Miesto, dátum a čas otvorenia dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnost' č.4, dátum konania dražby: 06.09.2018, čas otvorenia dražby: 12:00.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

31.07.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ______ O.ZNÁMENIE O DOBROVOĽ_N_E_J..:.-J._'-I)_,R_AJ,. -_Ž_B_E ____ _ 
č. 002/2017-1 
Nižšie uvedený dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona 
č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoDD") zverejňuje na základe návrhu záložného veriteľa, 
---------·-----'-v-=z~-=n=1"'-Y=-sl:.:e~u=s::..:t=a::.:n..::.o~v-=-en=ia § 17 ZoDD nasledovné Oznámenie o dražbe: 
i DRAŽOBNÍK 
l
l 
·----------(ďalej len "Dražobník" v príslušných gramatických pádoch) 
I~O~bc~h~o~~é•~ne~n~o: _______________________________________________ _ , _____ __j 
1--A=-u_c_:t_io..::.n___:_e.::..e_r_s_._r_._o_. _______________________________________________________ ~ 
-~ sídl?. ul_ica, č ~~i~c, obec, P.riP ,š~~t: ·~----------------~~= __ __J .. ľS.L.. ~--~-----~· ~._~f~
4 
-~·--
1 Špitálska 61, Bratislava 811 08 l l=~;:~o:~:;:;P:o:~:::é~či:sl:o·================================---~~~~~~~~;~H~
1
~~~~
8
~
2
o~
6
r_č_: _____ -~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
j--=úd~~~·e~o=ti~pi~se~,~·o~oc~ho~d=no~m~·cPr~ip~ad=ne~i~no=m~r~eg~is~tri~: _________________________________________________________ ~j 
l obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sro, vložka č. 68079/B J 
banko\·é spo· 
enie: i 
názov a sídlo banky: SW!Ff r BIC kód banky: 
I-~O~T~P~B~a~n~k=a~S~lo~v~e~n~sk~o~·~a.=s~--~B~ra=t=is=la:.:v=a----------------------~~~O~T~P~V~S2K~B~X~----------------------------~--------~~ 
~IB=A~N~:--------------------------------------------~~~m=e~na~:----------~-~
=isl~o~ú
~tu~:-----------------------------"1 
SK68 5200 0000 0000 1223 6061 EUR 1223606115200 
l 
~t~itu~lv~.m~e~n~á.gpl~'e~n~·is~ka~·a~fi~un~kc~ie~o~só~b~o~pr~ám~e~nĽ~~h~na~z~~~tu~po~v~an~ie~: __________________________________________________________________ / 
-
~M~g~r~·~M~a=ri~an~S=tre~l~ec=k~ý~,M~B~A=,~k-on_a_te_r ________________________________________________________________________
 ~ll 
Ing. Branislav Mrva, prokurista _ 
NAVRHOVATEĽ DRÁŽBY 
(ďalej len ,.Navrhovater' v príslušnýC;h gramatických pádoch) 
OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava 
!BAN: 
SK68 5200 0000 0000 0927 8279 
thuty. rúcná. priezviská a funkcie osôbflp4vnenýcb na :zastupovanie: 
Ing. Jana Bratová, riaditel'ka odboru Work Out a Monitoring 
In . Alexander Kmeť, Vedúci oddelenia C01 orate Work Out 
l. Miesto, dátum a čas otvorenia dražb'l 
Miesto konania dražby 
Adresa 
Miestnosť číslo 
UL 
Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. 
poschodie, zasadačka OTP Faktoring miestnost' č.4 
Slovensko s.r.o. 
813 54 
OTPVSKBX 
mena: čislo it
tu. 
EUR 9278279/5200 
Dátum konania dražby Cas otvorenia dražby 
06.09.2018 12:00 
Opakovanie dražby 
Prvá dražba 
Auctioneer .s.r. 
