépodzemnévedenievyhotovenéjednožilovýmiVN
káblamiuloženýmivzemi(náhradazaexist.nadzemnúVNprípojkupreTS0586-0662a
0663),povediecezparcely14831/48a14831/47KN-C,kdesanavymenenompodpemom
bodeVN447_PG11_3budenapájaťnaexist.nadzemnúVNprípojku.MedziVNrozvádzačmi
č.1ač.2sazriadinovépodzemnéVNvedenievyhotovenéjednožilovýmiVNkáblami
uloženýmivzemi,povediecezparcely14831/48,14831/45,14831/141,14831/140,14831/52
KN-C,vpodvrtávkepopodRusínskucestuč.14832/68,14832/3a14832/69KN-C.Trasa
podzemnéhoVNvedeniabudepokračovat'vovol'nomterénenaparceleč.14832/84KN-C
sukončenímvnavrhovanomVNrozvádzačiosadenomnatejtoparcele.Vspoločnomvýkope
vúsekumedzivymenenýmpodpemýmbodomVN4471711_A3abodomkdeVNkáblový
prepojmedziVNrozvádzačmič.la2budepretínaťexist.podzemnékáblovévedenieV711
budepoloženéajpodzemnéVNvedenievyhotovenéjednožilovýmikáblamivzemislúžiace
akonáhradazavzdušnévedenie,ktorébudenaspojkovanénaexist.podzemnýkábelV711
smerujúcidoTS0586-0616PodTáborom.ZVNrozvádzačaČ.2sazriadinovépodzemné
vedenievyhotovenéjednožilovýmiVNkáblamiuloženýmivzemi(náhradazaexist.nadzemnú
časťVNvedeniaV447),povediecezparcely14832/84,vpodvrtávkepopodrigolparc.Č.
14833/2KN-C,ďalejvovol'nomterénenaparc.Č.14834/14KN-Ckdesanavymenenom
podpernombodeVN447_PG13_3budenapájaťnaexist.nadzernnéVNvedenie.Natomto
podpernombodebudúukončenéexist.lanáexist.VNvedeniasmerujúceodpodpernéhobodu
VN447PG134.__SOV02-SpoločnýVNrozvádzačČ.I:
NovýVNrozvádzačČ.1saumiestninaparceluČ.14831/48KN-Cvedl'avymenenéhostožiara
VN447171l_A3naktorombudúukončenélanáexist.nadzemnýchVNvedeníV447aV711
prichádzajúceodpodpeméhoboduVN4471711_A2.NapojenieVNrozvádzačaČ.1z
vymenenéhopodpernéhoboduVN44711711_A3savyhotovíjednožilovýmikáblami
uloženýmivzemi.
SOV03_SpoločnýVNrozvádzačč,2:
NovýVNrozvádzačč.2saumiestninaparceluč.14832/84KN-C(napozemkuobchodného
domuRetaill).
-Zriadenienového4-vývodovéhokioskovéhoVNrozvádzača


10
&HIfYZMUPMUV\dOVE>XV`\cL`IiILVWVL`MTUMQE>SPUR_E3--*UV\gTPWVL`MTUgTP
RcJSITP
&HXPILMUPMWVL`MTUMQE>WXeWVQR_`UV\dOVE>XV`\cL`IiIWXMWScUV\IUfCB\VJQMRZM
A44>
Preumiestneniestavbyaprojektovúprípravusaurčujútietopodmienky:
1.Stavbasaumiestňujeabudesarealizovaťpodl'aobjektovejskladbyanavyssie
uvedenýchpozemkoch-tak,akojetovzmysleustanovenia§39aods.1stavebného
zákonavyznačenévgrafickejprílohetohtoúzemnéhorozhodnutia-vovýkreseč.002
SITUÁCIANAPODKLADEKAT.MAPYvM1:500,ktorúvyhotovilIng.arch.
PavolČechvala-AtriosArchitectss.r.o.,PolusTowerI,Vajnorská100/A,83104
Bratislavavmesiaci09/2017atvoríneoddelitel'núsúčasťtohtorozhodnutia.
