Stavebné povolenie: "Zateplenie štítovej steny Sibírska 33-35, Prešov".

Stavebné povolenie

25.07.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Hlavná ul. č. 73, Prešov 
PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/8135/2018-Fa V Prešove dňa: 18.07.2018 
Vec 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol 
Prešov na základe splnomocnenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Sibírska 33, 35 v Prešove. 
Stavebné povolenie 
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 
Mesto 
Prešov stavebný úrad podľa § 117ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
jeho noviel na základe podanej 
žiadosti 
žiadateľa /stavebníka/-Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov na 
základe splnomocnenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na 
ulici Sibírska 33, 35 v Prešove /zo dňa 7.4.2016/ o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
pod 
označením: "Zateplenie štítovej steny Sibírska 33-35, Prešov", miesto stavby-objekt 
bytový dom Sibírska 
č. 33, 35, Prešov, súpisné číslo 6949, na parcele číslo 14302/71, 
katastrúlne 
územie Prešov prejednal podanú žiadosť stavebníka v stavebnom konaní podľa§ 
62 ods. l stavebného zákona s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania dňa 
03.07.2018 a rozhodol takto : 
Zmena dokončenej stavby pod označením : "Zateplenie štítovej steny Sibírska 33-35 
Prešov", objekt bytový dom na ulici Sibírska č. 33, 35, v Prešove, súpisné číslo 6949, na 
pozernku parcelné číslo 14302/71, katastrálne územie Prešov sa podľa § 66 ods. l 
stavebného zákona 
povoľuje. 
Pre uskutočnenie stavebných prác stavebný úrad určuje tieto podmienky : 
l. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou/ február 2018/, 
ktorú vypracoval-zodpovedný projektant: Ing. Tomáš Fabišík -
PROPLANING s.r.o. 
Protifašistických bojovníkov 3, 
080 Ol overenou v stavebnom konaní, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny 
sa nesmú uskutočniť bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
2. Stavebník zateplenie jestvujúceho obvodového muriva z pórobetónových tvárnic je 
povinný riešiť uplatnením difúzne otvoreného systému. 
3. Stavebník je povim1ý dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny, v znení neskorších 
predpisov(§ 35 ods. 1). 
4. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutoči1ovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. 
z., bezpečnostné predpisy, slovenské technické nonny a návody stavebných výrobkov na 
spôsob ich použitia. 
S. Stavebné práce treba ukončiť do 36 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
6. Zhotoviteľ stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
stavebník najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby v zmysle § 62 ods. 1 písm. cl) stavebného zákona. 
7. Stavebník je povi1mý stavebnému úradu písomne oznámiť začatie stavebn)'ch prác 
v zmysle § 
66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
8. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
9. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého ch'í.a prípravných prác až 
do 
ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
l 
O. Na uskutočl'í.ovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitn)rch 
predpisov vhodný na použitie v stavbe na 
zamýšľaný účel podľa§ 43f stavebného zákona. 
ll. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť podľa § 43g stavebného 
zákona. 
12. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil. 
13. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo 
zodpovedá stavebník. 
14. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. V opačnom prípade je povinný 
tieto škody 
nahradiť. 
15. Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované 
a zárovel'í. ani neprimerane obmedzované bežné užívanie bytov. 
16. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas realizácie stavebných úprav na stavbe je 
stavebník povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č.79/2015 Z. z. o odpadoch 
a v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Mesta 
Prešov o odpadoch. 
17. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na 
žiadosť stavebníka. 
18. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dl'í.a nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
19. So stavebnými prácami sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc 
v zmysle§ 52 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
20. Stavebník je povinný požiadať o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, 
resp. na osobitné užívanie /záberu/ verejného priestranstva na umiestnenie stavebného 
zariadenia 
l lešenia, veľkoobjemového kontajnera, skládky materiálu, eko WC, stavebnej 
techniky/ Mesto 
Prešov-MsÚ Prešov príslušný odbor. 
21. Stavebník pri 
uskutočňovaní stavebných úprav je povilmý postupovať v súlade s 
osobitnými právnymi predpismi a opatreniami 
určenými vo vyjadreniach dotknutého 
orgánu -Okresného úradu 
Prešov odboru starostlivosti o životné prostredie -orgánu 
ochrany prírody a krajiny pod 
č. OU-PO-OSZP3-2018/015222-04 zo d!'í.a 20.04.2018 
a dodržať opatrenia určené v odbornom posudku na výskyt chránených živočíchov -
Bardejov 06/07/2018, ktorý vypracoval: Ing. Martin Ceľuch, PhD. 
22. Stavebník pri uskutočňovaní stavebných úprav je povi1mý dodržať opatrenia určené vo 
vyjadrení Okresného úradu Prešov odboru starostlivosti o životné prostredie /odpady/ pod 
č. OU-PO-OSZP3-2018/015251-02/0H zo dňa 27.03.2018 v predmetnej veci. 