2. Predmet dražby 
~~--Predmetom dražby p~~l'a tohto návrhu sú nasledujúce nehnutel'_n_o_s_t_i: _____________ ___; 
i 
ST A VBY l POZEMKY 
l 
l 
Okres Obec Katastrálne Číslo listu Súpisné Parcelné či sl o/ Parcely registra Výmera\. m=' 
l 
Druh pozemku 
Územie 
vlastníct\'a číslo na parcele číslo stavby 
------' 
l 
Prešov Prešov ! Nižná 2683 2767/3 
"c· 
!290 Zastavané 
l Šebastová plochy a 
l _____ j ___j __ __j nádvoria 
! 
l 
Prešov PrešoY Nižná 2767/6 
"C" 
4765 Zastavané 
i 
Šebastová plochy a 
l ! 
i ___ _____] 
26:J 
_ nádvorí_a -~ 
l Prešov l 
Prešov Nižná 2683 
l 
2767/7 .,C" 2532 Zastavané 
i 
Šebastová plochy a 
l 
l 
nádvoria 
____) 
-' 
r--------------------------------------------------------------------------
1
1 2.2. Spoluvlastníci Predmetu dražby podl'a predchádzajúceho bodu majú na ňom spoluvlastnícke podiely J 
v nasledujúcich veľkostiach vyjadrených zlomkom, pričom ak súčet tu uvedených spoluvlastníckych podielov l 
l
l nedosahuje l/1, platí, že Predmetom dražby sú len spoluvlastnícke podiely v tejto tabuľke uvedené: j 
Označenie vlastníka Veľk~sť spoluvlastníCkeho podielu 
1--JozefHreha l/2 
2.3. Opis predmetu dražby: 
Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Prešov. Parcely vedené na liste vlastníctva ako zastavané plochy a 
nádvoria s umiestnením v zastavanom území obce, na okraji mesta pri hlavnej komunikácii smemjúcej na 
Vranov
Fintice, nachádzajú sa v časti Nižná Šebastová, v zástavbe rodinných domov, v blízkosti kúpeľného zariadenia a parku, 
Pozemky sú 
prístupné po verejnej komunikácii z ulice Fintická. 
Dostupnosť obchodnej siete a služieb, úradov a centra je 
je do 15 minút, vzdialenosť cca 7 km. Pozemky mierne svahovitého charakteru majú možnosť napojenia na všetky 
inžinierske siete. Konfliktné skupiny 
obyvateľstva neboli zistené 
Analýza využitia 
nehnuteľností: 
Pozemok vedený na LV ako zastavané ploch_y. Z hľadiska funkčného využitia, plochy občianskeho vybavenia. 
2.4 Opis stavu predmetu dražby: 
Podľa dostupných poznatkov nevyplývajú pre užívanie pozemkov iné riziká, ako ťarchy uvedené na liste vlastníctva, iné nie sú známe. 
2.5. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: 
Podľa L V č. 2683: 
Časť C: Ťarchy 
Vecné bremeno:právo prechodu a prejazdu po pozemku parc.č.2767/7 v prospech vlastníka pozemkov 
parc.č.2763, 2764,2765, podľa Rozhodnutia č.j.OPÚ 2006/69-42/Fe zo dňa 18.4.2006 na podiel pod B1 
V-2987/08-Zmluva o zriadení záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5, 81354 Bratislava, IČO: 
31318916 na pozemky parc.č. 2767/3, 2767/6, 2767/7 na podiel pod B1 v 1/2 
V-1501/10-Zmluva o zriadení 
záložného práva pre 
OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 
31318916 na pozemky reg. C KN parc.č. 2767/6,2767/7,2767/3 na podiel pod B1 v 1/2 
Z-3289/14-Exekučný príkaz Ex 493/2013 zo dňa 29.05.2014 podľa zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. na zriadenie 
exekučného záložného práva na nehnut na LV 2683 pod B1 (Jozef Hreha) v podiele 1/2, EÚ Prešov, JUDr. 
Richard Gibarti, s.e., Konštantínova 
6, 080 01 Prešov 
Z-93/15-Exekučný príkaz Ex 838/2014 zo dňa 08.01.2015 podľa zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. na vykonanie 
exekúcie zriadením 
exekučného záložného práva na nehnut na LV 2683 pod B1 (Jozef Hreha) v podiele 1/2, EÚ 
Bardejov, 
MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ, s.e., Radničné námestie 15, 085 01 Bardejov-pol.vz.7/2015 
Z-7602/14-Rozhodnutie Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov č.k.700/2014 o zabezpečení daňového 
nedoplatku zriadením záložného práva na pozemok reg. C KN parc.č. 2766 pod B1 (Hreha Jozef) v podiele 1/2-
pol.vz. 55/2015 
Osoby 
majúce predkupné právo podľa L V 2683: 
ČASŤ 8: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 
lvanecký Jozef r. lvanecký, Ing., PhD. a Mária lvanecká r. Koledová, Dátum narodenia : 18.06.1970 Dátum narodenia : 
l 
J 
Auctloneer 
l 15.08.1978, Spoluvlastnícky podiel: 1/2 
2.6. Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby: 
3. 
