Oznámenie o vydaní rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: Mirkovce - Miestne komunikácie v časti Niereše, II. etapa.

Oznámenie o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby

20.03.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        v 
MESTO PRESOV 
stavebný úrad 
l{lavná 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/4088/21725/2018/06-Kt V Prešove dňa: 07.03.2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia 
o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby ROZHODNUTIE 
Navrhovateľ: Obec Mirkovce 
Adresa: 
Mirkovce 65, 
082 06 Žehňa 
(ďalej len navrhovateľ) podala dňa 16.01.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
líniovej inžinierskej 
Stavby: Mirkovce -Miestne komunikácie v 
časti Niereše, II. etapa 
v katastrálnom území: Mirkovce 
na pozemku parc. 
č.: KN-C 29412, KN-C 299/3, KN-C 428, KN-C 533/2, KN-C 
425, KN-C 
300, KN-C 305, KN-C 306, KN-C 311, KN-C 
312/3, KN-C 317, KN-C 318/1, KN-C 318/2, KN-C 319, 
KN-C 320/1, KN-C 321, KN-C 326, KN-C 327, KN-C 331, 
KN-C 334/1, KN-C 335/1, KN-C 335/2, KN-C 
340, KN-C 
341, KN-C 346, KN-C 347, KN-C 355/2, KN-E 1-144/553, 
KN-E 1-144/555, KN-E 1-143/23, KN-E 1-143/22, KN-E 1-
143/21, KN-E 
1-143/20, KN-E 1-143/19, KN-E 1-143/9, 
KN-E 1-143/18, KN-E 1-143/172, KN-E -143/162, KN-E 1-
143/152, KN-E 1-143/49, KN-E 1-143/142, KN-E 1-143/132, 
KN-E 1-143/122, KN-E 1-143/47, KN-E 1-143/112, KN-E 1-143/102, KN-E 1-143/101, KN-E 1-143/111, KN-E 1-
143/121, KN-E 1-143/131, KN-E 1-143/141, KN-E 1-
143/151, KN-E 1-143/161, KN-E 1-143/171, KN-E 1-142/18, 
KN-E 1-143/9, KN-E 1-142/18, KN-E 1-142/19, KN-E 1-142/20, KN-E 1-142/21, KN-E 1-142/22, KN-E 1-142/23, 
KN-E 1-142/24, KN-E 1-142/25, KN-E 1-142/26, KN-E 1-
142/27 
Pozemky parc. č. KN-C 294/2, KN-C 299/3, KN-C 428, KN-C 533/2, KN-C 425, 
KN-C 
300, KN-C 305, KN-C 306, KN-C 311, KN-C 312/3, KN-C 317, KN-C 318/1, KN-C 
318/2, 
KN-C 319, KN-C 
320/1, KN-C 321, KN-C 326, KN-C 327, KN-C 331, KN-C 334/1, 
KN-C 335/1, KN-C 335/2, KN-C 
340, KN-C 341, KN-C 346, KN-C 347, KN-C 355/2, 
KN-E 1-144/553, KN-E 1-144/555, KN-E 1-143/23, KN-E 1-143/22, KN-E 1-143/21, KN
E 1-143/20, KN-E 1-143/19, KN-E 1-143/9, KN-E 1-143/18, KN-E 1-143/172, KN-E -
143/162, KN-E 1-143/152, KN-E 1-143/49, KN-E 1-143/142, KN-E 1-143/132, KN-E 1-
143/122, KN-E 1-143/47, KN-E 1-143/112, KN-E 
1-143/102, KN-E 1-143/101, KN-E 1-
143/111, KN-E 1-143/121, KN-E 1-143/131, KN-E 1-143/141, KN-E 1-143/151, KN-E 1-
2 
143/161, KN-E 1-143/171, KN-E 1-142/18, KN-E 1-143/9, KN-E 1-142118, KN-E 1-142/19, 
KN-E 
1-142/20, KN-E 1-142/21, KN-E 1-142/22, KN-E 1-142/23, KN-E 1-142/24, KN-E 
1-142/25, KN-E 1-142/26, KN-E 1-142/27 kat. úz. Mirkovce nie sú vo vlastníctve obce 
Mirkovce. 
Navrhovateľ je povinný po správoplatnení rozhodnutia o umiestnení stavby 
majetkoprávne usporiadat' všetky pozemky, 
na ktorých sú umiestnené jednotlivé 
stavebné objekty. K stavebnému konaniu musí stavebník preukázat', že 
má k uvedeným 
pozemkom vlastnícke alebo iné právo 
podľa § 139 ods. l zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení príslušných noviel. 