Stavebník 
je povinný písomne požiadať stavebný úrad po ukončení stavebných prác na 
stavbe o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. 
Stavebník je povinný ku kolaudácií stavebných prác na stavbe doložiť atesty a certifikáty 
všetk)rch v)rrobkov a materiálov použitých na stavbe, revízne správy. 
V stavebnom konaní 
neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania. 
Odôvodnenie 
Žiadateľ /stavebník/ -Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov /správca/ na 
základe splnomocnenia /zo 
di'ía 7.4.2016/ vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového 
domu na ulici 
Sibírska č. 33, 35 v Prešove podal dňa 09.05.2018 na tunajšom stavebnom 
úrade 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod označením: "Zateplenie štítovej 
steny Sibírska 33-35, 
Prešov", miesto stavby-objekt bytový dom Sibírska č. 33, 35, Prešov, 
súpisné číslo 6949, na parcele číslo 14302/71, katastrálne územie Prešov. 
Dľíom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie . 
Tunajší stavebný úrad oznámil listom 
zo dňa 29.05.2018 pod. č. SÚ/8135/2018-Fa začatie 
stavebného konania dotknutým orgánom, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných 
predpisov jednotlivo a 
vzhľadom na to, že ide o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, 
títo boli o 
začatí stavebného konania upovedomení formou verejnej vyhlášky. Ústne 
pojednávanie v predmetnej veci bolo vykonané 
di'ía 03.07.2018. Na ústnom pojednávaní 
stavebník bol zaviazaný na doplnenie predloženej projektovej dokumentácie o odborný 
posudok 
na výskyt chránených druhov živočíchov, ktorý stavebník doložil dňa 9.07.2018. 
V dokladovej 
časti stavebník doložil: 
-súhlasné stanovisko Mesta 
Prešov MsÚ v Prešove Odboru hlavného architekta mesta zo dňa 
13.03.2018, pod č. OHAM/4189/2018, 
-súhlasné stanovisko 
OR HaZZ v Prešove pod č. ORHZ-P01-485-001/2018 zo dľía 
27.03.2018, 
-vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny 
OÚ Prešov odboru starostlivosti o ŽP odd. 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia/ zákon o ochrane prírody/ zo 
dňa 
20.04.2018 pod. č. OU-PO-OSZPJ-2018/015222-04 v predmetnej veci-opatrenia 
zapracované v bode 
č. 21 podmienkovej časti rozhodnutia, 
-vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny 
OÚ Prešov odboru starostlivosti o ŽP odd. 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia /zákon o odpadoch/ zo 
dňa 
27.03.2018 pod č. OU-PO-OSZP3-2018/015251-02/0H v predmetnej veci-opatrenia 
zapracované v bode 
č. 22, podmienkovej časti rozhodnutia. 
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 
ods. l a 2 stavebného zákona a konštatoval , že 
uskutočnením l ani budúcim užívaním l 
stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva 
a oprávnené záujmy 
účastníkov konania. Stavebníci majú k nehnuteľnosti vlastnícke 
a spoluvlastnícke právo - L V 
č.l2563. Dokumentácia stavby spÍi'ía požiadavky určené 
vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona ako 
aj s ním súvisiacich právnych predpisov. Podmienky rozhodnutia boli 
stanovené najmä za 
účelom zabezpečenia ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe , 
komplexnosti výstavby, dodržania všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, 
predpisov a technických noriem, požiadaviek 
určených dotknutými orgámni a na vylúčenie 
negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie ako aj na zabezpečenie 
ochrany zdravia a osôb. 
Stavebný úrad takto dospel k záveru, že žiadateľ-Bytové družstvo Prešov, Bajkalskú 30, 
080 
O l Prešov /správca/ na základe splnomocnenia vlastníkmi bytov a nebytov)'ch priestorov 
v 
bytovom dome na Ul. Sibírska č. 33, 35 v Prešove /Zápisnica zo schôdze vlastníkov 
bytového 
domu 33,35, Prešov konanej dl'ía 7.4.2016/ spÍl'ía všetky podmienky pre vydanie 
rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 
Žiadosť o stavebné povolenie bola v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. 
o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel spoplatnená podľa položky č. 60 písmena 
c) 
sumou vo výške l 00,00 € . Správny poplatok žiadateľ uhradil v pokladni Mestského úradu 
v 
Prešove dl'ía 09.05.2018-doklad č. 16/807/2018. 
Poučenie 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto 
verejná vyhláška, ktorou sa doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
s 
projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 15 kalendárnych dní na úradnej tabuli mesta 
Prešov a 
zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov, ktorá sa nachcídza na 
stránke (www.presov.sk). Posledný del'í tejto lehoty je dúom doručenia rozhodnutia. Do 
lehoty 
sa nezapočítava v súlade s §27 ods.2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení 
jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dľíu vyvesenia 
rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Podľa § 54zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ proti tomuto 
rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 kalendárnych dní odo dt1a oznámenia 
rozhodnutia na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal -Mesto Prešov, Hlavná 73, PSČ 080 
Ol. 
