Oznámenie miesta uloženia písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MESTOPREŠOV
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania
Oddeleniedaní,poplatkovapodnikania
Číslokonania:EX1738/2018<RGePV#,$.$(&'.
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpisomnosti:
MáriaBalunová
naposledybytom08001Prešov
<]SPNOPSfČ.k.EX1738/2018zodňa02.08.2018JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
BF^VPFU#gGQPDWTFCcPV\IPFMgO]LCOJGKGXO[NW#FPRUbUKGSCQ]SPNOPSf9GSTC<RGePV
Č.k.EX1738/2018zodňa02.08.2018verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91
ods.3písmoc)zákonač.563/2009Z.Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmenea
doplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1FRGS[TSJNCgGuloženúpísomnosťprevziaťvlehote15dníodvyveseniaoznámeniana
MestskomúradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriič.303vúradnýchhodinách.
;XO[NGOJGSCVWVGSUKGQPFPDU'+FO]$1LSJCFRGS[TUMPgGO_Q]SPNOPSfVMGIPTG
OGQRGVGXNG#QPSMGFO`FGcMGIPTWSCQPVCgUKGXCFGcFPRUbGOJC$
i/·
j1cc'Ý2/?'!~/
Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov


MESTOPREŠOV
MESTO PREŠOV 
Mestský ůrad,Hlavná 73,08001 Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslokonania:EX1726/2018<RGePV#,$.$(&'.
rrV 
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresát plsomnosti:
Ing.ZuzanaBuranovská
naposledybytom08001Prešov
Písomnost'Č.k.EX1726/2018zodňa01.08.2018jeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
BF^VPFU#gGQPDWTFCcPV\IPFMgO]LCOJGKGXO[NWFPRUbUKGSCQ]SPNOPSTh9GSTC<RGePVČ.
k.EX1726/2018zodňa01.08.2018verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.
3písmoc)zákonaČ.563/2009Z.Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1FRGS[TSJN^gGUMPgGO_Q]SPNOPSThQRGVXJCThVMGIPTG'+FO]PFVWVGSGOJCPXO[NGOJCOC
MestskomúradePrešov,Jarková24,PrešovvkanceláriiČ.303vúradnýchhodinách.
;XO[NGOJGSCVWVGSUKGQPFPDU15dní.Aksiadresátuloženúpísomnost'vlehote
neprevezme,poslednýdeňlehotysapovažujezadeňdoručenia.
Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov


MESTOPREŠOV
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania
Oddeleniedaní,poplatkovapodnikania
Číslokonania:EX1713/2018<RGePV#,$.$(&'.
,,v
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpisomnosti:
LenkaČániová
naposledybytom08001Prešov,MirkaNešpora53
<]SPNOPSfb$L$3@'-')%(&'.XPFcC(,$&-$(&'.KGUMPgGO[OC9GSTSLPN_RCFG<RGePV#
4MCVO[-)#&.&&'<RGePV$
BF^VPFU#gGQPDWTFCcPV\IPFMgO]LCOJGKGXO[NW#FPRUbUKGSCQ]SPNOPSf9GSTC<RGePV
b$L$3@'-')%(&'.XPFcC(,$&-$(&'.VGRGKOPUVWIM[eLPUVXNWSMGUSTCOPVGOJCY/'
PFS$)Q]SNPE"X[LPOCb$+,)%(&&/B$Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmenea
doplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1FRGS[TSJNCgGUMPgGO_Q]SPNOPSfQRGVXJCfVMGIPTG'+FO]PFVWVGSGOJCPXO[NGOJCOC
9GSTSLPN_RCFG<RGePV#6CRLPV[(*#<RGePVVLCOEGM[RJJb$)&)V_RCFO`EIIPFJO[EI$
;XO[NGOJGSCVWVGSUKGQPFPDU'+FO]$1LSJCFRGS[TUMPgGO_Q]SPNOPSfVMGIPTG
OGQRGVGXNG#QPSMGFO`FGcMGIPTWSCQPVCgUKGXCdeňdoručenia.
i./
rJJ..>,-n":,,/!/lrvc.,...,•.'"""'''-'''
Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov


