Miesto, dátum a čas otvorenia dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnost' č.4, dátum konania dražby: 06.09.2018, čas otvorenia dražby: 14:00.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

31.07.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Auctioneer .:::.r.~~ 
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRJ,\}~~~·: 
č. 002/2017-3 
Nižšie uvedený dražobník oprávnený k výkonu dobrovol'ných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona 
č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoDD") zverejňuje na základe návrhu záložného veriteľa, 
v zmysle ustanovenia § 17 ZoDD nasledovné Oznámenie o dražbe: 
DRAŽOBNÍK 
(ďalej len "Dražobník" v príslušných gramatických pádoch) 
Obchodné meno: 
Auctioneer s. r. o. 
45 881 014 
údaje o zápise v obchodnom, prípadne inom registri: 
obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sro, vložka č. 68079/B 
bankové s ojenie: 
názov a sídlo banky: SW!Ff .-BIC kód banky: 
OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava OTPVSKBX 
~IB~A~N~·--------------------------------------------~~m~e~na~:----------~~~či~sl~o~uč~tu~:-----------------------------
SK68 5200 0000 0000 1223 6061 
tituly. mená. 
ptiezviská a funkcie osôb oprávnených na zastupovanie: 
Mgr. Marian Strelecký, MBA, konater 
Ing. Branislav Mrva, prokurista 
EUR 12236061/5200 
,. {d'alej len "N~!~~?.~ ~~~~Ý~~!~ých pádoch) 
, __ OOC __ oo_M_c_'m-e-no-:----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~L-----~------~----
1_==!~1:ensko, a.s. 
PSČ 
813 54 
l Štúrova 5, Bratislava . 
r<:o, resp rodnečislo.:..• -----------~----------'___;.:::..:::.~.=;;..:;:.c.:;...._-'-------------~-----------' 
1
-~~~j~! :ä:~v otx:hodoo.rí. prípadne inom registri: . . . . ' SK20Z04ll 
074 
obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka číslo 335/B l 
bankové snolenie: i 
.:...="áioc:.''.::.. at s=ídlor:.= ban~kv•-..c....-~---------------~··.......~1 . SWlfT' BICkódbaíiky; ·_. l 
~O~T~P_B~ank~a~S~l~ov_e~n~s~ko~·~a~.s~.,~B~ra~ti~sl~av~a~-----------------~~~O~T~P~V~S~K~B~X~--------------------------------------~1 
!BAN: ---------.....lj .. mena: Í .. cisfoúčttr ! 
~-.~!~~~:~~~~~
2
~
0
P~~~-~~~
0
~ís~~á~~
0
~:~~~~~-:~:~~-:~~~:~~~--.~--h-na-~--~~--,M-.-~e-,-.------------~~~E~U~R~--------~~~9~2~78~2~7~9~/5~2~0~0 ________________________ ~1 
Ing. Jana Bratová, riaditel'ka odboru Work Out a Monitoring 
'==='n=g~·=A=I=ex=a=n=d=er=K=r=m=e=ť,=V=ed==ú=c=iod==d=e=len==ia=C==oi~p=o=ra=te==W=o=ffi==O=u=t==========================================================~ l. Miesto, dátum a čas otvorenia dražb' 
Miesto konania dražby Dátum konania dražby Čas otvorenia dražby Opakovanie dražby 
Adresa 
Miestnosť číslo 
Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. 
poschodie, 
zasadačka OTP Faktoring miestnosť č.4 06.09.2018 14:00 Prvá dražba 
Slovensko s.r.o. 
