Mesto Vel'ký Šariš - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľubomír Šándor, naposledy bytom ul. Lesík delostrelcov č. 5, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                .:... M estský úrad Vel'ký šariš 
-----~------ --~------~-------------
Váš list čísla/zo dňa Vec: 
Verejná vyhláška 
Naše číslo: 
dane/2018/ Vybavuje/linka Kušnírová 321 4117 
-oznámenie o vyvesení a zvesení 
Vel'ký šariš 
31. 07. 2018 
Mesto Vel'ký Šariš v zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje 
o uložení 
zásielky -rozhodnutie o vyrubení dane z nehnutel'ností na rok 2018 pre 
daňovníka: Ľubomír Šándor, nar. 07.01.1996, naposledy 
bytom ul. Lesík 
delostrelcov č. S, 080 01 Prešov. 
Rozhodnutie č. 3192/2018 zo dňa 30.7.2018 sa nachádza na Mestskom 
úrade, v podatel'ni, ul. Nám. sv. Jakuba č. 1, 082 21 Vel'ký Šariš, v pracovných 
dňoch od 8.00-11.00, resp. od 12.00 do 15.00 hod. po dobu 15 dní od doby, kedy 
bolo oznámenie zverejnené. 
Dátum vyvesenia: 
Dátum zvesenia: 
doc. Ing. František Bartko, CSc. 
------------pr;mator mes~----~--
Telefón: 
051/3214117 
e-mail: Bankové spojenie: IČO 
00327972 dane@velkysaris.sk SK32 5600 0000 0088 0092 3002 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)