Oznámenie o začatí územného konania pre inžiniersku stavbu: "Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI".

Oznámenie o začatí územného konania

31.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ·~ Í. Ú/. 2010 
vyvesene ana __________ _ 
Obec Ľubotice 
7VoMn16 dňa 
-----------Stavebný úrad 
Hlavná 
73, Prešov 080 Ol Prešov 
Prot. 
č.: B/10920/2018 -Su V Prešove dňa: 30.07.2018 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/3100 533 
e-mail: egon.suchar@presov.sk 
Verejná vyhláška 
ktorou sa oznamuje začatie 
územného konania 
pre inžiniersku stavbu: "Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo 
OBI" 
Dňa 26.07.2018 podalo mesto Prešov v zastúpení Odbor strategického rozvoja, Oddelenie 
investičnej činnosti na stavebnom úrade návrh na vydanie územného povolenia inžinierskej 
líniovej stavby : "Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a 
Solivarská 
okolo OBI". 
Líniová inžinierska stavba "Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova 
a 
Solivarská okolo OBI" bude umiestnená v intraviláne mesta Prešov. 
Stavebný objekt 604-00 Prepojovacia trasa Východná -Košická 
Predmetom projektovej dokumentácie je zrealizovanie prepojenia trolejbusovej stopy 
z 
novej okružnej križovatky Východná -Solivarská na Košickú ulicu. Prepojovacia 
komunikácia je označená ako Solivarská. Trolejbusová stopa začína na rozjazdovej el. 
výhybke projektovanej v rámci Okružnej križovatky -Solivarská. Bude ukončená zjazdnou 
výhybkou s jestvujúcim trolejovým vedením 
na Košickej ulici. 
Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad v súlade s § 119 ods. 3 stavebného zákona 
a 
určenia Krajského stavebného úradu v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy, pod č. 
2011-49/100-2 zo dňa 13. Ol. 2011. Obec Ľubotice je príslušným stavebný úrad pre 
vykonanie konania a vydanie rozhodnutia v prípadoch, v ktorých 
je Mesto Prešov stavebným 
úradom a 
zároveň navrhovateľom. Podľa § 36 odst. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel 
oznamuje 
začatie úzei:nného konania všetkým účastníkom konania inžinierskej líniovej 
stavby: 
"Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI)" 
verejnou vyhláškou. 
Zároveň obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 36 odst.1 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
Dňa 03.09.2018 o 10,00 hod 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti na 
l.poschodií, miestnost' 
č. 217. 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je 
možné nahliad
nut' pred stanoveným termínom ústneho jednania na Ms Ú v Prešove, 
Stavebnom úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe 
vopred dohodnutého termínu. 
Ak 
účastník konania chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby je 
potrebné sa vopred telefonicky objednat' na tel. číslo 05113100 533. 
Tým bude umožnené v súlade§ 
33 ods. 2) zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu 
preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní 
stavebný úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení 
líniovej inžinierskej stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 
dní na úradnej tabuli obce Ľubotice a zverejnená na internetovej stránke obce 
Ľubotice. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty 
sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o 
správnom konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci 
pracovný deň. 
Úradný záznam 
Ing. Joze Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli obce Ľubotice a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli obce 
Ľubotice. ', l. , '018 
Dňa ..................................... . 
......... ~~~gk~-~~~~v 
Pe
iatlfill!lWáliei.s7} 7/ 
08001 PRES Vf 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule obce Ľubotice a zvesená z elektronh:kej úradnej 
tabule obce 
Ľubotice. 
Dňa ..................................... . 
.............. ~.~~~k~~~~~v 
Pe
iatka a IlPHt\rH1i č. 
73 
080 Ol PRE Š 
-1-
,J 
·==. 
UPOZORNENIE : 
PRED ZAČA TIM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZA~EZPÉČii vYTÝENIE JEDNOTLIVÝCH 
PODZEMNÝCH SII:TI SPRÁVCAMI, N3Y NEDOŠLO l< ICH PRIPADNÉMU POŠI<OOENIU !!! 
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK 
V݊KOVÝ SYSTÉM : Bpv . 
Základné tecliDické údaje; 
\ 
\ 
\ 
Sústava : 2 DC 600V + a -pól v trolejovom vodiči -IT (trakčné vedenie 
2 DC 600V -IT (napájacie a spätné káble) 
Ochrana pred úrazom el. prúdom: 
Ochrana pred dotykom živých častí v sieti 2 DC 600V IT: 
-ochrana vzdušnými 
vzdialenosťami (ochrana prekážkou) STN EN 
50122-1 čl. 5.2.1, 5.3.1, 6.3.1.4 
Ochrana pred dotykom neživých častí v sieti 2 DC 600V IT: 
-ochrana použitim zariadení triedy ochrany II alebo použitím 
ekvivalentnej 
izolácie STN EN 50122-1 čl. 6.23.2, 7.3.2 
Prostredie: 
podľa protokolu-Protokol2374/18 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)