2.Stavebníkzabezpečístabilnévyznačeniehranícbudúcehostaveniskavterénepodl'av
zmysleustanovenia§75stavebnéhozákonaosobouoprávnenouvykonávaťgeodetickéa
kartografickéčinnosti;objektysavytýčiapomocousúradníczosituáciedodanejv
digitálnejformevrealizačnomprojektezPBPPstabilizovanýchvrámcigeodetickýchprác.
3.Nanezastavanejplochestavebnéhopozemkusamusízachovaťachrániťzeleňpred
poškodením.
4.Umiestneniestavbypodl'adruhuapotrebymusíumožnit'jejnapojenienavedeniaa
zariadeniaverejnéhodopravnéhoatechnickéhovybaveniaúzemia.,
5.Potrubné,telekomunikačnéaelektrickérozvodyavedeniasavzastavanejčastiobce
umiestňujúpodpovrchzeme.
6.Staveniskotrebazariadit',usporiadat'avybavit'prístupovýmicestaminadopravumateriálu
tak,abysastavbamohlariadneabezpečneuskutočňovat'vsúladesosobitnýmipredpismi.
7.Staveniskonesmieohrozovat'anadmerneobťažovaťokolie,osobitnehlukom,prachoma
podobne,ohrozovaťbezpečnost'prevádzkynapozemnýchkomunikáciáchsohl'adomna
osobysobmedzenouschopnost'oupohybuaorientácie,d'alejznečisťovaťpozemné
komunikácie,ovzdušieavody,obmedzovaťprístupkpril'ahlejstavbealebopozemku,k
sieťamtechnickéhovybaveniaúzemiaakpožiarnemuzariadeniu.
8.Vprírodnomosobitnechránenomúzemímožnonastaveniskuzriad'ovat'lentakústavbu
zariadeniastaveniska,ktorániejespojenásozemoupevnýmzákladom.
9.Odvádzaniezrážkovejaodpadovejvodyzostaveniskasamusízabezpečiťtak,abysa
zabránilorozmočeniupozemkustaveniskavrátanevnútornejstaveniskovejkomunikácie,
abysanenarušovaloaneznečisťovaloodtokovézariadeniepozemnejkomunikácieainej
plochypriľahlejkstaveniskuaabysanespósobiloichpodmáčanie.
10.Podzemnéenergetické,telekomunikačné,vodovodnéakanalizačnévedeniav
priestorochstaveniskamusiabyťpolohovoavýškovovyznačenépredzačatím
stavby.
11.Podzemnéenergetické,telekomunikačné,vodovodnéakanalizačnévedenie,ktorého
poškodeniemóžeohroziťbezpečnosťl'udíprivykonávanízemnýchprácaleboktorémáže
ohroziťzemnépráce,trebavhodnezabezpečit'predpoškodením.
12.Verejnépriestranstvoapozemnákomunikáciadočasneužívanénastaveniskopri
súčasnomzachovaníichužívaniaverejnost'ousamusiapočasspoločnéhoužívania
bezpečnechránit'audržiavať.
13.Verejnépriestranstvoapozemnákomunikáciasaprestaveniskomóžuužívat'lenmimo
obdobiavýkonuzimnejúdržby.
14.Poukončeníichužívaniaakostaveniskamusiabyt'uvedenédopóvodnéhostavu,ak
nebudúurčenénainévyužitie.
15.Prizemnýchprácachkaždéhodruhusamusívykonat'skrývkakultúrnejvrstvypády,ktorá
samusípremiestnit'auložit'tak,akotoorganizáciavýstavbyauchovaniekvalitykultúrnej
vrstvypádyvyžadujú.
16.Výkopyprizemnýchprácachsamusiazabezpečit'protizosunutiu.
17.Stavebníkjepovinnýdodržat'príslušnéustanoveniaVyhláškyMŽPSRČ.532/2002Z.z.,
ktorousaustanovujúpodrobnostiovšeobecnotechnickýchpožiadavkáchnavýstavbu.


