Oznámenie o doručení písomnosti - Marcela Kravcová

Oznámenie o doručení písomnosti

24.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
24.JOL..'18 
MESTSKÝÚRADVPREŠOVE
Odborvnútornejsprávy
Oddelenieklientskehocentra
Hlavná73,08001Prešov
Vášlistčislo/zodňa?GfKdNWQTE]HGZYOK*QNSPG
KarelMalinevský
051/3100120Prešov
23.07.2018
Vec
VEC 
OznámenieOdoručenípísomnosti
MestoPrešov,MestskýúradvPrešove,Hlavná73vsúlades§ 5zákonaNRSRč.
253/1998Z.z.ohlásenípobytuobčanovSlovenskejrepublikyaregistriobyvatel'ov
Slovenskejrepublikyvzneníneskoršíchpredpisov
oznamuje
+2=3585)=2A3;A57by tomPrešov,
žejejboladoručenápísomnosť.Podobupatnástichdníodvyveseniabudepísomnost'
uloženánapodatel'niMestskéhoúraduV Prešove,Hlavná73,číslodverí5,kdesijumůžete
prevziaťdennepočasúradnýchhodínod8:00hod.do15:30hod.
MestskýúradvPrešoveIHlavná73108001PrešovITel.:+421(51)3100111IFax.:+421(51)7733665IE-mail:mesto.radnica@presov.skIwww.presov.sk
• - ...-- ~r ~ .,--- ~ -=>I~< - - - - ~ ~ ~ - - _ - ~ ~- ~ - - ~ - ~ 
.~"""

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)