Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MABART, s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 90, 080 01 Prešov, Team Mi3k SBO s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Exnárova 36, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

01.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        • 
. 
< 
. 
Číslo: l O 1468675/2018 
Dátum: 
31.07.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 
Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: MABART, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 
90, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. l O 1389539/2018 zo dňa 19.07.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nic je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101389539/2018 zo dňa 19.07.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze 
uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 O l 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu I 5 dní. 
Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
JUDr. Valéria Zabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
' 
--
Číslo: l O 1404007/2018 
Dátum: 23_07.20 18 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Team Mi3k SBO s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Exnárova 
36, 
080 O l Prešov 
Písomnosť 
_ 101273426/2018 zo dňa 03.07.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101273426/2018 zo dňa 03.07.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dúa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
~//// 
-:r--c;;.,...,_.. 
........... -:. ........................................ . 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia daúovej 
exekúcie 2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)