11
18.Stavebník,resp.zhotovitel'jepovinnýprisamotnejrealizáciistavbydodržaťďalšie
predpisytýkajúcesabezpečnostipráceatechnickýchzariadeníadbaťnaochranuzdraviaa
osobnastaveniskuvzmysleustanovenia§13Vyhláškyč.53212002 Z.z.akoajďalších
príslušnýchustanoveníNariadeniavládySRČ.396/2006Z.z.ominimálnych
bezpečnostnýchazdravotnýchpožiadavkáchnastavenisko.
19.Každúzmenudokumentácie(umiestnenia)stavby,kuktorejdojdepovydanístanoviska,je
stavebníkpovinnýprerokovaťsprevádzkovatel'omdotknutéhotechnickéhovybavenia
územiaapožiadaťhovyjadrenieknavrhovanejzmene.
20.Vodyzpovrchovéhoodtokuobsahujúcenebezpečnélátkymožnovypúšťaťlenpoich
prečisteníazachyteníplávajúcichnečistot.
21.Prestavbunesmúbyťpoužitécudziepozemky,resp.pozemkytretíchosob,kuktorým
navrhovatel'vrámcistavebnéhokonanianepreukáževlastníckealeboinéprávo.
22.Navrhovatel'jepovinnýzemnépráceazakladaniestavbyrealizovaťvsúlades§48ods.3
a4stavebnéhozákonaavsúladesustanovením§22a23vyhláškyČ.532/2002Z.z.Pri
zemnýchprácachnenarušiťstabilituvedl'ajšíchstavieb.
23.StavebníkjepovinnýrešpektovaťstanoviskáMsÚPrešov,ORAMvydanépredanú
stavbupodČ.OHAM/1668012017zodňa28.02.2018apodČ.OHAM/10422/2017zodňa
26.06.2017.
24.Stavebníkje-rovinnýrešpektovaťvyjadrenia,ktorépretútostavbuvydalOkresnýúrad
Prešov,OSoZPpodč.OU-PO-OSZP3-2018/005507-02zodňa09.01.2018;OU-PO
OSZP3-2017/049018-02Sazodňa19.12.2017;podč.OU-PO-OSZP3-2018/005505-
02/0Hzodňa03.01.2018;podČ.OU-PO-OSZP3-2018/005509/02zodňa10.01.2018.
25.Stavebníkje-rovinnýrešpektovaťvyjadrenie,ktorépretútostavbuvydalOkresnýúrad
Prešov,OSoZPpodl'austanovenia§38ods.4zákonač.24/2006Z.z.oposudzovaní
vplyvovnaživotnéprostredievzneníneskoršíchpredpisovpodč.OU-PO-OSZP3-
2018/028993-02zodňa03.07.2018.
26.Vďalšíchstupňochprojektovejprípravy(DSParealizačnýprojekt)jepotrebnédodržať
nasledovnépodmienkyZdruženiadomovýchsamospráv:
a.DodržaťpodmienkyrozhodnutiazozisťovaciehokonaniaČ.OU-PO-OSZP3-
2018/003629;
b.Sadovéúpravynavrhnúťazrealizovaťtak,abytvoriliestetickéaoddychovéprvky
asamimalivhodnúinfiltračnúschopnosťatvoriliprvokadaptácienaklimatické
pomery;
c.Vodnéstavbynavrhnúťnazákladestatických(hydrotechnický)adynamických
(hydraulický)výpočtovkonštrukciestavebnýchobjektovvodnýchstaviebpodl'a§45
ods.2Stavebnéhozákonaaichprostredníctvompreukázaťnezhoršenievodnejbilancie
aodtokovýchpomerovvzmysle§18ods.5a§65Vodnéhozákona;
d.VDSPavrealizačnomprojektezvážiťpoužitieretenčnejdlažbynaparkovaciestátia
osobnýchautomobilov(www.samospravydomov.org/files/retencnadlazba.pdf)ana
strechupoužitiezatrávňovacejstrešnejkrytiny
(https://www.asb.sk/stavebnictvo/strechylzelena-strecha).
