Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Katarína Telehaničová bytom Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list čislo l zo dňa 
Vec 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje l rrnka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
Oznámenie o 
doručeni písomnosti 
2 7. 07. 2018 
Prešov 
27.07.2018 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Kataríne Telehaničovej bytom Prešov, 
že jej bola doručená písomnosť. Po 
dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnost' 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziat' denne 
počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
MestskY úrad v Prešove l Hlavná 73 1 080 01 Prešov l TeJ.: +421(51 )3100111 l Fax. +421 (51 )7733665 l E-maiL mesto_radnica@presov.sk l www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)