Včas podané odvolanie má podľa ustanovenia § 55 ods. l správneho poriadku odkladný 
účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby, až po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov. 
Prílohy Ing. Andrea 
Turčanová 
primátorka mesta 
Overená projektová dokumentácia l lx pre stavebníka ,l x pre SÚ/ 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie-zmena dokončenej stavby: 
"Zateplenie štítovej steny Sibírska 33-35 Prešov" bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta 
Prešov 
dňa .................................................................... . 
ľv'1r E ~){"rC' PI~ r:: ;~()\l 
MI~~,;;:;1~f~~\~~d t, 
•..•.••.• u&O • .aJ ••• ~· •• J.? •• h.~.g.~.z ....................... .. 
P-eČiatka a podpis 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje rozhodnutie-zmena dokončenej stavby: 
" Zateplenie štítovej steny Sibírska 33-35, Prešov" bola zvesená z úradnej tabule Mesta 
Prešov 
dňa ................................................................... . 
~/== ~ '1 .'(: ;'";,"': y 
·;~·ô' ' \~[, 
rr ~'\ ,.._"--: 1/..ť 
....................... , ...... .,.. .••• --~~~: ... J.,;,. .................. .. 
UO\J \~J. .t. l\. L. l..) \. V 
Pečiatka a podpis 
ZVISLÝ RF2 
(ej--, 
. ' 
' 
' 
----+---
' 
' 
-·"·'" l 
_L i 
' 
, · Nl• 
,-
,, __ ! 
1:: ; ,, '" 
"'lL l 
*, --::_ fo",\_
ii -):tr :; 
~·§~ 
l 
• "CPI' 
'""'' 
,·~U! 
.,_", 
""" ,., 
ii 
' 
" 
' 
R 
'" 
' 
' 
~l 
PODORYS 1.NP 
í:l 
' ' ' 
" 
LEGENDA • SKLADBY VRSTIEV 
,.'Fj-) 
Zaieplenie obvodového pl~ťa 
', __ ./ KZS Mufu Ti>erm Neo hr. tzvl•ntu MW 1 ~_Q_IT!!!l__ 
/F-2'· Z.teplenie olntodovltho pláiťa • POžiARNA 
~ABRA~A \ __ ) KZ§ . .MvliTherm M hr. llclcntu loM ili mm __ 
_,----." lateplenio sokloveJ Casti 
1
~0_!,.' KZS Mllblt"'rrn• 
P ~ XPS trr. SO mm 
~SOi· Zatepl011ie soklovej časil -SOKLOV A POŽIARNA zABR!' 
\, j KZS Mui~Thern+' Mr hr. 
50 n-.n 
tA-"' ""'"''' '"'"'''~"'' bles'""'"'J 
\ ; "'""" h\0<cevod. po r,;;o~oo 
-_-"'''' <"Men e c~ '""""' -"d;Eow ""'*'" l m 
'' 
'\.!) M1C!iw lo>O.J-~ pO" ~ 1m m~ ~KO"ÝP""I6 ko 
( \ (\:<'"·""'""'~ 
\ C ) ~-~ "'""VP•"h 
p 
,---V'T'\.l 
\)) 
SADA 
'"'"''" 
T 
~, 
~/ 
' 
(F1) 
' fl 
' 
O> 
' , 
,r;' ,,, 
r-"" r 
'" l,' : ' ' 
' l, l 
SCHÉMA 
-----1 
' ' ' ' 
' ' 
' ' ' ' ' ' 
', '•, 
o ' 
r-\ 
l ť 
33 
1 
L~-t..o-
\ 
i 'i'~ 
' , ,_0 
\... 
_r .,.... r-· 
35 
l P1ojeklmt--Zod[)<) 
vodnfpmJ•""'"' 
l:ľ 
~ 
-0--
-"'"' '''"" ' 
' 
, 
""'""" 
"''"' '"''"'' '"~ ' ~'" ' 
' "~""'"' 
'' -;;"' e~oo·, ---PROPLANING 
""'"" """"~"._A '"''', 
'''"""'-' -< 
Z.loploniO <bloveJ •teny 
bd Sibi,.,kal3 li p"'"' 
"'~'" 
.. _.,,~ .. ··-'""" ' 
····-.,·---~·~···· _., . .,,~---~"-'"' 
·~"'-
U<ol 
"' 
o,., 
'"' 
"·"''"' 
,-,_,,., 
00'·'"''--j'·'· Nav!h"'""l clw 
1 ot""' Plldorys. z,;, ly "" 
o - -o 
'"'""''-
(3:'16 
--o 
] Mierk_a_-
O>> 
-· 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)