27.StavebníkjepovinnýdodržaťpodmienkySPP-distribúciaa.s.Bratislavaurčenévo
vyjadreniachtejtospoločnostivydanýchpodČ.TDIKS/2164/2018/Uhzodňa08.06.2018;
podČ.TDIEX/2120/2017/Kazodňa26.06.2017vrátanezmluvyajejprílohpodč.
100026118.
28.StavebníkjepovinnýdodržaťpodmienkyurčenéSYPš.p.OZKošice,ktorésúuvedené
vstanoviskuvydanompodč.esSVPozKE3043/2017/130zodňa20.11.2017.
29.StavebníkjepovinnýdodržaťpodmienkyMsÚPrešov,OSMM,ktorésúuvedené
vstanoviskutohtoorgánumestavydanompretútostavbupodč.OSMM/9538/2018zodňa
26.06.2018.
30.Vďalšomstupniprojektovejdokumentácieprestavebnépovoleniejestavebníkpovinný
predložiťnaodsúhlasenieobjekty(SO102,SO103,SO104),ktorébudúodovzdanédo
správyMsÚ,Správeazimnejúdržbeprešovskýchciests.r.o.,naodsúhlasenie.


12
31.Stavebníkjepovinnýdodržat'podmienkySSCBratislava,ktorétátospoločnost'uviedla
predanústavbuvosvojomvyjadrenívydanompodč.SSC/6877/2018/2320/9255zodňa
23.03.2018.
32.Stavebníkjepovinnýrešpektovat'stanoviskoORHaZZvPrešove,ktorépretútostavbu
bolovydanéuvedenýmsprávnymorgánompodČ.ORHZ-POI-555-005/2018zodňa20.
04.2018.
33.StavebníkjepovinnýdodržaťpodmienkyOrangeSlovenskoa.s.,resp.spoločností
MICHLOVSKYs.r.o.,ktorétátospoločnost'určilapredanústavbuvosvojomvyjadrení
vydanompodč,KE-1183/2017zodňa07.07.2017.
34.StavebníkjepovinnýrešpektovaťvyjadrenieUPCBROADBANDSLOVAKIAs.r.o.,
ktorétátospoločnosťpredanústavbuvydalapodČ.637/2017zodňa14.06.2017.
35.StavebníkjepovinnýdodržaťpodmienkyMOSRAsMpracoviskoKošice,ktorétento
správnyorgánurčilpredanústavbuvosvojomvyjadrenívydanompodč.ASMdpV-5-
843/2017zodňa07.08.2017.
36.StavebníkjepovinnýdodržaťpodmienkySSCIVaSCKošice,ktorétátospoločnost'
uviedlapredanústavbuvosvojomvyjadrenívydanompodzn.2017/6372/24891zodňa
14.08.2017.
37.StavebníkjepovinnýdodržaťpodmienkyurčenévovyjadreniachVVSa.s,závodPrešov,
ktorépredanústavbubolivydanétoutospoločnost'oupodzn.51868/2017/0zodňa20.06.
2017apodzn.93408/2017/0zodňa06.11.2017.
38.Navrhovatel'jepovinnýrešpektovaťvyjadreniao.s.v.o.compa.s.,ktorétátospoločnost'
predanústavbuvydalapodČ.30_68/06/2017/GKzodňa30.06.2017.
39.Stavebníkjepovinnýdodržat'podmienkyVýchodoslovenskejdistribučneja.s.,OZ
Košice,ktorésúuvedenévovyjadreniachtejtospoločnostivydanýchpredanústavbupod
č.14204/2017zodňa21.06.2017apodč.78462/37/DUR/2018zodňa22.02.2018.
40.StavebníkjepovinnýdodržaťpodmienkyspoločnostiSlovakTelekoma.s.Bratislava,
určenévovyjadrení,ktorébolopredanústavbuvydanépodČ.6611717405zodňa20.06.
2017.
41.StavebníkjepovinnýdodržaťpodmienkuKPÚvPrešove,ktorúuvedenýsprávnyorgán
predanústavbuurčilvosvojomzáváznomstanoviskuvydanompredanústavbupodč.