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 119 ods. 3 zák. 
č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov /ďalej 
len stavebný zákon/ Krajský úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy dňa 26.11.2003 
pod číslom 1/2003/13314-002/SP určil Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad, ktorý 
vykoná konanie a vydá rozhodnutie pre stavby, v prípadoch ktorých 
je Obec Mikovce 
stavebným úradom a 
zároveň stavebníkom, posúdil predložený návrh podľa § 37 
a nasledujúcich stavebného zákona. Stavebný úrad na základe tohto posúdenia vydáva podľa 
§ 39 a§ 39a stavebného zákona a príslušných vykonávacích vyhlášok 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY 
"Mirkovce-Miestne komunikácie v časti Niereše, II. etapa" 
Líniová inžinierska stavba Mirkovce -Miestne komunikácie v časti Niereše, IL etapa 
sa bude 
realizovať na pozemkoch parc. č. KN-C 294/2, KN-C 299/3, KN-C 428, KN-C 
533/2, KN-C 425, KN-C 
300, KN-C 305, KN-C 306, KN-C 311, KN-C 312/3, KN-C 317, 
KN-C 318/1, KN-C 318/2, KN-C 319, KN-C 
320/1, KN-C 321, KN-C 326, KN-C 327, KN
C 331, KN-C 334/1, KN-C 335/1, KN-C 335/2, KN-C 340, KN-C 341, KN-C 346, KN-C 
347, KN-C 355/2, KN-E 1-144/553, KN-E 1-144/555, KN-E 1-143/23, KN-E 1-143/22, 
KN
E 1-143/21, KN-E 1-143/20, KN-E 1-143/19, KN-E 1-143/9, KN-E 1-143/18, KN-E 1-
143/172, KN-E -143/162, KN-E 
1-1431152, KN-E 1-143/49, KN-E 1-143/142, KN-E 1-
143/132, KN-E 1-143/122, KN-E 1-143/47, KN-E 1-143/112, KN-E 
1-143/102, KN-E 1-
143/101, KN-E 1-143/111, KN-E 1-143/121, KN-E 1-143/131, KN-E 1-143/141, KN-E 1-
143/151, KN-E 1-143/161, KN-E 1-143/171, KN-E 1-142/18, KN-E 1-143/9, KN-E 1-
142118, KN-E 1-142/19, KN-E 1-142/20, KN-E 1-142/21, KN-E 1-142122, KN-E 1-142/23, 
KN-E 1-142/24, KN-E 1-142/25, KN-E 1-142/26, KN-E 1-142/27 kat. úz. Mirkovce, ako je 
zakreslené 
v situácii, ktorú vypracoval Ing. František Tomko v mesiaci 
06/2016. 
Predmetná stavba sa nachádza v obci Mirkovce, časť Niereše. Vypracovanie dokumentácie 
pre územné rozhodnutie je vyvolané investorským zámerom obce pre výstavbu rodinných 
domov v tejto lokalite. 
Stavba sa zaoberá dopravnou infraštruktúrou v danom území a dopravným napojením 
budúcich stavebných parciel na nadradený dopravný systém. 
Stavba sa nachádza v 
nenáročnom teréne s dostatočným pozdÍžnym sklonom a teda aj 
dobrými odtokovými pomermi. Šírkové parametre komunikácii sú v súlade s územným 
plánom obce. 
Navrhovaná lokalita pre 
IBV bude dopravne napojená na súčasný komunikačný systém 
na miestnu komunikáciu a cestu III/3325. 
Po dobudovaní navrhovaných komunikácii budú 
všetky prepojené, 
čo umožní rozdelenie dopravy v predmetnej lokalite. Dopravná obsluha 
územia bude umožnená obojsmernými miestnymi komunikáciami. Miestne komunikácie 
funkčnej triedy C3 v riešenom obytnom celku sú navrhnuté kategórie MOU 6,5/30 (2 pruhy 
šírky 2,75 m) s jednostranným chodníkom šírky 
1,5 m. Smerové parametre navrhovaných 
3 
komunikácií umožnia premávku vozidiel dÍžky do 9,0 m. Pohyb chodcov bude umožnený po 
chodníku šírky l 
,5 m vedenom súbežne s navrhovanou komunikáciou. 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
Na žiadosť navrhovateľa Obec Mirkovce zo dňa 16.01.2017 predmetom územného 
rozhodnutia 
je umiestnenie časti líniovej inžinierskej stavby "Mirkovce -Miestne 
komunikácie v 
časti Niereše", SO 104 Miestna komunikácia MK 4 dÍžky 481,00 m, SO 
105 
Miestna komunikácia MK 5 dÍžky 246,06 m 
a 
SO 106 M'iestna komunikácia 
MK 6 dÍžky 123,78 
ms napojením na miestnu komunikáciu. 
