Začatie územného konania - Prešov - Maybaumova

Začatie územného konania

07.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MestoPrešov
Stavebnýúrad
Hlavná73,Prešov(0(()=QFcOU
=QOS&`&2>Y)))(1*'*()0%>T
Vybavuje:Mgr.EgonSuchár,č.tel.051/3100533
e-mail:egon.suchar@presov.skVPrešovedňa:06.08.2018
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujezačatieúzemnéhokonaniana
inžinierskúlíniovústavbu:
!=QFcOU%:BVCBTMOUB%PQFKLZEKB?>$]PQBUB@;B;;!
Dňa06.08.2018podalaVýchodoslovenkádistribučná,a.s.,Mlynská31,04291Košice,na
stavebnomúradenávrhnavydanieúzemnéhopovoleniainžinierskejlíniovejstavby:
"Prešov-Maybaumova-prekládkaTS,úpravaVNaNN".
Stavbabuderealizovanánapozemkochparc.č.:KN-C5208114,KN-C9509/1,KN-C
9509/4,KN-C9509/7,KN-C9508/1,KN-C9509/8,KN-C9839/146,KN-C9839/154,KN-C
5244/30,KN-E2990/201,KN-E299011,k.ú.Prešov.
_LFNFNIFRSBUCV2
><()=Q\POJKB@;BKIORKOUZEIRSQICT`NZ?>
><(*5IRSQICT`N^QOWUOE;;
:FRSO=QFcOU$POEL"BX))/OERS&)#RSBUFCN[HOWZKONBBUR]LBEFRX+.OERS&,#
RSBUFCN[HOWZKONB$vzneníjehonovieloznamujezačatieúzemnéhokonaniavšetkým
účastníkomkonaniaoumiestneníinžinierskejlíniovejstavby:.Prešov-Maybaumova-
prekládkaTS,úpravaVNaNN"verejnouvyhláškou.
ZároveňmestoPrešov,akopríslušnýstavebnýúradnariaďujevsúlades§36odst.1
stavebnéhozákonaústnekonaniespojenésmiestnymzist'ovaním,ktorésabudekonat'
Dňa02.05.2018O10,00hodsostretnutímna:
MestskomúradevPrešove,ul.Jarkovač.26,vzasadacejmiestnostinal.poschodií,
MIFRSNORdč.217.
Dopodkladovnavydanierozhodnutiaoumiestnenílíniovejinžínierskejstavbyje
možnénahliadnut'predstanovenýmtermínomústnehojednaníanaMsÚvPrešove,
Stavebnomůrade,Jarkovej26,Prešov,2.poschodie,kanceláriač.306,nazáklade
vopreddohodnutéhotermínu.


Akúčastníkkonaniachcenahliadnuťdoprojektovejdoknmentácienavrhovanej
stavbyjepotrebnésavopredtelefonickyobjednat'natel.číslo051/3100533.
Týmbudeumožnenévsúlade§33ods.2)zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní
(správnyporiadok)vplatnomzneníúčastníkomkonania,abysapredvydanímrozhodnutia
mohlivyjadriťkjehopodkladuikspósobujehozistenia,prípadnenavrhnúťjehodoplnenie
auplatniťnámietky.
Účastníciúzemnéhokonaniamažu svojenámietkyapripomienkyknávrhuuplatniť
NBJNFRKOQcIFEOSFQM\NT]RSNFHOPOJFENZUBNIB$INZ`RBKNIMNFPQIHLIBENF&
Y`BRSN\DIKONBNIB$QFRP&IDHWZKONN\WZRSTPDOUIBBOPBSQOUN\DIRBmažu daťzastupovať
advokátomaleboinýmzástupcom,ktoréhosizvolia.Splnomocnenienazastupovanieje
potrebnéstavebnémuúradupreukázaťpísomnýmplnomocenstvom,aleboplnomocenstvom
vyhlásenýmdozápisnice.
>SBUFCN^]QBEWZQOUFbTPOWOQbTJFfFUR]LBEFRX,*RSBUFCN[HOWZKONBUOEUOLBDOM
KONBN\RBNFPQIHLIBEBNBNZMIFSKVBPQIPOMIFNKV$KSOQ[NFCOLITPLBSNFN[UPQUORSTPbOUOM
KONBN\UTQ`FNFJLFHOSF$HODITPLBSNFN[MOHLICVd&;BNZMIFSKVTPLBSNFN[POKONBN\
RSBUFCN^]QBENFPQIHLIBENF&
?ZSOUVHLZcKB$KSFQOTRBOWNBMTJFWB`BSIFeWFMNsHOKONBNIBOTMIFRSNFN\
L\NIOUFJINfINIFQRKFJRSBUCV$MTR\CVdUVUFRFNZUR]LBEFRTRSBNOUFN\M§26odst.2)zák,
Č.71/1967Zb,osprávnomkonaníapodI'a§36odst.4)stavebnéhozákonapodobu15
dnínaúradnejtabulimestaPrešovazverejnenánainternetovejstránkemestaPrešov
(www.presov.sk).
Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručeniaoznámeniaozačatíúzemného
konanía,
Dolehotysanezapočitávavsúlades§27odst.2zákonač.71/1967Zb.
osprávnomkonanívzneníjehonovieldeň,ked'došlokuskutočnostiurčujúcejzačiatok
lehoty.
kKKONIFFLFHOSVPQIPBENFNBEFbPQBDOUN[HOPOKOJB$JFPORLFEN^MEbOMLFHOSV
NBJCL\fc\CTE]DIPQBDOUNVEFb&(\
~\.\-
~uka
vedúcistavebnéhoúradu
Úradnýzáznam
VerejnávyhláškabolavyvesenánaúradnejtabulimestaPrešovazverejnenánaelektronickejúradnejtabulimesta
Prešov.
5bB&
)~!r~.~~~~;,Up.:'i·~~·:·ď.E?;Y;C) 'L;~\'Ci!5.7:',.fr_; 
ÚradnýzáznamVerejnávyhláškabolazvesenázúradnejtabulemestaPrešovazvesenáz~t~~NJnitk;lH~~dh{i\
tabulemestaPrešov