MESTOPREŠOV
MESTOPREŠOV
Mestskýůrad;Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania
Oddeleniedaní,poplatkovapodnikania
^JD>A=A@6@;6*&Y&XY''%(&')VPrešove6.8.2018
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpisomnosti:
VeronikaDlugošová
naposledybytom
08001Prešov
<]SPNOPSfb$L$0504511/2018zodňa6.8.2018JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,080OlPrešov.
BF^VPFU#gGSQR[VEPVJFCOGOJGKGXO[NWQPDWTCFRGS[TC#FPRUbUKGSCQ]SPNOPSf9GSTC
<RGePVč.k.0504511/2018zodňa6.8.2018verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§35
zákonač.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorých
zákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1FRGS[TSJmóžeuloženúpísomnosťprevziaťvlehote15dníodvyveseniaoznámeniana
MestskomúradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriič.303vúradnýchhodinách.
;XO[NGOJGSCVWVGSUKGQPFPDU15dní.Aksiadresátuloženúpísomnosťvlehote
neprevezme,poslednýdeňlehotysapovažujezadeňdoručenia.
,/.
{ílu~v~1é;;.)ť/
Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov


;\-,
MESTOPREŠOV
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania
Oddeleniedaní,poplatkovapodnikania
Číslokonania:EX1737/2018<RGePV#,$.$(&'.
,,v
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomnosti:
ZdenoBaláž
naposledybytom08001Prešov
<]SPNOPSfč.k.EX1737/2018zodňa02.08.2018JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
BF^VPFU#gGQPDWTFCcPV\IPFMgO]LCOJGKGXO[NWFPRUbUKGSCQ]SPNOPSf9GSTC<RGePVb$
L$3@'-)-%(&'.XPFcC&($&.$(&'.VGRGKOPUVWIM[eLPUVXNWSMGUSTCOPVGOJCY/'PFS$
)Q]SNPE"X[LPOCČ.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1FRGS[TSJmóžeuloženúpísomnosťprevziaťvlehote15dníodvyveseniaoznámeniana
MestskomůradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriič.303vúradnýchhodinách.
;XO[NGOJGSCVWVGSUKGQPFPDU'+FO]$1LSJCFRGS[TUMPgGO_Q]SPNOPSfVMGIPTG
OGQRGVGXNG#QPSMGFO`FGcMGIPTWSCQPVCgUKGXCFGcFPRUbGOJC$
5OH$9[RJC=UeJOPV[
VGF_ECPFFGMGOJCFCO]#QPQMCTLPVCQPFOJLCOJC
OCX[LMCFGQPVGRGOJC5OH$1OFRGW>URbCOPVGK
QRJN[TPRLWNGSTC<RGePV


MESTOPREŠOV
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73,08001 Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania
Číslokonania:EX1673/2018<RGePV#,$.$(&'.
,,v
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpisomnosti:
AnnaPavlíková
naposledybytom08001Prešov
Písomnosťč,k.EX1673/2018zodňa19.06.2018JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
BF^VPFU#gGQPDWTFCcPV\IPFMgO]LCOJGKGXO[NWFPRUbUKGSCQ]SPNOPSf9GSTC<RGePVč.
k.EX1673/2018zodňa19.06.2018verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.
3písmoc)zákonač.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1FRGS[TSJNCgGUMPgGO_Q]SPNOPSfQRGVXJCfVMGIPTG'+FO]PFVWVGSGOJCPXO[NGOJCOC
MestskomúradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriiě.303vúradnýchhodinách.
;XO[NGOJGSCVWVGSUKGQPFPDU15dní.Aksiadresátuloženúpísomnosťvlehote
neprevezme,poslednýdeňlehotysapovažujezadeňdoručenia.
Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov


MESTOPREŠOV
MESTOPREŠOV
Mestskýůrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania
Oddeleniedaní,poplatkovapodnikania
Číslokonania:EX1734/2018<RGePV#,$.$(&'.
,,v
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomnosti:
ViliamVal'ovský
naposledybytom08001Prešov
PísomnosťČ.k.EX1734/2018zodňa02.08.2018JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
BF^VPFU#gGQPDWTFCcPV\IPFMgO]LCOJGKGXO[NWFPRUbUKGSCQ]SPNOPSf9GSTC<RGePVČ.
k.EX1734/2018zodňa02.08.2018verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.
3písmoc)zákonač.563/2009Z.Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1FRGS[TSJNCgGUMPgGO_Q]SPNOPSfQRGVXJCfVMGIPTG'+FO]PFVWVGSGOJCPXO[NGOJCOC
MestskomúradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriič.303vúradnýchhodinách.
;XO[NGOJGSCVWVGSUKGQPFPDU15dní.Aksiadresátuloženúpísomnosťvlehote
neprevezme,poslednýdeňlehotysapovažujezadeňdoručenia.
v
/íl"ff.,f.",/.~"/.'/1,__.tJV~""':v-
Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)