Miesto, dátum a čas otvorenia dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnost' č.4, dátum konania dražby: 06.09.2018, čas otvorenia dražby: 13:00.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

31.07.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Auctioneer 
_____ O_Z_N_A_,M __ E_N_IE~O_D_O_B_R_O_V_O __ ĽN __ EJ __ D~~~~~~~~·~~~~i\:~~~~~~ 
. . 
i-
č. 002/2017-2 
Nižšie uvedený dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona 
č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/l992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoDD") zverejňuje na základe návrhu záložného veriteľa, 
v zmysle ustanovenia § 17 ZoDD nasledovné Oznámenie o dražbe: 
DRAŽOBNÍK 
(ďalej len "Dražobník" v príslušn)'ch gramatických pádoch) Obchodné meno: 
Auctioneer s.r.o. 
sídlo: ulica, č ulice, obec, príp. štät. 
Špitálska 61, Bratislava 
IČ'O. resp. rodné číslo. IČ DPH. res . DIČ: 
45881014 2023121826 
údaje o zápise v obchodnom. prípadne inom registri: 
obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 68079/B 
bankové s o ·enie: 
názov a sídlo banky: 
OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava 
!BAN: 
SK68 5200 0000 0000 1223 6061 
tituly. mená. priezviská a funkcie osôb oprávnených na zastupovanie: 
Mgr. Marian Strelecký, MBA, konateľ 
Ing. Branislav Mrva, prokurista SWIFT i BlC kód banky: 
OTPVSKBX 
mena: 
EUR 
NAVRHOVATEĽ DRAŽBY 
PSČ 
811 08 
čislo účtu: 
1223606115200 
(ďalej len "Navrhovateľ'' v príslušných gramatických pádoch) 
Obchodnémen=o: _______________ . ____________ 
..:.....,. ___________________ ...._l 
OTP Banka Slovensko, a.s. 
OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava 
~~B~;~\N~··-------------------------------------~· ~~~-'----~--'--~~~~..:.......-------~-----------~--~ 
!-.~s~K
1
~68~52~.o~o~oo~?~ok~_o~~~~o~ •. _o~.9~2~:~82~7~:-.-rt,-.-.--.-.--.-.--.----------~'--E~u_R ________ ~ __ 92_7_&_27_9_15_2_oo 
_________ .------------~ 
i= "=h=tu~y~.n='M= "=·~~=·~='=~=a=n~ "u==·~·=re=u=~=v=op=rn=~==~=~==na=~==u~~='=~= "=:====================================================~··=··=·'======~====~ 
f Ing. Jana Bratová, riaditeľka odbotu Work Out a Monitoring 
l==='n~·=A=l=ex=a=n=d=er=K=m==e=ť,=V=ed==ú=c=io=d=d=e=le=n=ia=C=o=J~o=ra=te==W=o=rk==O=u=t============================================================J 
l. Miesto, dátum a čas otvorenia dražbv 
Miesto konania dražby Dátum konania dražby Cas otvorenia dražby Opakovanie dražby 
Adresa 
Miestnosť číslo 
Ul. Spitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. 
poschodie, 
zasadačka OTP Faktoring miestnosť č.4 06.09.2018 13:00 Prvá dražba 
Slovensko s.r.o. 
. 'l 
\..:--
-----------------
Auctioneer ss?·. 
