Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Martin Štofko bytom Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: Vybavuje l linka· Prešov: 
MsP/1618/20 18/4027-Št Stanislav štotko 05117722230 17.07.2018 
VEC 
Oznámenie o doručení písomností 
Mesto 
Prešov, Mestská polícia v Prešove, Ul. Jarková č. 
24, v súlade s § 5 zákona NR SR 
č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občauov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov upozorň uje 
Martina Štofka bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na Mestskej polícii v Prešove, Ul. Jarková č. 24 -prízemie vľavo, kde si ju môže 
prevziať. 
MF STO l' 
RF ŠO\' 
1\IESTSK.-\. POLÍCL\. 
o:so 6b PRF~;OV 
\';íncqic 1--:..r:iJ'O\'",";_r· j1' . _·. ~ .• 
6
.' \ ·"-'-! 
Mgn J drejko, PhD. 
náčer'ník MsP Prešov 
Mestska policia v Prešove 1 Jarkova 241080 01 
Prešov l Tel +421 (51) 7132 670 l Fax: +421 (51) 31 OO 3541 E-ma1l: mestska.polic1a@presov.sk l www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)