Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie: "Obchodné centrum FORUM Prešov".

Oznámenie o začatí stavebného konania

27.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná 73, Prešov 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
, ' .-. ;:. 
080 Ol Prešov 
Číslo: SÚ/10850/2018-Mk 
V Prešove dňa: 27.07.2018 
Oznámenie o začatí stavebného 
konania a pozvanie na ústne pojednávanie 
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA) Stavebník OC Prešov, s.r.o., so sídlom Gorkého 205/3, 811 Ol Bratislava -
mestská čast' Staré Mesto v zastúpení JAN JU, spol. s r.o., so sídlom Hviezdoslavova 270, 
059 
21 Svit podal dňa 26.07.2018 žiadosť o stavebné povolenie inžinierskeho dopravného 
objektu pod označením: 
SO 14 Komunikácie a spevnené plochy, na pozemkoch parc. č. KN-C 3802/1, KN-C 
3802/6, KN-C 3802/10, KN-C 3802/17, KN-C 9546/12, KN-C 9546/1, KN-C 9527, KN
C 9528/2, KN-C 9528/5, KN-C 9546/11, KN-C 114, KN-C 9518, KN-C 3802/14, KN-C 
3802/2, KN-E 3550, KN-C 3668/1, KN-C 9528/4, KN-C 9528/1, KN-C 9783, KN-C 
9789/2, KN-C 112, KN-C 3802/12, KN-C 3802/15, KN-C 9528/3 kat. úz. 
Prešov; 
SO 
14.1 Komunikácie a spevnené plochy -Svetelná križovatlm, komunikácie 
a spevnené plochy 
-posun prechodu pre chodcov, na pozemkoch parc. č. KN-C 9518, 
KN-C 9783, KN-C 9789/2, KN-C 3648/1, KN-C 9528/1, KN-C 9528/3, KN-C 
9546/1 
kat. úz. Prešov. 
Uvedené objekty spadajú do objektovej skladby stavby pod názvom: "Obchodné centrum 
FORUM Prešov. Pre stavbu "Obchodné centrum FORUM Prešov" bolo dňa 05.01.2018 
vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod prot. č. SÚ/1850/2017-Tu. 
Mesto 
Prešov 
ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a odst. 4) 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len "cestný zákon") 
v znení neskorších predpisov v súbehu s § 120 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov 
podľa ustanovenia § 61 ods. l stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania 
dotknutým 
orgánom a známym účastníkom stavebného konania a súčasne na 
prerokovanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou 
obhliadkou 
na deň 
24.08.2018 o 9,00 hod. 
so stretnutím pozvaných na 
Mestskom úrade v Prešove, Jarkova 26, v zasadačke na l. poschodí, 
miestnosť č. 217. 
Účastníci konania môžu po predchádzajúcom telefonickom dohovore najneskôr 
do 24.08.2018 do 9.00 hod nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na stavebnom 
2 
úrade a svoje námietky môže uplatnit' najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na 
neskoršie 
podané námietky neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania 
zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc v zmysle § 17 odst. 4 zák. č. 
7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania, musí byt' 
vyvesená v súlade s ustanovením 
§ 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní po 
dobu 
IS dní na úradnej tabuli Mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta 
Prešov (www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného 
konania. 
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehotv. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Úradný záznam: 
Ing. Jozef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavebné 
objekty: 
SO 14 Komunikácie a spevnené plochy, SO 14.1 Komunikácie a spevnené 
plochy -Svetelná križovatka, komunikácie a spevnené plochy -posun prechodu 
pre 
chodcov, ktoré objekty sú súčast'ou stavby: "Obchodné centrum FORUM Prešov, bola 
vyvesená 
na úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Vybavuje: Mgr. Milan Madzik 
eMmail: milan.madzik@presov.sk č. telefónu: 051/3100 534 
3 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavebné 
objekty: 
SO 14 Komunikácie a spevnené plochy, SO 14.1 Komunikácie a spevnené 
plochy -Svetelná 
križovatka, komunikácie a spevnené plochy -posun prechodu pre 
chodcov, ktoré objekty sú súčast'ou stavby: "Obchodné centrum FORUM Prešov, bola 
zvesená z úradnej tabule Mesta 
Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Vybavuje: Mgr. Milan Madzik e-mail: milan.madzik@presov.sk č. telefónu: 051(3100 534 
~ 
• 
~ ~ 
l 
Hi 
5 . 
•-li .. IDDMDDII~ 
E {~x 
Sf 
~ ~ 
~ 
~oJ· ~-'"111 ti ... p. 1:.*0 ~ .. 
.. 
Hl 
!S 
' 
~ 
"' 
;; ;;::. 
!<"" 
• 
!111111! nur 
UB 
lPfHillprpu 
'i! 
! 
~ ! 
~~~ 
i ~ .. 
[ ~ 
~ 
~ l 
!p~ •t!Jfl hl •ftt 
l 
;!. .'1 
;unti(Bil~ 
~ 
~ 
l f ~ 'P' 
!:l 
~ ~ 
c 
i 
l ~ 
@ l l f ~ 
> 
i 
u: 
1
11 ri t· 
H IQ 
~ 
~ 
n 
~ 
~ 
d l liil d ~ :ol. 
.J 1 
n~ 
! 
g 
rr ~ 
§ 
e .~ 
i ! 
:;::0: 
> 7 il=:;; 
~ 
l l l i l 
~ • ľ 
! E= s: 
~ ~ ! i 
l 
l i l \ll. . q •• o ~ • ~~ 
~" 
ii 
;;: 
i" 
o 
$1 
§ 
" 
l 
. "' • 
.. 
~ " 
l 
DII 
o"' 
~ ~ 
l! ll 
~ 
r .. 
,.. 
~ 
~ i ~ l 
~~ 
!IJl'll 
!il ··tqjpfP~HH 
ll 
.~ 
!li~ 
~~ § 
H · d·• i" 
~~uu~u 
. 
i{ i~ 
tt ~ t 
1H 
~ !l~g· "" 
" 
H' 
i 
'.l .. 
o~~ 
' ~ ;,. p• 
~ ~ 
~ 
lj! ~ 
~l l 
~ 
! i~' • 
r 
;~~ l lh~ 
~ e ~ tl 
/\l 
H" 
S! 
~ 
~~ 
tl,i; 
1 i~ 
~~ 
1Im 
l=== u 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)