2. Predmet dražby 
2.1. Predmetom dražby podľa tohto návrhu ~ú nasledujúce nehnuteľnosti: 
STAVBY l POZEMKY 
Okres Obec 
, ______ l---------' 
Katastrálne Číslo listu Súpisné 
číslo 
Parcelné číslo ' 
na parcele číslo 
1 Parcely registra j V)'mera ,. m.: Druh pozemku· l 
-------~--~s=ta'='~~--J 
Územie ~,·Jastníctva 
Prešov ! Prešov Nižná !346 
Šebastová 
Nižná 
l 
1346 
Šebastová 
'•• ~•oJ J 
1 
Prešov Prešov 
l J 
l , 
, _______ _j ·------
! _____ j 
2790 l 
l 
c-· 
' l 
____ ___,. --------' ------' 
2791 C" 
l __ j 
94 Zastavané 
plochy a 
nádvoria_____; 
2644 Trvalé 
trávne 
p_ora_~ty __ _j 
2.2. Spoluvlastníci Predmetu dražby podl'a predchádzajúceho bodu majú na ňom spoluvlastnícke podiely 
v nasledujúcich vel'k.ostiach vyjadrených zlomkom, 
pričom ak súčet tu uvedených spoluvlastníckych podielov 
nedosahuje l/1, platí, že 
Predmetom dražby sú len spoluvlastnícke podiely v tejto 
tabul'ke uvedené: 
Označenie vlastníka Veľkost' spoluvlastníckeho podielu 
JozefHreha 
ll! 
2.3. Opis predmetu dražby: 
Analýza polohy nehnutel'ností: 
Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Prešov. 
Parcely vedené na liste vlastníctva ako zastavané 
plochy a nádvoria s umiestnením v zastavanom území obce, na okraji mesta pri hlavnej komunikácii 
smerujúcej na 
Vranov-Fintice, nachádzajú sa v časti Nižná Šebastová, v zástavbe rodinných domov, v 
blízkosti 
kúpeľného zariadenia a parku, Pozemky sú prístupné po verejnej komunikácii z ulice Fintická. 
Dostupnosť obchodnej siete a služieb, úradov a centra je je do 15 minút, vzdialenosť cca 7 km. Pozemky 
krajinnej zelene parcela pod štátnou komunikáciou. Konfliktné skupiny obyvatel'stva neboli zistené 
Analýza využitia 
nehnuteľností: 
Pozemok vedený parc. KN č. 2790 na LV ako zastavané plochy, parcela pod štátnou komunikáciou, parc. KN 
č. 2791 trvalé trávne porasty, má funkčné využitie ako plocha krajinnej zelene. 
2.4 
Opis stavu predmetu dražby: 
Podľa dostupných poznatkov nevyplývajú pre užívanie pozemkov iné riziká, ako ťarchy vedené na liste vlastníctva, iné nie sú známe. 
2.5. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: 
Podl'a LV č 1346: 
Čast' C: Ťarchy 
Vecné bremeno:právo prechodu a prejazdu po pozemku parc.č.2767/2 v prospech vlastníka pozemkov 
parc.č.2763, 2764,2765, podľa Rozhodnutia č.j.OPÚ 2006/69-42/Fe zo dňa 18.4.2006 
V-2987/08-Zm1uva o zriadení záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5, 81354 Bratislava, IČO: 
31318916 na pozemky parc.č. 2751, 276711, 2767/2, 2767/4, 2767/5, 3510/4,2790,2791,2767/11 
V -1501/1 
O-Zmluva o zriadení záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 
31318916 na pozemky reg. C KN parc.č.2751, 276711, 2767/2, 2767/4,2767/5,2790,2791,3510/4,2767/11 
V -4477111-Zmluva o zriadení záložného práva v prospech Ľubomír Hreha r. Hreha (12.09.1968), 080 06 
Podhradík 52 na pozemky reg. C KN parc.č. 2751, 2767/1, 2767/2, 276714, 2767/5, 2790, 2791, 3510/4, 2767/11 
Z-6734/13-Rozhodnutie Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, č. k. 360/2013 zo dňa 30.9.2013 o zabezpečení 
nedoplatku zriadením záložného práva na nehnut. na L V 1346 -pozemok reg. C KN parc. č. 2767111 
Z-3289/14-Exekučný príkaz Ex 493/2013 zo dňa 29.05.2014 podľa zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. na zriadenie 
exekučného záložného práva na ne hnut. na L V 1346 (Jozef Hreha), EÚ Prešov, JUDr. Richard Gibarti, s.e., 
Konštantínova 
6, 080 O l Prešov 
Z-79115-Exekučný príkaz Ex 4730/2013 zo dňa 07.01.2015 podl'a zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. na vykonanie 
exekúcie 
zriadením 
exekučného záložného práva na všetky nehnut. na LV 1346 (Jozef Hreha) v podiele I/l, EÚ 
Banská Bystrica, Mgr. JozefDeák, s.e., Horná 23,974 Ol Banská Bystrica-pol.vz. 6/2015 
Z-93/15-Exekučný príkaz Ex 838/2014 zo dňa 08.01.2015 podl'a zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. na vykonanie 
exekúcie zriadením 
exekučného záložného práva na nehnut. na LV 1346 pod BI (JozefHreha) v podiele 1/1, EÚ 
Bardejov, MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ, s.e., Radničné námestie 15,085 Ol Bardejov-pol.vz.7/2015 
l 2.6. Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby: 
Auctioneer 
V zmysle§ 15lma. ods. 3. Občianskeho zákonníka. pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí 
rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, 
sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných 
veriteľov. 