l. Stavba Mirkovce -Miestne komunikácie v časti Niereše bude umiestnená v súlade 
so situáciou osadenia stavby v mierke M=l:lOOO, ktorú vypracoval Ing. František Tomka 
autorizovaný stavebný inžinier. Projektová dokumentácia bola prejednaná s orgánmi štátnej 
správy a organizáciami, ktoré spolupôsobia v územnom a stavebnom konaní. Situácia 
osadenia stavby tvorí 
nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Stavba bude pozostávať 
z týchto stavebných objektov, členená na tieto úseky : 
104-Miestna komunikácia MK4 dÍžky 481,00 m 
l 
05 -Miestna komunikácia MK5 dÍžky 246,06 m 
106-Miestna komunikácia MK6 dÍžky 123,78 m, 
3. Navrhovaná miestna komunikácia MK4 bude riešená ako obslužná triedy C3 M06,5/30. 
Celková dÍžka miestnej komunikácie MK 4 bude 481,00 m. Súčasťou miestnej 
komunikácie MK 
4 bude aj výstavba jednostranného chodníka šírky l ,50 m 
a jednostrannej krajnice šírky 
0,50 m podľa PD. 
Komunikácia bude riešená ako bezprašná s konštrukciou vozovky: 
Asfaltový betón ACll O II 50 mm 
Spojovací postrek 0,5 kg/m2 PS 
Asfaltový betón AC16 L II 80mm 
Infiltračný postrek 0,5 kg/m2 PI 
Mechanicky spevnené kamenivo 31,5 Gb 150mm 
200mm 
Štrkodrvina ŠD 45Gc 
Spolu 480mm 
Konštrukcia chodníkov bude riešená následovne: 
Betónová dlažba 
Kamenivo drvené fr.2-8 
Štrkodrvina ŠD 31.5 Ge 
Spolu 
60mm 
40mm 
150mm 
250mm 
Zo strany komunikácie sa osadí betónový obrubník l 00/25115 cm a zo strany od plotov 
betónový obrubník 
50/20/Scm. Pri výstavbe chodníka je potrebné dodržiavať STN 73 
6131-1. Odvodnenie komunikácie sa zabezpečí jednostranným sklonom s odvedením do 
potoka. 
4. Navrhovaná miestna komunikácia MK 5 bude riešená ako obslužná triedy C3 M06,5/30. 
Celková dÍžka miestnej komunikácie MK 5 bude 246,06 m. Súčast'ou miestnej 
komunikácie MK 5 bude 
aj výstavba jednostranných chodníkov šírky l ,50 m a 
jednostrannej krajnice šírky 
0,50 m podľa PD. Nová konštrukcia cestného telesa 
a 
vozovky bude riešená v tom istom zložení ako komunikácia MK 
4. 
5. Navrhovaná miestna komunikácia MK 6 bude riešená ako obslužná triedy C3 M06,5/30. 
Celková dÍžka miestnej komunikácie MK 6 bude 123,78 m. Súčasťou miestnej 
4 
komunikácie MK 6 bude aj výstavba obojstrannej krajnice šírky 0,50 m podľa PD. Nová 
konštrukcia 
cestného telesa a vozovky bude riešená v tom istom zložení ako komunikácia 
MK4 
6. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií 
udeľuje súhlas na technické riešenie odlišné od (ďalej súhlas) STN 73 6101 
Projektovanie ciest a diaľnic 
z čl. 9.3, tab. 19 na skrátenie normou požadovanej vzdialenosti križovatiek na ceste 
III/3325 z hodnoty 
0,5 km na hodnotu 153,49 m, križovatky navrhovanej miestnej 
komunikácie MK5 s cestou III/3325 a existujúcej križovatky ciest III/3325 a III/3438; 
z 
čl. 9.3, tab. 19 na skrátenie normou požadovanej vzdialenosti križovatiek na ceste 
III/3325 z hodnoty 
0,5 km na hodnotu 218,99 m, križovatky navrhovanej miestnej 
komunikácie MK6 s cestou III/3325 a existujúcej križovatky ciest III/3325 a III/3438 
z 
čl. 9.3, tab. 19 na skrátenie normou požadovanej vzdialenosti križovatiek na ceste 
III/3325 z hodnoty 
0,5 km na hodnotu 217,21 m, križovatky navrhovanej miestnej 
komunikácie MK6 s cestou III/3325 a existujúcej križovatky cesty III/3325 s miestnou 
komunikáciou do miestnej 
časti Niereše 
7. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát 
(ďalej len "KDI"), posúdil predložený návrh dokumentácie pre umiestnenie stavby 
"Mirkovce miestne komunikácie v časti Niereše". Po posúdení predloženej dokumentácie 
KDI súhlasí s predložením dokumentácie 
do územného konania. Z technickej správy 
vyplýva, že 
vzdialenosť navrhovaných križovatiek nevyhovuje STN 73 61 O L Z 
uvedeného dôvodu 
je potrebné požiadať Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky o vydanie súhlasu na technické riešenie odlišné od STN. 
