Mesto Košice - Mestská polícia Košice - Výzva na odstránenie vozidla: Citroen Xsara sivej farby, bez tabuliek s evidenčným číslom, predtým P0-897ET.

Výzva na odstránenie vozidla

27.07.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Váš list číslo/zo dňa 
Vec 
Mesto Košice -Mestská polícia Košice 
Tr. SNP č. 48/A 040 ll Košice 
Naše číslo 
MK/E/2018/00179 
MK/E/2018/039208 
• 
• 
Vážený pán 
Martin Páral 
Ann. gen. 
Svobodu 42 
080 O l Prešov 
Vybavuje/ 
• 
Juhászi/6419 486 
• 
• 
Košice 
20.07.2018 
Výzva na odstránenie vozidla 
Podľa ustanovenia§ 67 ods. lO zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 
predpisov 
(ďalej len zákon o odpadoch) Vás Mestská polícia v Košiciach ako orgán 
splnomocnený Mestom Košice konať v mene správcu cesty 
, 
vyzyva 
aby ste podľa § 67 ods. l písm. a) zákona o odpadoch zabezpečili na vlastné náklady 
odstránenie Vášho motorového vozidla továrenskej 
značky Citroen Xsara sivej farby, bez 
tabuliek s evidenčným číslom, predtým P0-897ET odstaveného na pozemku vo vlastníctve 
mesta Košice v areáli BPMK na ul. Južné nábrežie 
13 v Košiciach, v lehote do 60 dní od 
doručenia tejto výzvy, nakoľko Vaše motorové vozidlo, ktoré javy znaky starého vozidla, 
nemá platnú technickú a emisnú kontrolu, poškodzuje a ohrozuje životné prostredie a narušuje 
estetický vzhľad mesta. 
Poučenie: 
V prípade neodstránenia motorového vozidla do 60 dní, MsP zabezpečí na Vaše 
náklady jeho odtiahnutie na určené parkovisko a bezodkladne písomne upovedomí 
príslušný 
orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o odstránení Vášho vozidla a 
Vami porušenej povinnosti zabezpečiť, resp. odstránit' vozidlo z verejného 
priestranstva. Nesplnenie povinnosti uvedenej v§ 67 ods. l písm. a) zákona o odpadoch 
je priestupkom podl'a § 115 ods. l písm. k) zákona o odpadoch, za ktorý je možné uložiť 
pokutu do l SOO eur. Ak si v lehote do jedného mesiaca od upovedomenia o umiestnení 
vozidla 
na určenom parkovisku neprevezmete svoje vozidlo, podl'a ustanovenia § 67 
ods. 
5 zákona o odpadoch začne príslušný orgán štátnej správy odpadového 
hospodárstva konanie o 
nadobudnutí vozidla do vlastníctva štátu. Podl'a § 67 ods. 6 zákona o odpadoch ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v rámci 
konania rozhodne o tom, že vlastníctvo k vozidlu nenadobúda štát, v rozhodnutí zároveň 
určí, že vozidlo je starým vozidlom. 
Telefón 
055/6419 482 E-mail 
msp@kosice.sk Internet 
www.kosice.sk 
IČO 
0069!135 
Zároveň Vás upozornuJeme na ďalšie možné následky neuposlúchnutia tejto 
výzvy 
na odstránenie opusteného vozidla v určenej lehote, Vám bude zároveň vyrubená 
daň za užívanie verejného priestranstva, podľa § 5 ods. 2 písm. g) VZN mesta Košice 
č. 70/2009 o dani za užívanie verejného priestranstva. Sadzba dane je za každý aj začatý 
m
2 
a každý aj začatý deň 0,12 eura. 
Taktiež 
voči Vám môže byt' za neoprávnené zabratie verejného priestranstva 
začaté konanie vo veci priestupku proti verejného poriadku podl'a § 47 ods. l písm. g) 
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý je možné 
uložit' pokutu do 
300 eur. 
Vozidlo si môžete prevziať späť, prípadne ho môžete odovzdať autorizovanej 
spoločnosti na spracovanie. Ak vozidlo chcete odovzdať na spracovanie, kontaktujte spol. 
Fe-MARKT, spol. s 
r. o., ktorá má udelenú autorizáciu na spracovanie vozidiel (ekologické 
zošrotovanie). 
V prípade, že vozidlo odovzdáte tejto spoločnosti, bude Vám o tom vystavený 
doklad, s ktorým môžete vozidlo 
odhlásiť na dopravnom inšpektoráte. 
FE-Markt, s.r.o. 
Michalovská 2/ A, 040 ll Košice 
Tel.č.: +421 55 304 81 99 
Mobil: +421 915 
620 142 
Fax.: 
+421 55 303 33 09 
Email: fe-markt@stonline.sk 
s pozáravom 
2-
iállSTS"EJ !'OL! CIA KOŠICE 
~ Tr. SNP 48/ A 
040 ll KOŠICE 
-4-
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)