V zmysle § 30 ZoDD. práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho 
práva dražbou. 
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu 
dražby v ustanovenej 
lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu. 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a 
móžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia. 
3. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby 
Číslo znaleckého posudku Meno a priezvisko znalca Dátum vyhotovenia Všeobecná cena odhadu 
73/2018 Ing. František o,-'r"'sa
3· 
g,__ _ ____, ____ _::0.::..9:..::.0..:4:..::.2:..:0.::..lc:-8 _____ _, 47 400 € 
4. Najnižšie podanie a minimálne prihodenie 
l 5. 
l 5.1. 
Najnižšie podanie Minimálne prihodenie 
47 
400 € 1.000,00 EUR 
Dražobná zábezpeka 
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 
Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámení o dražbe dražobnú 
zábezpeku v peniazoch alebo 
vo fonne bankovej záruky. 
Dražobnú zábezpeku nie 
je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. 
Výška dražobnej zábezpeky 
l _______ L:::e::.:hc:.:o:..:ta=-:.:n=a=zc:.:lo:..::ž=e:.:.m:.:· ec..:d:.:r=az=o o::..:b:.:n::eJ"_· ::za=· b:.:e:.::zr:.pe:::k,:,Yc__ _____ ...J 
-----------~5:..:.0~0~0~,0~0~E~U~R~----------~I ________ d~o~o~w~o~re~nc:.:i~a~d~ra~ž.::..by~u~D~r~azc:.:oo~b~nc:.:ík~·a'-------~ 
5.2. Zloženie dražobn~j zábezpeky Dražobníkovi: 
Účet pre prevod alebo vklad: 
SK68 5200 0000 0000 1223 6061 
BlC/SWIFT: OTPVSKBX 
Va1iabilný symbol pri prevode 
alebo vklade na 
účet: 
00220172 
5.3. Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 
Adresa pre platbu v hotovosti: 
Špitálska 61, 
811 08 Bratislava alebo v deň dražby miesto konania 
dražb . 
Výpis z bankového 
účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový 
účet dražobníka v hotovosti, rf mový okladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove. 
5.4. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky 
l 
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej 
záruky bez 
zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ 
neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražitel'om vrátane jej príslušenstva sa použije na 
úhradu nákladov zmarenej dražby. 
Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, 
ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca 
časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka 
uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v 
dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby 
vydražiteľom. 
6. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením l 
Vydražíte!' je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet l 
Dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná 
zábezpeka 
vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky. 
Účet pre prevod alebo vklad: 
SK68 5200 0000 0000 1223 6061 
BIC/SWIFT: OTPVSKBX 
l
l Variabilný symbol pri prevode l 
------~a~le~b~o~v~k~-l=ad~e~n~a~úc~oe~t: ------------------------------------------------~ 
Adresa pre platbu v hotovosti: 
00220172 j __ š_p-ita-·t-sk-·a_6_1_,_81_1_o_s_s_r_m_is_la_v_a_. ______________________ ~l 
7. Obhliadka predmetu dražby 
l. tennín 2. tennín 
Dátum 
Čas Dátum Čas 
22.08.2018 12:00 --------~3~!.0~8~.2~0~18~ _____ _j ________ ~l~2~:0~0--------~ 
Auctioneer 
7.1. Organizačné o~t_re_n_i_a ________________________________ _ 
Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. V zmysle§ 12 ods. 2 a§ 13 ZoDD je vlastník Predmetu 
dražby, držiter alebo nájomca povinný umožnif_!!_adnu obh1iadku_predmetu dražby v stanovených tenninoch. 