V predloženej technickej dokumentácii sú zapracované všetky pripomienky v rámci 
riešeného územia, ktoré vydal KDI. Z uvedeného dôvodu KDI súhlasí s vydaním súhlasu 
na technické riešenie odlišné od STN 
73 61 O l vzdialenosť križovatiek podľa 
predloženého návrhu, ktorý spracoval Ing. František Tomka-technický výkres, príloha 
č. 3. Prvé stykové dopravné napojenie (105 miestna komunikácia MK5) na cestu 3325 
v 
k.ú. Mirkovce je navrhované vo vzdialenosť 153,49m od križovatky s cestou III/3438 
smer na obec Mirkovce. Druhé napojenie 
(l 06 miestna komunikácia MK6) na ceste 
III/3325 v k.ú. Mirkovce 
je navrhované vo vzdialenosti 218,99m od križovatky s cestou 
III/3438 smer 
na obec Mirkovce a vo vzdialenosti 217,21 m od existujúcej križovatky 
miestnej komunikácie, ktorá vedie do miestnej 
časti Niereše v k. ú. Mirkovce. 
8. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemný,ch komunikácií povoľuje výnimku zo 
zakázanej alebo obmedzenej 
činnosti v ochrannom pásme cesty III/3325 (ďalej len 
"cesta"), z dôvodu prípravy a realizácie stavby "Mirkovce -miestne komunikácie v časti 
Niereše" k. ú. Mirkovce (ďalej len "stavba") pre žiadateľa Obec Mirkovce v zastúpení 
starostom, 
Obecný úrad Mirkovce 65, pošta 08206 Žehňa (ďalej len .žiadatel"'). 
Povolenie je viazané na dodržanie týchto podmienok: 
l. Umiestnenie a realizácia stavby musí byť zrealizovaná podľa územného rozhodnutia, 
stavebného povolenia a predloženej dokumentácie doplnenej a upravenej 
podľa 
podmienok určených správcom cesty a krajským dopravným inšpektorátom v súlade s 
ÚPNO a so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 
2. Realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita a odvodnenie cestného telesa, nesmie 
dôjst' k zhoršeniu podmienok a k ohrozeniu výkonu údržby cesty. Žiadate!' 
je povinný 
rešpektovať ustanovenia cestného zákona, zvlášť strpieť opatrenia na ochranu cesty podl'a 
ustanovenia 
§ l O cestného zákona. 
3. Stavbu v ochrannom pásme cesty realizovať tak aby nedošlo k poškodeniu cestného 
telesa, k 
znečisťovaniu vozovky cesty, k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky a aby 
5 
nedošlo k porušeniu príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. 
4. Žiadateľ je povinný dodržat' podmienky stanovené správcom cesty-Správa a údržba 
ciest 
PSK, Prešov vo vyjadrení č. j. SUCPSK-P0/(3117)/2016-001 zo dňa 3.10.2016 
k dokumentácii pre územné rozhodnutie. 
5. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky stanovenú krajským dopravným 
inšpektorátom, KR 
PZ v Prešove vo vyjadrení zo dňa 8.6.2017, a to tým, že v ďalšom 
stupni dokumentácie, t. j. v územnom konaní predloží dokumentáciu v ktorej budú 
doplnené pešie komunikácie na navrhovaných miestnych komunikáciách MK5 a MK6. 
Zároveň predloží technické riešenie vzdialenosti jednotlivých križovatiek v predmetnom 
území 
podľa príslušných STN. 
6. V prípade akejkoľvek investičnej činnosti správcu, resp. vlastníka cesty, všetky stavby 
nachádzajúce sa v ochrannom pásme cesty v danom úseku odstráni 
žiadateľ na vlastné 
náklady. 
7. Žiadateľ je povinný pred začatím stavebných prác a po ich ukončení prizvať zástupcu 
správcu cesty 
-Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov 
(Mul', č. t. 051/7798385, 0915 963373) na preberacie konanie z dôvodu zhodnotenia stavu 
pred a po 
ukončení stavebných prác. 
9. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií po oboznámení sa s 
obsahom žiadosti a 
s ustanoveniami 
STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic (ďalej len 
"STN") nemáme námietky k udeleniu súhlasu s odlišným technickým riešením 
podľa príslušnej tabuľky STN pre dokumentáciu vyššie uvedenej stavby, t.j. ku skráteniu 
vzájomnej vzdialenosti medzi navrhovanými križovatkami na ceste III/3325 z dôvodu 
pripojenia prístupových komunikácií v rámci navrhovanej stavby na požadovaných 153,49 
m, 218,99 m, 217,21 ma 317,41 m. 
Toto vyjadrenie cestného správneho orgánu -Okresného úradu Prešov, odboru cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií 
je záväzným stanoviskom k udeleniu súhlasu s 
odlišným technickým riešením od slovenských technických noriem a technických 
predpisov pre pozemné komunikácie ústredným orgánom štátnej správy pre pozemné 
komunikácie 
podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. m) cestného zákona. 
l 
O. Správa a údržba ciest PSK-dáva nasledovné vyjadrenie: 
Stavba "Mirkovce -Miestne komunikácie v časti Nereše" v extraviláne obce Mirkovce, 
priamo susedí s nami 
spŕavovanou cestou III/3325, ktorej pozemok však nemáme zapísaný 
na našom liste vlastníctva a preto Vám dávame vyjadrenie iba k technickému riešeniu. 
Pri 
stavebnej činnosti žiadame vylúčiť osadenie nadzemných stavebných objektov v 
ochrannom pásme tejto cesty v zmysle 
§ 15 ods.3 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa 
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách. 
Pri navrhovaní miestnych komunikácii 
žiadame napojenia 
zriadiť s konštrukciu v bezprašnej úprave s výškovým napojením na 
niveletu vozovky cesty III/3325 a 
zároveň žiadame zachovať odvodnenie vozovky cesty 
III/3325. 
Pri navrhovaní vjazdu do Vami navrhovanej obytnej zóny žiadame dodržať 
ustanovenia STN 736101 o minimálnej vzdialenosti smerovo nerozdelených križovatiek v 
extraviláne katastrálneho územia obce. 
Pre realizáciu výstavby miestnych komunikácii a napojenia na cestu III/3325 vo Vami 
požadovanej trase žiadame 
spracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby 
(ďalej iba PORS), v zmysle platných predpisov a noriem, ktorá bude riešiť komplexne, 
vrátane odvodnenia vozovky a zamedzeniu stekania povrchových vôd na cestu III/3325. 
PDRS predložiť na pripomienkovanie našej organizácii a ďalším dotknutým subjektom. 
Zároveň požadujeme predložiť vyjadrenie KDI PZ SR v Prešove ohľadom vyústenia 
miestnej prístupovej komunikácie na cestu III/3325 
vzhľadom k tomu, že sa jedná 
o technické riešenie odlišné od 
STN a TP pre pozemné komunikácie a spracovať projekt 
6 
dočasného a trvalého dopravného značenia odsúhlaseného a schváleného KDI PZ SR 
v Prešove. 
O súhlas na realizácie stavebných prác v ochranných pásmach cesty III/3325, je potrebné 
požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Prešov, odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií. 
ll. Správa a údržba ciest PSK -naša organizácia ako správca ciest II. a III. triedy k 
napojeniu 
časti predmetnej stavby "MIRKOVCE -MIESTNE KOMUNIKÁCIE V ČASTI 
NIEREŠE", resp. ku skráteniu vzájomnej vzdialenosti medzi navrhovanými križovatkami 
na ceste III/3325 z dôvodu pripojenia prístupových komunikácii v rámci navrhovanej 
stavby na 153,49 m, 218,99 m resp. 217,21 m nemá námietky. 
Navrhované napojenia lokality žiadame 
navrhnúť tak, aby v budúcnosti vzhľadom 
k charakteru a umiestneniu predmetných napojení nedošlo k potenciálnemu ohrozeniu 
bezpečnosti cestnej premávky. 
12. 
Východoslovensl{á distribučná, a.s. súhlasí s vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby. 
Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 
Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti, sa nachádzajú nadzemné VN (do 35kV, ktoré 
si môžete 
lokalizovať na mieste. 
Upozornenie na ochranné pásma v 
zmysle§ 43 zákona 251/2012 Z. z.: 
(l) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor 
v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý 
je určený na zabezpečenie spoľahlivej 
a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. 
(2) 
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené 
zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo 
na vedenie od krajného 
vodiča. 
Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí 
a) od l kV do 35 kV vrátane 
l. pre vodiče bez izolácie l O m; v súvislých lesných priesekoch 7 m, 
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m, 
3. pre zavesené káblové vedenie l m, 
b) 
od 35 kV do 110 kV vrátane 15m, 
Ochranné pásmo zavesené ho káblového vedenia 
s napätím od 35 kV do 
110 kV vrátane je 2m od krajného vodiča na každú stranu. 
V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým 
vedením 
je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané 
a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, 
b) 
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 rn, 
c) 
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m 
od krajného 
vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, 
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, 
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, 
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť 
prevádzky sústavy. 
Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 
presahujúcej 5 m 
od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je 
zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia. 
Vlastník 
nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného 
elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten 
účel umožniť prevádzkovateľovi 
vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný 
pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného 
elektrického vedenia. Táto 
vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od 
7 
krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovmu ukotvenia 
podperného bodu. 
V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená 
stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená 
uzemňovacia sústava 
elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame 
dodržať bezpečné 
vzdialenosti podľa platných STN. 
Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, 
ktoré nie sú v majetku 
VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia 
elektrickej energie, Ich priebehy neevidujeme. 
13. Slovak Telekom, a.s. súhlasí s vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby. Zároveň Je 
stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 
l. Toto Vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie 
podľa § 18 ods. 14 Zákona č.l35/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste 
alebo miestnej komunikácii. 
2. V prípade ak toto Vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie 
neplatným. 
3. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) 
a 
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 
rušeniu. 
4. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 
v prípade zmeny 
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 
uvedené parcelné 
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 5. 
5. 
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 
ktorý podal uvedenú 
žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred 
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), 
vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. 
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia 
SEK prostredníctvom 
zamestnanca 
spoločnosti povereného správou sieti: Danka Chovanová, 
danka.chovanova@telekom.sk, 
+421 51 7711551 
6. V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
tejto povinnosti zodpovedá projektant. 
7. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. IO zákona č. 351/2011 Z. z. je 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 
s vlastníkom dotknutých 
SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK. 
8. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení. 
9. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo 
DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
l 
O. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa§ 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
ll. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť 
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 
8 
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom 
k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové 
rozvody, týmto 
upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
12. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na 
základe samostatnej objednávky 
do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti 
alebo ju odovzdáte technikovi: 
Fabuľa František, Ing., frantisek.fabula@telekom.sk, +42151 7712188, 0902614733 
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 
13. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s. 
14. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo 
využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s. 
15. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť 
na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 
územné rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
16. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát 
v elektronickej forme nezbavuje 
žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 
l. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 
Slovak 
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného 
pásma týchto sietí, 
je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. 
povinný 
zabezpečiť: 
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 
zamestnancom Slovak Telekom, a.s. 
Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia 
Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia 
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením 
sietí (alebo vybudovaním 
telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: 
Ladislav Hocman, spojstav@spojstavke.sk, 
0903906282 
UPOZORNENIE: V 
káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) 
s rôznou 
funkčnosťou. 
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 
• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo 
na povrchu terénu, 
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 
s 
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli 
na jeho ochranu stanovené 
• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 
± 
30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu 
terénu 
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovali s 
najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. 
hÍbiace stroje) 
9 
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži 
a poškodeniu vo vzdialenosti 
1,5 mna každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne čísl012129 
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového 
uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. 
káblov 
je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 
4. Žiadame· dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 
v plnom rozsahu. 
14. Obec Mirkovce ako cestný správny orgán podľa zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných 
komunikáciach v znení zák. 
č. 55/1984 Zb. podľa zák. č. 369/1990 Zb. Zák. č. 47211990 
Zb. a zák. č. 295/1992 Zb. o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a udeľuje 
povolenie podľa ustanovenia § 3b ods. 2 cestného zákona na zriadenie vjazdu z miestnej 
komunikácie v Mirkovciach 
časti Niereše, na novo vytvorenú miestnu komunikáciu MK4, 
MK5,MK6. 
l. Miesto zriadenia vjazdu: z obecnej komunikácie Mirkovce časti Niereše, podľa 
vyznačenia v situácii, ktorá tvorí prílohu rozhodnutia. 
2. Konštrukciu vjazdu vykonať v bezprašnej úprave s výškovým napojením na niveletu 
vozovky cesty. Výstavbu vjazdu technicky 
zrealizovať tak, aby sa zamedzilo stekaniu 
povrchovej vody zo susednej 
nehnuteľnosti na vozovku cesty. 
3. Šírka vjazdu musí byt' minimálne 5,5 m s vhodnými zakružovacími oblúkmi podľa 
príslušných STN pre plynulý vjazd a výjazd a jednostranným chodníkom šírky l ,5 m. 