Auctioneer .ť;·:, 
__ 2.~ __ P __ re_d_m __ et_d_r_a_ž_b~y--------------------------·-----------------------------~ 
; 2.1. Predmetom dražby podľa tohto návrhu sú nasledujúce nehnuteľnosti: 
STAVBY l POZEMKY 
Okres Obec Katastrálne Číslo listu Súpisné Parcelné číslo l Parcely registra V}'mera v rn
2 
Druh pozemku 
__j 
Uzemie vlastnícr\·a čí s io na parceie číslo sta\ by 
Prešov Prešov Nižná 
l 
1346 2751 ,.C" 132 Omá pôda 
Šebastová 
_j _____ , 
-------
_j 
Prešov Prešov Nižná 1346 2767/ l c 11358 Zastavané 
Šebastová plochy a 
__j ___ _j nádvoria 
Prešov Prešov Nižná 1346 
2767/2 c 2187 Zastavané 
Šebastová 
plochy a 
nádvoria 
Prešov Prešov Nižná 1346 
2767/4 ,.C" 1350 Zastavané 
Šebastová plochy a 
nádvoria 
Prešov Prešov Nižná l 1346 2767/ s .. C" l 729 l Zastavané 
Šebastová 
J 
j _ _j 
plochy a 
nádvoria 
Prešov Prešov Nižná 
l 
1346 2767/!1 ,.c· 
l 
265 Zastavané 
Šebastová 
l 
plochy a 
__J 
nádvoria 
Prešov Prešov Nižná 1346 3510/4 ,.C" 
i 
392 Omá pôda 
Šebastová 
F 
Prešov 
l 
Nižná 
l~ 
2767/9 
l 
C" 
l 
Šebastová 
_j _j 
_::__j 
Prešov 
l 
Nižná 
_:j 
2767/10 l C'' l 
Šebastová 
l J 
2.2. Spoluvlastníci Predmetu dražby podľa predchádzajúceho bodu majú na ňom spoluvlastnícke podiely 
v nasledujúcich 
veľkostiach vyjadrených zlomkom, pričom ak súčet tu uvedených spoluvlastníckych podielov 
nedosahuje 
111, platí, že Predmetom dražby sú len spoluvlastnícke podiely v tejto tabuľke uvedené: 
Označenie vlastníka 
JozefHreha na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 
1346 
Ľubomír Hreha na nehnuteľnosti vedené na liste 
vlastníctva 
č. 2745 
2.3. 
Opis 
predmetu dražby: 
Analýza polohy nehnuteľností: 
Vel'kose spoluvlastníckeho podielu 
Ili 
I/l 
Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Prešov i mimo zastavaného územia obce. Parcely vedené 
na listoch vlastníctva ako zastavané 
plochy a nádvoria, orná pôda, na okraji mesta pri hlavnej komunikácii 
smerujúcej 
na Vranov-Fintice, nachádzajú sa v časti Nižná Šebastová, v zástavbe rodinných domov, v 
blízkosti bývalého 
kúpeľného zariadenia a parku, Pozemky sú prístupné po verejnej komunikácii z ulice 
Fintická. 
Dostupnosť obchodnej siete a služieb, úradov a centra je je do 15 minút, vzdialenosť cca 7 km. 
Pozemky -plochy občianskej vybavenosti. Konfliktné skupiny obyvateľstva neboli zistené 
Analýza využitia nehnuteľností: 
Pozemky vedené na LV č. 1346 a 2745 sú vedené ako zastavané plochy a orná pôda, v zmysle územného 
plánu 
funkčné využitie ako plochy občianskej vybavenosti a nepredpokladá sa iné funkčné využitie. 
2.4 
Opis stavu predmetu dražby: 
Analýza prípadných rizík spojen)·ch s využívaním nehnuteľností: 
Podľa dostupných poznatkov nevypl)·vajú pre užívanie pozemkov iné riziká. ako ťarcha v prospech OTP banka a ostatné ťarchy 
vedené na L V, iné nie sú známe. 
Auctioneer s.r" 
2.5. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: 
---------------------
i ~odl'a L'.: č 1346: 
· Cast' C: Tarchy 
Vecné bremeno:právo prechodu a prejazdu po pozemku parc.č.2767/2 v prospech vlastníka pozemkov 
parc.č.2763, 2764,2765, podl'a Rozhodnutia č.j.OPÚ 2006/69-42/Fe zo dňa 18.4.2006 
V-2987/08-Zmluva 
o zriadení záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5, 81354 Bratislava, IČO: 
31318916 na pozemky parc.č. 2751, 276711, 2767/2, 2767/4, 2767/5, 3510/4,2790,2791,2767/11 
V-1501/10-Zmluva o zriadení záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 
31318916 na pozemky reg. C KN parc.č.2751, 276711,2767/2,2767/4,2767/5,2790,2791,3510/4,2767/11 
V-4477/11-Zmluva o zriadení záložného práva v prospech Ľubomír Hreha r. Hreha (12.09.1968), 080 06 
Podhradík 
52 na pozemky reg. C KN parc.č. 2751, 276711, 2767/2, 2767/4, 2767/5, 2790, 2791, 3510/4, 2767/11 
Z-6734/13-Rozhodnutie Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, č.k. 360/2013 zo dňa 30.9.2013 o zabezpečení 
nedoplatku zriadením záložného práva na nehnut. na LV 1346-pozemok reg. C KN parc.č. 2767/11 
Z-3289/14-Exekučný príkaz Ex 493/2013 zo dňa 29.05.2014 podl'a zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. na zriadenie 
exekučného záložného práva na nehnut. na LV 1346 (Jozef Hreha), EÚ Prešov, JUDr. Richard Gibarti, s.e., 
1 Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1 
--.-
1 
Z:79/15cExekučný prlkazcl("473G/2013LoltHa-07-:D1-:20t5··pod>a7ái\.NR ~R-
-:-23311995-:Lz-na-vykonanitr -~----~ -·-
exekúcie zriadením exekučného záložného práva na všetky nehnut. na LV 1346 (Jozef Hreha) v podiele 1/1, EU l 
l 
Banská Bystrica, Mgr. Jozef Deák, s.e., Horná 23,974 01 Banská Bystrica-pol.vz. 6/2015 ! 