V zmysle § 151 ma, ods. 3, Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného práva záložným verite rom, ktorého záložné právo je v poradí 
rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé. sa záloh prevádza nezafažený záložnými právami ostatných záložných 
verite rov. 
V zmysle § 30 ZoDD, práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho 
práva dražbou. 
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiter uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu 
dražby v ustanovenej 
lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu. 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a 
môžu ich 
uplatniť na dražbe ako dražitelia. 
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby 
J 
Číslo znaleckého posudku Meno a priezvisko znalca Dátum vyhotovenia Všeobecná cena odhadu 
72/2018 Ing. František Orság 09.04.2018 225 000 € 
Najnižšie podanie a minimálne prihodenie-------·---------·--·· ·-------··-~-
Najnižšie podanie l Minimálne p1ihodenie l 
225 000 € j 5.000,00 EUR 
_S_. _____ D_r_a_ž_ob_n __ á_z_á_b_ez~p~e_k_a ___________________________________________________ ____j 
5.1. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky ) 
5.2. 
Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámení o dražbe dražobnú l' 
zábezpeku v peniazoch alebo vo fonne bankovej záruky. 
Dražobnú zábezpeku nie 
je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. 
Výška dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobneJ zábezpeky 
20.000,00 EUR do otvorenia dražby u Dražobníka 
Zloženie dražobnej zábezpeky Dražobníkovi: 
Adresa pre platbu v hotovosti: Účet pre prevod alebo vklad: l Variabilný symbol pri prevode 
1 
___________________________ _. ___ --~al~e~bo~v~kl~a~de~na~ú~če~t~:----~-----------------------------------------------~ 
-
___ s_K_6_8_5_2_o_o_o_o_oo __ oo_o_o __ l2_2_3_6_o_6_l __ ~ll __________ o_o_2_2_o_l_7_1 ________ ~-~Š~p=it~á1Lsk~·a __ 6_1._8_l_l_o_8 __ B_ra_t_is_la_v_a_a_le_b_o_v_d_e_ň_d_r_~_·b_y_m __ ie_s_to_k_·o_n_a_n_ia~ 
BIC/SWIFT: OTPVSKBX . dražby. 
5.3. Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 
Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový 
účet dražobníka v hotovosti, ri' mo · okladničn · doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zá isnica o notárske· úschove. 
5.4. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky 
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preuk~ujúcu vydanie bankovej 
záruky bez 
zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražíte!' 
neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražitel'om vrátane jej príslušenstva sa použije na 
úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak 
sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražíte l' om, 
ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. 
Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca 
časť vráti vydražitel'ovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražíte!', ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka 
uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v 
dôsledku zmarenia redchádzajúcej dražb vydražitel'om. 
6. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením 
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením nltineskôr do IS dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet 
Dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražitel'ovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná 
zábezpeka vydražitel'om zložená vo forme bankovej záruky. 
Účet pre prevod alebo vklad: 
SK68 
5200 0000 0000 1223 6061 
B!C/SWIFT: OTPVSKBX 
1
1 
Variabilný symbol pri prevode 
------~al~e~bo~v~kl~a~de~n~a~ú~če~t~:----~ 
00220171 
Adresa pre platbu v hotovosti: 
Špitálska 61, 
811 08 Bratislava. 
Auci'ioneer 1/ 
l 7. Obhliadka predm_et_u_d_ra_ž_b-"-v _______ _ 
,--
l 7.1. 
l. tennín 2. tennín _j 
---------------------
Dátum Čas Dátum Čas 
-------------------~· 
22.08.2018 __j 
____ 12:00 ____ __, 
31.08.2018 -----'-----~12:00 
Organizačné opatrenia 
Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. V zmysle~ 12 ods. 2 a~ 13 Zo DD je vlastník Predmetu 
dražby, držiter alebo nájomca J:lOVinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených tennínoch. 