4. Výstavbou vjazdu nenarušiť odvodnenie cesty. Do cestnej priekopy osadiť 
železobetónové rúry priemeru minimálne 60 cm tak, aby nedošlo k zhoršeniu odtokových 
pomerov v cestnej priekope, po strane príjazdovej cesty 
riešiť odvodňovací rigol v šírke 
0,5 m. 
5. Stavebné práce na zriadení vjazdu vykonávať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť 
cestnej premávky na ceste. Pracovisko označiť dopravnými značkami podľa zákona NR 
SR 
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MV 
SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
6. V priestore povoleného vjazdu z cesty je obec povinná zabezpečiť pravidelné čistenie 
cestného priepustu a cestného príslušenstva na svoje náklady. 
7. Počas realizácie vjazdu nesmie byt' na telese cesty uskladňovaný žiadny stavebný 
materiál a nesmie 
dôjsť k znečisteniu vozovky cesty. 
8. Zriadenia vjazdu vykonať do 10/2018. 
Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo 
zmeniť, ak si to vyžiada obecný záujem. Toto rozhodnutie nenahrádza iné povolenia, ktoré 
sú potrebné 
podľa cestného zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 
15. Pred začatím stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných organizácii 
priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich poškodeniu. Tieto 
siete 
je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade s pokynmi správcu 
pred poškodením. 
16. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. 
Ak je to 
lO 
nevyhnuté je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek 
správcov týchto sietí. 
17. Stavebník je povinný v zmysle§ 40 pamiatkového zákona a§ 127 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
oznámiť každý 
archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu 
Prešov a urobiť nevyhnutné 
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo 
nezničil. 
18. Dažďové vody zo stavby a spevnených plôch odvádzať tak, aby tieto vody nezatekali 
na 
vedľajšie pozemky a komunikáciu. 
19. Odvedenie zrážkovej vody bude riešené pnecnym sklonom do otvorenej dláždenej 
priekopy, respektíve rigolu. 
Odtiaľ voda bude vedená pozdÍžnymi sklonmi do miestneho 
potoka. 
20. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. 
uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek 
správcov týchto sietí. 
V ochrannom pásme nie je dovolené vysádzať stromy a stavať 
stavby s pevným základom. 
21. 
Po ukončení výstavby okolie komunikácií riadne upraviť a vysadiť vhodnou zeleňou. 
Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby. 
22. 
Počas realizácie vyššie uvedenej stavby, je navrhovateľ povinný zabezpečiť také 
opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedl'ajších nehnutel'nostiach. 
23. 
Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach budú znášať navrhovatelia na vlastné 
náklady. 
24. 
V prípade realizácie stavebných prác na pozemkoch mimo vlastníctvo Obce Mirkovce 
navrhovateľ je povinný zabezpečiť majetkoprávne usporiadanie do svojho vlastníctva 
resp. iný 
vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na tomto pozemku navrhovanú stavbu 
zrealizovať. 
25. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s§ 48 ods. 3) stavebného zákona 
a v súlade s ustanovením § 22 vyhlášky 
č. 532/2002 z. z .. Pri zemných prácach nenarušiť 
stabilitu vedľajších stavieb. 
26. Stavenisko 
je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 43i stavebného zákona 
a v súlade s ustanovením 
§ 12 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.. Navrhovateľ je 
povinný zabrániť vstupu nepovolaným osobám. 
27. 
Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s § 48 ods. 4) stavebného 
zákona a v súlade s ustanovením § 
23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z .. 
28. Navrhovateľ je povinný požiadať Mesto Prešov, Stavebný úrad o overeme PD podľa 
§ 120 stavebného zákona. 
29. 
Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom 
stavebnom úrade po uplynutí 
15 dňovej lehoty, určenej na možnosť podať odvolanie. 
ll 
30. Navrhovateľ Je povinný požiadať stavebný úrad v Prešove o vydanie stavebného 
povolenia. 
Na toto rozhodnutie v súlade 
so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch 
v znení príslušných noviel 
podľa § 4 ods. l písm. a) sa vzťahuje oslobodenie od správnych 
poplatkov-
navrhovateľom je Obec Mirkovce. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle 
§ 40 ods. l) stavebného zákona dva roky odo dňa, 
kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia. PredÍženie platnosti tohto rozhodnutia je možné 
podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona , len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred 
uplynutím uvedenej lehoty. 
