Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Natália Mitrová naposledy sídlo/pobyt: 080 01Prešov

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 101439188/2018 
Dátum: 25.07.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Natália Mitrová 
Naposledy sídlo/pobyt: O, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101431907/2018 zo dňa 25.07.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov, 
Hviezdoslavova 7, 080 O 
l Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101431907/2018 zo dňa 25.07.2018 verejnou vyhláškou podla§ 35 
ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov. v kancelárii č. 302 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
ME.<; DV 
J'/1::'~ ::i~~; :'L··~:;.d 
1-l.Lv:-~ú ;·:. 'JJ 
m:o OJ PK E š 
0 
v 
. l. 
')f,ŇCV~' ltR;,:; PREŠOV 
-IV!.:::::·:-'')51."'\' :va 7 ::~-~·, f r.;S:v 
-29. 
--~--~·-·········· 
Ing. Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 3 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
~ ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)