Kontaktná osoba: 
Čas dohodnutia obhliadky: Telefonický kontakt pre dohodnutie obhliadky: 
Mgr. 
Mmian Strelecký. MBA Pondelok-Piatok. 8:00-16:00 +421 948 481 515 
j 8. Nadobudnutie vlastníckeho práva 
~------
! 
Ak vydražíte!' uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote. prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu 
dražby ku 
dňu udelenia príklepu. Ak bol vydražen}· podnik. prechádzajú na vydražíte ra zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dňu 
udelenia príklepu všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov. oprávnenie používať 
obchodné meno spojené s podnikom. ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného 
duševného vlastníctva. ktoré sa týkajú 
podnikateľskej činnosti vydraženého podniku. ak to neodpomje povahe práv z priemyselného a iného 
duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. 
Ak ide o časť podniku, prechádz.ajú na vydražiteľa všetky práva a 
záväzky, ktoré sa týkajú tejto 
častí. vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov. 
9. Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražitel'ovi 
Dražobník odovzdá vydražíterovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné 
na nakladanie 
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražíte ra k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražíte!' prevzatie 
písomne potvrdí. Ak ide o 
nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia 
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočn),ch prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše 
dražobník zápisnicu. 
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kl'úče od dverí, vrát, ovládače od dial'kovo ovládaných brán a dokumenty ako 
sú 
kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch 
médií. 
110. Označenie notára, ktorý osvedčí priebeh dražby 
1-------------T~i~tu=l~,I=n~en=o~a~p~n~·e=zv~i~sk=o~----------------------~-------------~S~í=d=lo~-----------------------------------" 
l JUDr. Katarína Valová, PhD. _j Pribinova IO, 811 09 Bratislava 
ll. Poučenie 
§ 21 ods. 2 ZoDD 
V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby 
určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem 
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného 
činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má 
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v 
čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné 
domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa tal:ýto 
rozsudok týka(§ 23). 
§ 21 ods. 3 ZoDD 
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podl'a odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuternosti začatie súdneho konania. 
§ 21 ods. 4 ZoDD 
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podl'a odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražíte!', predchádzajúci vlastník a 
dotknutá osoba 
podľa odseku 2. 
§ 21 ods. 5 ZoDD 
Ak vydražíte!' zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklcpu zanikajú ku dňu priklepu. 
§ 21 ods. 6 ZoDD 
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej 
dražby tým istým dražobníkom 
na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné 
ako vlastnícke právo, 
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na 
dražbe ako dražitelia. 
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spÍňa podmienky ustanovené Zo DD a dostavila sa s ciel'om urobifpodanie. 
V Bratislave, dňaas . ~ .2018 V Bratislave, dňa 'Z.:>-.J:.2018 
Ing. Jana Bratová I 
Alýd K •· 
ng. rv:"aLer Kmet' 
riaditeľka odboru Work Out a Monitoring 
OTP Banka Slovensko, a.s. 
V edú ci oddelénia Corporate Work Out 
/ 
OTP Banka Slovensko, a.s. 
Navrhovateľ Navrhovateľ 
V Bratislave, dňa 'lt:;' s::>). .2018 
~-------' 
V Bratislave, dňa 'U' .cJ:i .2018 
Mgr. Marian Strelecký, M A 
konateľ 
Auctioneer s. r. o. 
Dražobník 
~ 
<...........---
/ Ing. Branislav Mrva 
l prokurista 
..I ________ A __ u_ct-io_n_e_e_r_s_._r._o_. _______ ~ 
~ Dražobník 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)