Odôvodnenie 
Navrhovateľ -Obec Mirkovce podala dňa 16.01.2017 návrh na vydanie územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby: 
"Mirkovce -Miestne komunikácie v časti Niereše, II. etapa" 
na pozemkoch parc. č. KN-C 294/2, KN-C 29913, KN-C 428, KN-C 533/2, KN-C 425, KN
C 
300, KN-C 305, KN-C 306, KN-C 311, KN-C 312/3, KN-C 317, KN-C 318/1, KN-C 
318/2, KN-C 319, KN-C 
320/1, 
KN-C 
321, KN-C 326, KN-C 327, KN-C 331, KN-C 334/1, 
KN-C 335/1, KN-C 335/2, KN-C 
340, KN-C 341, KN-C 346, KN-C 347, KN-C 355/2, 
KN-E 1-144/553, KN-E 1-144/555, KN-E 1-143/23, KN-E 1-143/22, KN-E 1-143/21, KN
E 
1-143/20, KN-E 1-143/19, KN-E 1-143/9, KN-E 1-143/18, KN-E 1-143/172, KN-E -
143/162, KN-E 1-143/152, KN-E 1-143/49, KN-E 1-143/142, KN-E 1-143/132, KN-E 1-
143/122, KN-E 1-143/47, KN-E 1-143/112, KN-E 
1-143/102, KN-E 1-143/101, KN-E 1-
143/111, KN-E 1-143/121, KN-E 1-143/131, KN-E 1-143/141, KN-E 1-143/151, KN-E 1-
143/161, KN-E 1-143/171, KN-E 1-142/18, KN-E 1-143/9, KN-E 1-142/18, KN-E 1-142/19, 
KN-E 
1-142/20, KN-E 1-142/21, KN-E 1-142/22, KN-E 1-142/23, KN-E 1-142/24, KN-E 
1-142/25, KN-E 1-142/26, KN-E 1-142/27 kat. 
úz. Mirkovce. 
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením 
§ 119 ods. 3 zák. č. 
5011976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov /ďalej 
len stavebný zákon! Krajský úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy dňa 26.11.2003 
pod číslom 1/2003/13314-002/SP určil Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad, ktorý 
vykoná konanie a vydá rozhodnutie pre stavby, v prípadoch ktorých 
je Obec Mikovce 
stavebným úradom a 
zároveň stavebníkom, oznámila podľa § 36 stavebného zákona dňa 
03.08.2017 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 
orgánom štátnej správy 
a dňa 12.09.2017 vykonala ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním. 
Zároveň stavebný úrad oznámil začatie územného konania aj verejnou vyhláškou, 
ktorá bola vyvesená na verejnej tabuli mesta 
Prešov v termíne od l 0.08.2017 do 25.08.2017, 
a na verejnej tabuli obce Mirkovce v termíne od 11.08.2017 do 25.08.2017. 
Svoje stanovisko písomne oznámili tieto dotknuté orgány: Správa a údržba ciest 
Prešovské samosprávneho kraja, Obec Mirkovce, Slovak Telekom, a.s., Východoslovenská 
distribučná, a.s., SPP -distribúcia, a.s., Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, Krajský dopravný inšpektorát Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru 
v 
Prešove . 
Ich stanoviská boli zahrnuté 
do podmienok tohto rozhodnutia. 
-------~--
12 
K návrhu bola priložená projektová dokumentácia a situáciu umiestnenia stavby, ktorú 
vypracoval Ing František Tomko. 
Stavebný úrad preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a výsledkov konania 
zistil, že navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie je v rozpore s územným plánom mesta 
Prešov, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým hľadiskám 
neodporuje, neohrozuje životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy 
účastníkov konania. 
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. 
Preto, na základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku 
územného rozhodnutia. 
Poučenie 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o povolení stavby, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 ods. 2 zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a podľa 
§ 42 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená 
na internete-elektronickej tabuli mesta 
Prešov (www.presov.sk) a Obce Mirkovce. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o povolení stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia o povolení stavby. 
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie na Mesto Prešov -stavebný 
úrad, Hlavná 73, 
080 Ol Prešov v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. 
Odvolanie sa podáva na mestský úrad 
Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov. 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
13 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie 
stavby: "Mirkovce -Miestne komunikácie v 
časti Niereše", bola vyvesená na úradnej 
tabuli Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
... . ........... :: ..... : .. : ...... ...l.~h ...... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie 
stavby: "Mirkovce -Miestne komunikácie v 
časti Niereše", bola zvesená z úradnej 
tabule Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
!·_. 
.. \/ 
•' . . t~(, 
•• o •••••••• o o o. o o o. o o.:. o •• ;-•• o o.·~!" o •• ~ ••• --.;é; o •• o. o. o ••• o 
Pečiatka a podpis 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)