Oznámenie o zámere prevyhlásenia chráneného stromu "Prešovský platan".

Oznámenie

02.08.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Vaš list číslo 1 zo dňa 
-1-
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE ' ,."" ·Jnô -
Organizačný odbor 
Oddelenie komunálnych služieb 
Jarková 24 
080 01 Prešov 
' ' v VEREJNA VYHLASKA 
Naše číslo Vybavuje l linka Prešov 
00/1756/!30428/20!8 Ing. M. Ličák /3100278 2.8.2018 
Vec: Oznámenie o zámere prevyhlásenia chráneného stromu "Prešovský platan" 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného 
prostredia 
(ďalej len "okresný úrad") ako príslušný orgán 
štátnej správy ochrany prírody a krajiny podl'a 
§ 5 ods. l zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej 
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a príslušný pod!' a 
§ 
68 písm. a) a v) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon OPaK") na zabezpečenie 
procesu vyhlasovania ochrany chráneného stromu pod!' a V 50 zákona OPaK týmto 
oznamuje 
v zmysle 
§ 50 ods. 2 zákona OPaK vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku dotknutého 
zamýšl'anou ochranou, dotknutej obci a dotknutému orgánu štátnej správy 
zámer vyhlásiť 
ochranu chráneného stromu "Prešovský platan" podľa návrhu protektu ochrany "Projekt 
ochrany chráneného stromu Prešovský platan", ktorý vypracovala Státna ochrana prírody 
Slovenskej republiky, Regionálne centrum ochrany prírody v 
Prešove ako odborne spôsobilá 
osoba 
podľa§ 55 ods. l zákona OPaK. 
Ďalšie podrobnosti o navrhovanom chránenom strome sú uvedené v projekte ochrany 
chráneného stromu 
"Prešovský platan", ktorý Je zverejnený na 
http://www.minv.sk/?dokumenty-na-prerokovanie. 
Mesto Prešov v súlade s § 50 ods. 4 zákona OPaK informuje verejnosť o zámere okresného 
úradu 
vyhlásiť chránený strom "Prešovský platan" podľa projektu ochrany CHS. 
S pozdravom 
. l 
! /. 
Ing. Ľubomír Leško 
lttcc vedúci odboru 
Mestský úrad v Prešove J Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel .. +421(51 )3100111 l Fax.· +421 (51 )7733665 l E-mail: rnesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
l 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)