, Z-93/15-Exekučný príkaz Ex 838/2014 zo dňa 08.01.2015 podl'a zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. na vykonanie . l 
l exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnut. na LV 1346 pod B1 (Jozef Hreha) v podiele 1/1, EU 1 
l Bardejov, MVDr.Mgr. Pavol Koval', s.e., Radničné námestie 15, 085 01 Bardejov-pol. vz. 7/2015 i 
! 
Podl'a LV č 2745: 
Čast' C: Ťarchy 
Vecné bremeno:právo prechodu a prejazdu po pozemku parc.č.2767/9 v prospech vlastníka pozemkov 
parc.č.2763, 2764,2765, podľa Rozhodnutia č.j.OPÚ 2006/69-42/Fe zo dňa 18.4.2006 
V -2987 /08-Zmluva o zriadení záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a. s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 
31318916 na pozemky reg. C KN parc.č. 2767/9, 2767/10 
V-1501/10-Zmluva o zriadení záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 
31318916na ozemk re .CKN arc.č.2767/9,2767/IO 
2.6. Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby: l 
V zmysle § 151 ma, ods. 3, Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí l 
rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných l 
veriteľov. 
V zmysle § 30 ZoDD, práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho 
práva dražbou. 
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, 
ak vydražitel' uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu 
dražby v ustanovenej lehote; 
to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu. 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a 
môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia. 
3. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby 
Číslo znaleckého posudku j Meno a priezvisko znalca j ___ D_a_' t_u•_n_vy._h_o_to_v_cn_i_a __ j __ ....:Vc::š.=.:eo::.::b.::.ec:::.n:::á..:;;c.:.:en.:.::a:..:oc::d::
:;ha::.::dc::u _ ___, 
74/2018 Ing.FrantišekOrság l 09.04.2018 ! ____ ....:7:..:::6~1..::0.::..00=-€-=--------' 
4. Najnižšie podanie a minimálne prihodenie 
Najnižšie podanie ! ________ ...;M:.:.:.::in:::.i•::.:n:::::ál:::.n.:..e tPD::.:.h:::.od=en:::.ie.:___ _______ __, 
761 000 € 5.000,00 EUR 
5. Dražobná zábezpeka 
5 .l. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 
Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámení o dražbe dražobnú 
zábezpeku v peniazoch alebo 
vo fonne bankovej záruky. 
Dražobnú zábezpeku nie 
je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. 
Výška dražobnej zábezpeky l _____ ~Le::.:h.:::o.::ta:.:n:::::ac::z:.:::lo:::že::.:n::.ie=-d:::r.:::az:::' o:::b:::.ne
2
jc::z:::áb:.::e:::.ZP::.::e:::.kY.__ ____ _J 
20.000,00 EUR do otvorenia dražby u Dražobníka 
~5~.2~.--~Z~lo~ž~e~n~ie~d~ra=ž=o~b~n~~L·.z=a='b~e~zLp~e:k~y~D~r~az~vo~b~t~1í~k~ov~I~·: ____________________________________________ j 
Účet pre prevod alebo vklad: Variabilný symbol pri prevode 
alebo vklade na 
účet: 
Adresa pre platbu v hotovosti: 
l 
Auctioneer 
SK68 5200 0000 0000 1223 6061 00220173 i Špitálska 61. 811 08 Bratislava alebo v deň dražby miesto konania i 
/ ____ B_IC_IS_W_!F_T_: O_Tť_':C~K~_2( ____ _j -------·----J _j_l:_až~.L___________________ ----~ 
r----·---------------------------------------------------------------
------------------------------------------
.:; é!. 
.J,J, Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 
Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka. potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový 
účet dražobníka v hotovosti, príjn1ový pokladničny doklad, vystaven)~ dra~obnik.Oin~ banková záruka, zápisnica o notárskej í1schove. 
5.4. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky 
Dražobník vráti účastníkovi dražby. ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej 
záruky bez 
zbytočného odkladu po skončeni dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby: t.z. vydražíte!' 
neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená 
vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na 
úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná 
dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražitel'om, 
ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. 
Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca 
časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinn)• na vyzvanie dražobníka 
uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená: to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v 
dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby 
vydražiteľom. 
6. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením 
Vydražiteľ je povinn}· uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do l S dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet 
Dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. to neplatí v prípade, ak bola dražobná 
zábezpeka 
vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky. 
Účet pre prevod alebo vklad: Variabilný symbol pri prevode Adresa pre platbu v hotovosti: 
SK68 
5200 0000 0000 1223 6061 
B!C/SWIFT: OTPVSKBX 
alebo vklade na účet: 
00220173 
l 7. Obhliadka predmetu dražby 
L tennín 
Dátum 
Čas 
22.08.2018 12:00 Špitálska 
61, 811 08 Bratislava. 
2. 
tennín 
Dátum Čas 
31.08.2018 12:00 
7.1. Organizačné opatrenia l 
Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. V zmysle§ 12 ods. 2 a§ 13 ZoDD je vlastník Predmetu l 
dražby, drži tel' alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených tennínoch. 
Kontaktná osoba: 
Čas dohodnutia obhliadky: l Telefonický· kontakt pre dohodnutie obhliadky: 
Mgr. Marian Strelecký, 
MBA Pondelok-Piatok, 8:00-16:00 j_ +421 948 481 515 
8. Nadobudnutie viastníckeho práva 
Ak vydraží teľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu 
dražby ku 
dňu udelenia príklepu. Ak bol vydražený podnik, prechádzajú na vydražitel'a zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dňu 
udelenia príklepu všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať 
obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného 
duševného 
vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z p1iemyselného a iného 
duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o 
časť podniku, prechádzajú na vydražíte ľa všetky práva a 
záväzk , ktoré sa 
'ka'ú tejto časti, vrátane ráv a ovinností z racovno rávn ·ch vzťahov. 
9. Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražite!'ovi 
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné 
na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražíte!' a k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie 
písomne potvrdí. 
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia 
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražíte ľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše 
dražobník zápisnicu. 
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, 
kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako 
sú 
kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch 
médií. 
10. Označenie notára, ktorý osvedčí priebeh dražby 
------------~T~it=u~l,~m~en~o~a~p=ri~ez~v~i~sk~o~----------------------_JI ______________ s_í_d_lo ____________________________________ -" 
__ J_U_D_r_. _Ka __ ta_n_'n_a_V_a'-1-'-ov_a--'' ,_P_h_D_. ________________________ __j Piibinova IO, 81 l 09 Bratislava 
ll. Poučenie 
~ 21 ods. 2 ZoDD 
V prípade, 
ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd. aby 
l 
Auctioneer 
určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem 
prípadu, ak dóvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného 
činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má 
predchádzajúci vlastník predmetu dražby 
v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podfa osobitného predpisu: 12b) v tomto prípade je možné 
domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časf dražby. ktorej sa tak)1o 
rozsudok týka { ~ 23 ). 
§ 21 ods. 3 ZoDD 
Osoba. 
ktorá podala na súde žalobu pod ra odseku 2. je povinná oznámiť príslušnej správc katastra nehnutefnosti začatie súdneho konania. 
§ 21 ods. 4 ZoDD 
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podfa odseku 2 sú navrhovate!' dražby, dražobník. vydražiter. predchádzajúci vlastník a 
dotknutá osoba 
podl'a odseku 2. 
~ 21 ods. 5 ZoDD 
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú. účinky priklepu zanikajú ku dňu príklepu. 
§ 21 ods. 6 ZoDD 
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej 
dražby tým istým dražobníkom 
na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné 
ako vlastnícke právo, 
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré m'!iú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať nqjncskôr do začatia ctra7hy a uplatniť nB 
dražbe ako dražitelia. 
l 
l 
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spÍňa podmienky ustanovené ZoDD a dostavila sa s ciel'om urobiť podanie. 
----~~~~~~~~==~====~~~~~~~~~====~~~~~==~--------~ 
l V Bratislave, dňa 1t· \;{ .2018 V Bratislave, dňa S.~ .Gi .2018 
l 
l 
~ 
fU " 
l 
l 
l 
Ing}/fi~xander Kmef 
l 
Ing. Jana Bratová 
l 
riaditeľka odboru Work Out a Monitoring V edú ci oddelenia Corporate Work Out 
OTP Banka Slovensko, a.s. OTP Banka Slovensko, a.s. 
Navrhovateľ Navrhovateľ 
__j 
l 
l 
V Bratislave, dňa2.: .1-.2018 V Bratislave, dňa Z~. 'f .2018 
l 
l 
l 
~ 
~/ 
l 
l 
l 
l 
Mgr. Marian Strelecký, MBA Ing. Branislav Mrva 
l 
konateľ prokurista 
Auctioneer s. r. o. Auctioneer s. r. o. 
Dražobník Dražobník 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)