Oznámenie o opakovanej dražbe: Hotel LINEAS s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov - 26.03.2018 - Predmetom dražby sú nehnutel'nosti evidované na liste vlastníctva č. 12695, Okresný úrad Prešov katastrálny odbor, okres: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov.

27.02.2018 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)