KPUPO-2017/22605-02/83184/UIzodňa25.10.2017.
42.Stavebníkjepovinnýrešpektovat'závaznéstanoviskoRÚVZvPrešove,ktorépretúto
stavbubolovydanéuvedenýmsprávnymorgánompodč.2017/03611-02/B.14-Hrzodňa
27.11.2017.
43.StavebníkjepovinnýrešpektovaťstanoviskoŠOPSR,RCOPvPrešove,ktorépretúto
stavbubolovydanéuvedenýmsprávnymorgánompodč.RCOPPO/1230-001/2017zodňa
12.01.2018.
44.Stavebníkuhradíprípadnéškodynamajetkuvlastníkom,resp.užívatel'omokolitejpódy.
45.Stavebníkzabezpečí,abyvýstavbounebolizhoršenéprirodzenévlastnostipril'ahlej
pol'nohospodárskejpódyavod.
46.Stavebníkjepovinnýponadobudnutíprávoplatnostiúzemnéhorozhodnutiapožiadaťo
vydaniestavebnéhopovoleniapríslušnéšpeciálnestavebnéúradypodl'a§120stavebného
zákona;povolit'stavbualebojejzmenušpeciálnymstavebnýmúradommožnolenna
základezávaznéhostanoviskapodl'a§140bvydanéhomiestnepríslušnýmstavebným
úradom,ktorýoverujedodržaniepodmienokurčenýchvúzemnomrozhodnutí.
47.Navrhovatel'jepovinnýpotvrdit'siprávoplatnosťúzemnéhorozhodnutianatunajšom
stavebnomúradepouplynutí15dňovejlehoty,určenejnamožnosťodvolaniasa.
>cTPMZR_účastníkovkonaniaadotknutýchorgánovkpredmetnejstavbenebolivznesené.
Uplatnenépodmienkyapripomienkyboliakceptovanéavplnomrozsahuzapracovanédo
podmienkovejčastitohtorozhodnutia.


13
Totorozhodnutieplatívzmysle§40ods.1)stavebnéhozákonadvarokyododňa,kedy
nadobudloprávoplatnosť,nestrácavšakplatnosť,pokial'budevtejtolehotepodanážiadosťo
vydaniestavebnéhopovolenia.
r`MTUdXV`OVLU[ZPMJVSV\YfSILMYV`cRVUVT>ABAč.145/1995Z.z.osprávnych
poplatkochvzneníneskoršíchpredpisovspoplatnenépodl'apoložky59písmoa)pre
navrhovatel'asumou1800€.Správnypoplatoknavrhovatel'uhradildopokladnemestaPrešov,
očomstavebnémuúradupredložilPríjmovýpokladničnýdokladČ.42/640/2018zodňa29.05.
2018.
Odňvodnenie:
Navrhovatel'-AskolnvestSlowakeiS.r.O.,IČO48288217,CestanaSenec2B,81102
Bratislavavzastúpenínazákladesplnomocneniaspoločnost'ouWOONERF,spol.sr.o.,IČO
36489450,Volgogradská13,08001Prešovpodaldňa04.04.2018návrhnavydanieúzemného
rozhodnutiaoumiestnenístavby:.HobbyParkPrešov-ObchodnýdomRetail1".Podl'a
platnéhoÚzemnéhoplánuMestaPrešovsauvedenépozemkynachádzajúnaplochefunkčne
určenejakoplochaneareálovejobčianskejvybavenostianaplocheurbanistickejzelene.Mesto
Prešov-stavebnýúradoznámilpodl'a§36stavebnéhozákonadňa04.04.2018začatie
územnéhokonaniavšetkýmznámymúčastníkomkonaniaadotknutýmorgánomverejnou
vyhláškouadňa10.05.2018vykonalústnepojednávaniespojenésmiestnymzisťovaním.
Námietkyúčastníkovkonaniaadotknutýchorgánovkpredmetnejstavbenebolivznesené.