~..•...""
_l:\ 
::)83~0/~J !54 
:J1<:,
<
52081"!~<1.
c
ge4,2/2 
\
\
S8Ll,2/~i 
I.
,..JLEGENDA:
':.\f"
-e1`abZ\IU1b`W[_cm_V2k^S\*
-e1`abZ\IUk`a_q1S3##
-e\`abZlU\`a_q\S3$#
-e1`abZlU1T_V2312_ZW3bS#H%7W\"23k2_Z[S#H0H
-e1`abZlUS3^b3_cS^Sa3SX_`aS^kUS
-(61"abZa\US[\_`\U_ciX3So_`aS^\US
#Sc3Y_cS^i[k_`[_cia3So_`aS^\US
-(6h`abZE\UWHO08OM7$#[iTW\
-(61`abZE\Uj:@08OM)"$#cgVbUY
-e\`abZlUW:@08OF7##\7aiTW\
-e1`abZlUW:@08OF7##H)iTW\
-e1`abZlUW:@08OM7$OF[iT\_ci23\2_Z[S##
-(61`abZE\UW:@08OM7$OFcgVbp^i23k2_1\US%H#
RW3^^m$#H\i)TW\<(6;97#D;(6O;/:(6;=9cWVW^mVDvýkope,1'19:'p.pretlaku
ZemnýNNkabelNl\YY-J4xl50 / NAYY-J4)(70IIIJAYY-J4)(25vedenývovýkope
ZernnýNNkábelN/WY-J4)(25vedenývpretlakuvchránlčke
lnžlnlerskesiete:
EldstujClceIS-Slova.l<Telekorn,telekcmunikačnézarladerta
Existujúce18-SPP,plynarenskézarladenia
Existuj(lce18-\/erejnéosvetlenle
1:)(Ístujúce18-\fIIS, vodovod 
Exlstuiúce18-WS,kanallzácla
\$H1W`a_`aScTf)*b\"LSfTSb]_cjM[3W`*PrešovObec:PrešovKatastrálneúzernle:PrešovM"I:500-Z·KI'JCpere,č.:9509/8, 9(339f146, 9839/154,9508/'1,5208/14, 9509/1,9509/4,9509/7,5244/30,9~109/'1Kf\lEparc,č.:2990/20"1,2990/1s
yU
,j
!EROJEKTO\26:R'EALlz:ACNAAJ@!:!!ERS.!Q\J~INROš--i-v§~EJqRq!,EEi~NiE[Jtel.:055-6233997tel.:055-7296781s- malt: priV8r@privel.sl~web:www.pnvel.sk
.:::::_:~c::::::'::::::::::::ď~:.:'~é~O:::3:-:'~6_:71Ei 2Q 016: 2020465357 lÓCt SK2020485357 
2>: A4 
1'1/2017---,---,--··1--- -,·-----,--- .. ----- .. 1 
Celkovásítuácíastavby

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)