Kontaktná osoba: ___ ..::Č:.:a:::.s..::dc:.o:::.hv.:.:'d:.:r.:.:'':::.iti:.::ac..:o:..:b.:.:hc:.:li.::ad=l,.:;.,-)c:.': _____ j Telefonický kontakt pre dohodnutie obhliadky: ! 
____ M-"g'-r._M_m_i_an_S_tr_el_c_ck~·y"'· ,_M_B_A ___ ~ ___ ..::P..::.o:.::nc::d:::.el:.:o:::.k_-..::P..::ia::.:t:.::o:::.k,,_8::.:::::.0:::.0_-....c1:...:6:..:.:0.:.:0:._ __ _, ____ _ +421948481 5_..:_15::.._ __ 
8. Nadobudnutie vlastníckeho práva 
Ak vydražiter uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu 
dražby ku 
dňu udelenia príklepu. Ak bol vydražený podnik, prechádzajú na vydražiteľa zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dľíu 
udelenia príklepu všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať 
obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právanú z piiemyselného a iného 
duševného vlastníctva, ktoré 
sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného 
duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o 
časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a 
záväzky, ktoré sa 
t}•kajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov. 
__ 9_. ____ P_o_d_m_i_e_n_k~y_o_d_o_v_z_d_a_n_ia-Lp_re_d_m __ e_tu __ d_r_až_b~y~vy~d __ ra_ž_i_te_l'_o_v_i ______________________ ____j 
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevylmutné 
na nakladanie s predmetom dražby alebo 
osvedčujú iné práva vydražitcľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražíte!' prevzatie 
písomne potvrdí. Ak ide o 
nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia 
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražíte ľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše 
dražobník zápisnicu. 
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, 
kl'úče od dverí, vrát, ovládače od díal'kovo ovládaných brán a dokumenty ako 
sú 
kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch 
médií. 
10. Označenie notára, ktorý osvedčí priebeh dražby 
Titul, meno a priezvisko Sídlo 
JUDr. Katarína Valová, 
PhD. Pribinova l O, 811 09 Bratislava 
11. Poučenie 
§ 21 ods. 2 Zo DD 
V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá 
na svojich právach, požiadať súd, aby 
určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem 
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného 
činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má 
pr~dchádzajúci vlastník predmetu dražby v čast: príklepu hlás~::ný trvalý pobyt podl'a osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade jt: možné 
domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto 
rozsudok 
týka(§ 23). 
§ 21 ods. 3 ZoDD 
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnutel'ností začatie súdneho konania. 
§ 21 ods. 4 ZoDD 
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražíte!', predchádzajúci vlastník a 
dotknutá osoba podl'a odseku 2. 
§ 21 ods. 5 ZoDD 
Ak vydražíte!' zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 
§ 21 ods. 6 ZoDD 
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej 
dražby tým istým dražobníkom 
na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné 
ako vlastnícke právo, 
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na 
dražbe ako dražitelia. 
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spÍňa podmienk-y ustanovené Zo DD a dostavila sa s cie rom urobiť podanie. 
i 
_J 
l 
l 
! 
V Bratislave, dú a~ _r;;:,':t .2018 
---------' 
Ing Jana Bratr 
riaditeľka odboru Work Out a Monitoring 
OTP Banka Slovensko, a.s. 
Navrhovate!' 
V Bratislave, dúa~J .1 .2018 
V Bratislave, dúa zt-~4_.20 18 
/ 
//tt;-----
/J'V 
Ingt"l-(lexander Kmet' 
Vedúci oddelenia Corporate Work 
Out 
OTP Banka Slovensko, a.s. 
Navrhovate!' 
j Mgr. Marian Strelecký, MBA Ing. Branislav Mrva 
l konateľ prokurista 
I
! _____________ A_u_c_ti-·o_n_e_er_s_._r_._o. _________ ~--------------A-u_c_ti_o_n_ee_r_s_._r_.o_. _____________ ~ 
Dražobník _ Dražobník 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)