Tunajšístavebnýúradd'alejposúdilnávrhnaumiestneniestavbypodl'a§37stavebného
zákonaazistil,žejejumiestneniezodpovedáhl'adiskámstarostlivostioživotnéprostredie,
resp.žetýmtohl'adiskámneodporuje,aniživotnéprostredieneohrozuje.Vúzemnomkonaní
navrhovatel'preukázal,žekstavebnýmpozemkommáinéprávovsúladesustanovením§38
stavebnéhozákona.Knávrhubolapriloženáprojektovádokumentáciasvyjadreniami
zainteresovanýchorgánovaorganizácií-ichstanoviskáboliskoordinovanéazahrnutédo
podmienoktohtorozhodnutia.Stavebnýúradd'alejspoukázanímnazásadukoncentrácie
územnéhokonania,opierajúcsaoustanovenie§36ods.3stavebnéhozákonaskonštatoval,že
akúčastníkkonaniaalebodotknutýorgán,ktorýbolvyrozumenýozačatíúzemnéhokonaniaa
neoznámilvurčenejalebopredÍženejlehotesvojestanoviskoknavrhovanejstavbe,másaza
to,žesostavbouzhl'adiskanímsledovanýchzáujmovsúhlasí.Úpravadomneléhosúhlasu
dotknutéhoorgánuznamená,ženeuplatnenéstanoviskosazozákonapovažujezastanovisko
súhlasné.Tunajšístavebnýúradpouskutočneníúzemnéhokonaniavpredmetnejvecidospel
kzáveru,ženavrhovatel'AskolnvestSlowakeis.r.o.,IČO48288217,CestanaSenec2B,811
02Bratislavasplnilvšetkypodmienkyprevydanierozhodnutiaapretobolopotrebné
rozhodnút'tak,akojeuvedenévovýrokovejčastitohtorozhodnutia.
Poučenie
Tátovyhláška,ktorousaoznamujevydanierozhodnutiaoumiestnenístavby"HobbyPark
Prešov-ObchodnýdomRetail1"musíbyťvyvesenávsúladesustanovením§26ods.2zák.
č.71/1967Zb.osprávnomkonaníapodl'a§42ods.2stavebnéhozákonapodobu15dnína
úradnejtabulimestaPrešovazverejnenénainternetovejstránkemesta-elektronickejtabuli
MestaPrešov(www.presov.sk).Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručeniarozhodnutia
oumiestnenístavby.Dolehotysavsúlades§27ods.2zákonaČ.71/1967Zb.osprávnom
konanínezapočítavadeň,ked'došlokuskutočnostiurčujúcejzačiatoklehoty.Akkonieclehoty
pripadnenadeňpracovnéhopokoja,jeposlednýmdňomlehotynajbližšíbudúcipracovnýdeň.
Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručeniatohtorozhodnutia.Vprípadepodaniaodvolania
totojepotrebnévsúlades§54ods.1)zák.č.71/1967Zb.osprávnomkonanípodat'nameste
Prešov,Hlavná73,08001Prešov,t.j.nasprávnomorgáne,ktorýrozhodnutievydal.Vsúlade
s§54ods.2)zák.č.71/1967Zb.osprávnomkonaníjemožnéodvolaniepodat'vlehote15dní


14
ododňadoručeniaúzemnéhorozhodnutia.Totorozhodnutiejepreskúmatel'nésúdomažpo
vyčerpaníriadnychopravnýchprostriedkov.
Ing.AndreaTurčanová
prlmátorkamesta
@XeSVOI
1.Overenýsituačnývýkressozakreslenímpredmetuúzemnéhorozhodnutia(lxprestavebníka
a1xprestavebnýúrad).
Úradnýzáznam:
Verejná'Jhláška,ktoro,usaozna~ujevydanierozho~nut~aoum.iestne~íst~~~:,it~?~~J::","-'.7
ParkPresov-ObchodnydomRetaIll"bolavyvesenanaúradnejtabuli~rl1~~!.;r~~'?.';':cl0:1./Elavn;iČ.73!'Q,dňaDE{l,(ll..l'.1i..ESO-V 
Pečiatkaapodpis-1-
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujevydanierozhodnutiaoumiestnenístay~y:"Hobby,.
ParkPrešov-ObchodnýdomRetaill"bolazvesenázúradnejtabulemest~lt>t~~~X.';};.}~:/.:.;:J?V
-.L-i·-rl;,~:;·~";(č.~~;3~~ty dňaCHn.tll...i".U,EŠOV
Pečiatkaapodpis-1-
Navedomie:
1.AskoInvestSlowakeis.r.o.,rčo48288217,CestanaSenec2B,81102Bratislava
2.WOONERF,spol.sr.o.,IČO36489450,Volgogradská13,08001Prešov
3.Združeniedomovýchsamospráv,IČO31820174,Rovniakova14,81102Bratislava
4.MsÚPrešov-OdborD,ŽP,IČO00001002,Jarková24,08001Prešov
5.Slovenskásprávaciest,IČO003328,Kasárenskénámestie4,04001Košice
6.VVSa.s.Košice,závodPrešov,IČO36570460,Kúpel'ná3,08001Prešov
7.Východoslovenskádistribučnáa.s.,Mlynská31,04291Košice
8.KRPZKDI,IČO879456123,Pionierska33,08005Prešov
9.MsÚPrešov-ORAM,Jarková24,08001Prešov
10.MOSR-Úradpresprávunehnutel'néhomajetkuavýstavbuBratislava,Komenského39/A,04001Košice
11.Slovenskývodohospodárskypodnik,š.p.OZKošice,IČO36022047,Medzimostami2,04159Košice
12.Správaazimnáúdržbaprešovskýchciest,s.r.o.,IČO31719473,Pionierska24,08005Prešov
13.DopravnýpodnikmestaPrešov,akciováspoločnosť,IČO31718922,Bardejovská7,08006Lubotice,
14.MsÚPrešov-OSMM,Jarková24,08001Prešov
15.Slovenskývodohospodárskypodnik,š.p.OZKošice,IČO36022047,Ďumbierska14,04151Košice
16.Slovenskýpozemkovýfond,IČO17335345,Búdková36,81715Bratislava
17.MVSRCentrumpodporyPrešov,Štúrova7,08001Prešov
18.ŠtátnaochranaprírodySR-RSOPaKPrešov,Hlavná93,08001Prešov
19.CONDORNETSERVISCAs.r.o.,IČO44483899,Kováčska1,08001Prešov
20.OkresnýúradPrešov,odborstarostlivostioŽP,IČO00151866,Námestiemieru3,08001Prešov
21.SlovakTelekom,a.s.,IČO35763469,Bajkalská28,81762Bratislava,tel.:080023500
22.Slovanet,IČO35954612,Werferova3,04001Košice-StaréMesto
23.OrangeSlovensko,a.s.,IČO35697270,Metodova8,82108Bratislava-Ružinov
24.OkresnýúradPrešov,pozemkovýalesnýodbor,IČO00151866,Masarykova10,08001Prešov
25.OkresnýúradPrešov,odborcestnejdopravyaPK,IČO31777686,Námestiemieru2,08001Prešov
26.Regionálnyúradverejnéhozdravotníctva,IČO00610992,JánaHollého5,08001Prešov
27.KrajskýpamiatkovýúradPrešov,IČO31755194,Hlavná115,08001Prešov
28.Slovenskásprávaciest,IČO00003328,Miletičova19,82619Bratislava
29.O.S.V.O.compa.s.,Strojnícka18,08006Prešov
30.OkresnýúradPrešov,odborkrízovéhoriadenia,IČO00151866,Námestiemieru3,08192Prešov
31.ORHaZZvPrešove,IČO37872062,Požiarnická1,08001Prešov
32.UPCBroadbandSlovakias.r.o.,Alvinczyhoč.14,04001Košice
33.SPP,a.s.,Mlynskénivy441b, 82511Bratislava
COlMestoPrešov-stavebnýúrad

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)